Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventäville tai soveltaville kursseille osallistuminen edellyttää pakollisten kurssien suorittamista. Syventävien ja soveltavien kurssien suoritusjärjestys on vapaa.

RUB 1 (P) Koulu ja vapaa-aika 1. vsk
Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset. Kerrataan ja syvennetään peruskoulussa hankittua kielitaitoa, painoalueina sanasto ja keskeiset rakenteet. Kiinnitetään erityistä huomiota peruskoulun ja lukion niveltämiseen. Numeroarviointi.

RUB 2 (P) Arkielämää Pohjoismaissa 1. vsk
Aihepiirinä pohjoismaiset nuoret ja heidän elämänsä: koti, perhe, pukeutuminen, ystävät, harrastukset, Tukholma. Kerrataan edelleen peruskoulussa opittuja rakenteita ja syvennetään sanavarastoa. Numeroarviointi.

RUB 3 (P) Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa 1. vsk
Sisältöinä kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kielellisenä tavoitteena kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä sekä suullisesti että kirjallisesti. Numeroarviointi.

RUB 4 (P) Elämää yhdessä ja erikseen 2. vsk
Aiheina elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä, sekä ajankohtaiset ja yhteiskunnalliset ilmiöt. Kehitetään tekstinymmärtämistä, sanavarastoa, suulista ja kirjallista ilmaisua. Numeroarviointi.

RUB 5 (P) Elinympäristömme 2. vsk
Aihepiireinä luonto, muuttuva elin- ja työympäristö, joukkoviestimet. Syvennetään edelleen kirjallisen ja suullisen ilmaisun taitoja. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita. Kehitetään kuullunymmärtämisen taitoa. Numeroarviointi.

RUB 6 (VS) Puhu ja ymmärrä paremmin 2. vsk
Harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Aihepiireinä ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat. Syvennetään edellisten kurssien aihepiirien hallintaa suullisen viestinnän osalta. Kurssi vankentaa jokapäiväisen elämän kielenkäytöntilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Lisäksi harjoitellaan tekstin- ja kuullunymmärtämisen taitoja.
Kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Ei itsenäistä suoritusta. Numeroarviointi.

RUB 7 (VS) Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen 3. vsk
Maailmanlaajuiset ilmiöt, kansainvälinen vaikuttaminen, yhteiskunta ja päätöksenteko. Painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Numeroarviointi.

RUB8 (KS) Svenskan i medierna 2.-3. vsk
Perehdytään ruotsin kieleen ja ajankohtaisiin tapahtumiin monipuolisesti median (lehdistö, TV, radio, Internet) avulla. Harjoitellaan erityisesti median lukukykyä ja kokonaisvaltaista ymmärtämistä, omaa tuotosta unohtamatta. Kurssi sopii niin 2.vuoden kevään kuin 3. vuoden syksyn opiskelijoille. Ei itsenäistä suoritusta. Ei numeroarviointia.

RUB 9 (KS) Abikurssi 3. vsk
Harjoitetaan ylioppilaskokeen edellyttämiä valmiuksia. Rakenteiden, sanaston, tekstin- ja kuullunymmärtämisen vahvistaminen. Ei itsenäistä suoritusta. Numeroarviointi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0