YH1 (P) Suomalainen yhteiskunta 1. vsk
Kurssilla opiskellaan suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteita, kansalaisen perusoikeuksia, hyvinvointivaltion perusteita, vallankäyttöä ja poliittista järjestelmää. Tavoitteena on oppia tarkastelemaan suomalaista yhteiskuntaa eri näkökulmista sekä arvioimaan kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja päätösten perusteita. Kurssin aikana pyritään hyödyntämään yhteiskunnallista ja ajankohtaista aineistoa sekä tieto- ja viestintäteknologiaa, opetellaan tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti sanallista, kuvallista ja tilastollista informaatiota. Numeroarviointi.

YH2 (P) Taloustieto 2. vsk

Kurssilla tulevat tutuiksi kansantalous ja yksilön talous, markkinat, suhdanteet ja talouselämä, talouspolitiikka ja kansainvälinen talous. Tavoitteena on, että opiskelija osaa hallita omaa talouttaan, ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen, tuntee kansantalouden perusteet ja osaa arvioida talouspoliittisia vaihtoehtoja. Kurssin aikana perehdytään ajankohtaiseen taloustiedon aineistoon ja opetellaan tulkitsemaan ja arvioimaan tilastollista informaatiota Numeroarviointi.

YH3 (P) Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 2.-3. vsk
Kurssin aikana perehdytään eurooppalaiseen identiteettiin, Euroopan unionin päätöksentekoon ja Suomen ja Pohjoismaiden turvallisuuteen. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija Euroopan unionin toimintaan, yksilön vaikuttamismahdollisuuksiin ja Suomen asemaan Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Pyrimme seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia ja poliittista keskustelua median ja muiden informaatiokanavien avulla. Kurssilla perehdytään Euroopan unionin toimintaan hyödyntämällä erilaisia sähköisiä tiedonlähteitä. Numeroarviointi.

YH4 (VS) Kansalaisen lakitieto 2.-3. vsk
Kurssilla opitaan Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusteet, tärkeimmät oikeudelliset sopimukset, tiedon lähteet ja tavanomaisten oikeusasioiden hoitaminen. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee lakitiedon peruskäsitteet, osaa hoitaa tavanomaisimmat oikeusasiat, tuntee omat oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena ja osaa toimia oikein ja lainmukaisesti. Kurssin aikana perehdytään tärkeimpiin lakitiedon lähteisiin,
seurataan ajankohtaisia oikeustapauksia ja etsitään vastauksia erilaisiin oikeustapauksiin. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan käräjäoikeuden istunnossa. Numeroarviointi.

YH5 (KS) Kansalaistaidon kurssi 2. vsk

Taloustiedon, yhteiskuntaopin ja lakitiedon kurssien sisältöjen pohjalta yksilön taitoja ja osaamista korostava kurssi. Kurssin aikana käydään läpi mm. veroilmoituksen laatiminen, pankkitoiminta, asunnon ja kiinteistön kauppa, kuluttajan oikeudet ja omistus- ja vuokra-asumisen eri puolet. Kurssilla tutustutaan yksilön mahdollisuuksiin perehdyttäviin lähteisiin, vieraillaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi pankissa, kiinteistönvälittäjän
tai kuluttajaneuvojan luona. Suoritusmerkintä. lv 2019-2020.

YH6 (KS) Abikurssi 3. vsk

Kerrataan lukiossa opiskeltujen kurssien sisältöjä, mutta painotetaan pakollisia kursseja. Harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista, tutustutaan eri tehtävätyyppeihin, perehdytään erilaisiin tilastollisiin aineistoihin, kirjoitetaan harjoitusesseitä, vieraillaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi eduskunnassa tai Suomen Pankin rahamuseossa. Suoritusmerkintä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0