Yleistä

Ylioppilastutkintokokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä yhtä aikaa koko maassa.

Tutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen, kolme muuta pakollista koetta valitaan neljän kokeen joukosta, jotka ovat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe sekä reaaliaineissa ja matematiikassa järjestettävä koe. Lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita.

Tutkinnon voi suorittaa yhdellä kertaa tai hajautettuna enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija on ilmoittautunut pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen.

Ylioppilastutkintotodistuksen saa sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu edellyttäen, että opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän eli 75 kurssia, joihin sisältyvät lukion pakolliset kurssit sekä tarvittava määrä syventäviä ja soveltavia kursseja.

Tutkintoon täytyy kuulua vähintään yksi pakollinen pitkän oppimäärän koe. Kokeen tasot voi valita riippumatta siitä, minkä oppimäärän on opiskellut.Tutkintoon saa kuulua vain yksi saman oppiaineen koe.

Kokeet laaditaan kussakin oppiaineessa pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien oppimäärien perusteella.
Kirjalliset kokeet kestävät kuusi tuntia.

Pakolliset ja ylimääräiset kokeet

Äidinkielen koe on kaksiosainen, ja siihen kuuluu teksti taidonkoe ja esseekoe. Molempiin kokeisiin tulee osallistua samalla tutkintokerralla.

Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten kokeisiin sisältyvät kuullunymmärtämiskoe ja kirjallinen koe.

Reaaliaineissa järjestetään kustakin seuraavasta aineesta oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto. Vain yksi reaaliaineen koe voi olla kokelaan pakollinen koe.

Reaalikokeeseen voi myös kuulua tehtäviä, jotka koskevat muita oppiaineita, sekä oppiaineiden rajat ylittäviä tehtäviä. Reaalikoepäiviä on kaksi, joten yhdellä tutkintokerralla on mahdollista suorittaa kahden eri reaaliaineen koe.

Ylimääräisenä kokeena voi suorittaa toisen kotimaisen kielen pitkän tai keskipitkän oppimäärän kokeen, yhden tai useamman vieraan kielen pitkän tai lyhyen oppimäärän kokeen, matematiikan pitkän tai lyhyen oppimäärän kokeen tai reaalikokeita.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Lukiolaisella on oltava asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit suoritettuna ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista. Tutkintoon ilmoittaudutaan kirjallisesti. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen lasketaan käytetyksi koekerraksi, jos opiskelija jättää saapumatta kokeeseen.

Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan marraskuun alussa ja syksyn tutkintoon toukokuun puolivälissä. Tutkinnosta peritään perusmaksu ja koekohtaiset maksut ilmoittautumisen perusteella. Perusmaksu peritään jokaisella tutkintokerralla erikseen.

Hylätyn kokeen uusiminen

Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa koetta välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Hylätyn kokeen tason voi halutessaan vaihtaa sillä edellytyksellä, että pakollisiin kokeisiin sisältyy yksi pitkän oppimäärän koe.

Hylätystä ylimääräisestä kokeesta ei tule merkintää ylioppilastutkintotodistukseen. Tällaisen kokeen voi uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa.

Hyväksytyn kokeen uusiminen

Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran ilman aikarajoitusta.

Tutkinnon täydentäminen

Tutkinnon suorittamisen jälkeen sitä voi täydentää suorittamalla uusia aineita tai jo suoritettujen aineiden eritasoisia kokeita. Täydentämisestä saa erillisen todistuksen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 19 Kyllä 4 Ei 19