Yleistä

Ylioppilastutkintokokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä yhtä aikaa koko maassa.

Tutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen, kolme muuta pakollista koetta valitaan neljän kokeen joukosta, jotka ovat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe sekä reaaliaineissa ja matematiikassa järjestettävä koe. Lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita.

Tutkinnon voi suorittaa yhdellä kertaa tai hajautettuna enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija on ilmoittautunut pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen.

Ylioppilastutkintotodistuksen saa sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu edellyttäen, että opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän eli 75 kurssia, joihin sisältyvät lukion pakolliset kurssit sekä tarvittava määrä syventäviä ja soveltavia kursseja.

Tutkintoon täytyy kuulua vähintään yksi pakollinen pitkän oppimäärän koe. Kokeen tasot voi valita riippumatta siitä, minkä oppimäärän on opiskellut.Tutkintoon saa kuulua vain yksi saman oppiaineen koe.

Kokeet laaditaan kussakin oppiaineessa pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien oppimäärien perusteella.

Tutkinnon kokeet on suoritettava kuuden tunnin kuluessa. Jos kokelas suorittaa kaksi lyhyeen oppimäärään perustuvaa kielikoetta samana koepäivänä, hänellä on näiden kokeiden suorittamiseen aikaa yhteensä kahdeksan tuntia.

Pakolliset ja ylimääräiset kokeet

Äidinkielen koe on kaksiosainen, ja siihen kuuluu kirjoitustaidon koe ja lukutaidon koe. Molempiin kokeisiin tulee osallistua samalla tutkintokerralla.

Suomi toisena kielenä kokeessa on ainoastaan kirjoitustaidon koe.

Reaaliaineissa järjestetään kustakin seuraavasta aineesta oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto. Vain yksi reaaliaineen koe voi olla kokelaan pakollinen koe.

Reaalikokeeseen voi myös kuulua tehtäviä, jotka koskevat muita oppiaineita, sekä oppiaineiden rajat ylittäviä tehtäviä. Reaalikoepäiviä on kaksi, joten yhdellä tutkintokerralla on mahdollista suorittaa kahden eri reaaliaineen koe.

Ylimääräisenä kokeena voi suorittaa toisen kotimaisen kielen pitkän tai keskipitkän oppimäärän kokeen, yhden tai useamman vieraan kielen pitkän tai lyhyen oppimäärän kokeen, matematiikan pitkän tai lyhyen oppimäärän kokeen tai reaalikokeita.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Lukiolaisella on oltava asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit suoritettuna ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista. Tutkintoon ilmoittaudutaan kirjallisesti. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen lasketaan käytetyksi koekerraksi, jos opiskelija jättää saapumatta kokeeseen.

Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan marraskuun alussa ja syksyn tutkintoon toukokuun puolivälissä. Tutkinnosta peritään perusmaksu ja koekohtaiset maksut ilmoittautumisen perusteella. Perusmaksu peritään jokaisella tutkintokerralla erikseen.

Hylätyn kokeen uusiminen

Syksyn 2019 tutkinnosta lähtien hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa tutkinnon suorittamisen aikana (L 502/2019, 16 §). Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu. Jos kokelas tulee hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa kolmannella tutkintokerralla, hän saa uusia hylätyn kokeensa kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Pisimmillään tutkinnon suorittaminen voi siten ulottua kuuteen tutkintokertaan.

Hyväksytyn kokeen uusiminen

Syksyn 2019 tutkinnosta lähtien hyväksytyn kokeen saa uusia ilman rajoitusta (L 502/2019, 16 §). Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu. Kokelas, joka on suorittanut hyväksytysti vanhamuotoisen reaalikokeen, voi uusimisen sijaan täydentää tutkintoaan yhdellä tai useammalla reaaliaineen kokeella.

Tutkinnon täydentäminen

Tutkinnon suorittamisen jälkeen sitä voi täydentää suorittamalla uusia aineita tai jo suoritettujen aineiden eritasoisia kokeita. Täydentämisestä saa erillisen todistuksen.

Keväällä 2022 tutkinto uudistuu

Uudistus koskee kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran suorittamaan ylioppilastutkinnon kokeita.

Tutkintouudistuksesta löytyy tietoa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 28 Kyllä 4 Ei 28