S2.1 (P) Perusteet hallintaan
Jäsennetään kokemuksia suomen kielestä ja tarkastellaan suomen keskeisiä piirteitä keskustelujen, ryhmätöiden ja kirjallisten tehtävien avulla. Yksi-, kaksi- ja monikielisyys, maailman kielet, kielten vertailua, suomalainen yhteiskunta ja arki. Omien opiskelutavoitteiden täsmennystä, ongelmakohtien kartoitusta. Rakenteet: suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet, verbityypit ja verbien astevaihtelu, aikamuotojen käyttö, aktiiivi ja passiivi, moduksia. Numeroarviointi.

S2.2 (P) Kieli käyttöön
Suomalainen puhekulttuuri, kielen vaihtelu, kieli ja kohteliaisuus, erilaisia asiointitilanteita ja puhetilanteita, kaunokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä, tekstipohjaista kirjoittamista, vertauksia ja kuvailmaisuja. Rakenteet: Nominityypit ja nominien monikko, lauseenjäsenet, lauserakenteiden tarkastelua, suomen lauseopin erityispiirteitä, sanastonmuodostamiskeinoja, puhe- ja kirjakielen eroja. Numeroarviointi.

S2.3 (P) Kielellä vaikutetaan
Media vaikuttajana, argumentointia retoriset keinot, vaikuttavia tekstilajeja ja kaunokirjallisuutta, puhujan vaikutuskeinoja. Rakenteet: Sijamuotojen merkitystehtäviä, adjektiivien ja adverbien vertailumuodot, rektioita, nominaalimuotoja ja lauseenvastikkeita alustavasti. Numeroarviointi.

S2.4 (P) Syvemmät tekstitaidot
Kaunokirjallisten ja asiatekstien analyysia, eri tekstilajien kirjoittamista, kuvien tulkintaa, kirjoittamista aineistojen pohjalta. Rakenteet: Verbien nominaalimuotoja ja lauseenvastikkeita, pronomineja, rinnastus- ja alistuskonjunktiot ja pilkun käyttö, liitepartikkelit. Numeroarviointi.

S2.5 (P) Suomalainen kulttuuri tutuksi
Kirjallisuuden lajeja ja tyylisuuntia, Suomen kirjallisuuden historiaa ja suomalaista nykykirjallisuutta, kuvataidetta ja elokuvaa. Rakenteet: Lauseenvastikkeita, tekstinhuoltoa, taitavan kirjoittajan välimerkkejä, lukusanojen oikeinkirjoitusseikkoja. Numeroarviointi.

S2.6 (P) Kohti toimivaa kaksikielisyyttä
Lukutaidon tasoja, sanavaraston kartuttamista, ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä, kaunokirjallisuutta ja asiatekstejä. Rakenteet: Tekstin sidoskeinoja, kielenrakenteiden kertausta. Numeroarviointi.

S2.7 (S) Puhekieli tarkasteluun
Suomen puhekielen kielioppia ja erityispiirteitä, suomen murteet, kielen tilannevaihtelu, kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia, puhe- ja kirjakielen vertailua, puhekielen ja murteiden sanastoa, kuuntelu- ja keskustelutehtäviä ja puhe-esityksiä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0