VEB31 (VS) Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen 1. vsk
Tutustutaan venäjän kieleen ja sen asemaan maailmassa. Vertaillaan venäjän kieltä opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Opetellaan kyrilliset kirjaimet ja harjoitellaan vuorovaikutusta arkitilanteissa sekä opetellaan keskeisimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Harjoitellaan myös erilaisia tapoja viestiä. Numeroarviointi.

VEB32 (VS)Matkalla maailmassa 1. vsk

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä tavallisimmissa asiointitilanteissa sekä matkustamiseen liittyvissä tilanteissa. Opetellaan lisää erilaisten viestintästrategioiden käyttöä. Kurssin keskeiset työtavat Kurssilla harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Numeroarviointi.

VEB33 (VS) Elämän tärkeitä asioita 1. vsk

Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisia viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten arkipäivään, kuten harrastuksiin, ihmissuhteisiin ja vapaa-ajan viettoon. Numeroarviointi.

VEB34 (VS) Monenlaista elämää 2. vsk

Kurssilla kiinnitetään huomiota mahdollisiin kulttuurien välisiin eroavaisuuksiin vuorovaikutuksessa. Aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisessä viestinnässä Suomessa ja Venäjällä. Numeroarviointi.

VEB35 (VS) Hyvinvointi ja huolenpito 2. vsk
Harjoitellaan keskustelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Opetellaan ilmaisemaan mielipiteitä ja keskustelemaan arkipäivän asioista. Tutustutaan erilaisiin teksteihin, jotka liittyvät hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja eri elämänvaiheisiin. Samalla pohditaan teknologian vaikutusta vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Numeroarviointi.

VEB36 (VS) Kulttuuri ja mediat 2. vsk

Tutustutaan venäjänkielisen kielialueen ajankohtaisiin ja nuoria kiinnostaviin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. Edistetään monilukutaitoa lukemalla erilaisia tekstejä ja käsittelemällä esim. kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, kuvataidetta tai mediaa. Numeroarviointi.

VEB37 (VS) Opiskelu, työ ja tulevaisuus 3. vsk
Kiinnitetään erityistä huomiota viestinnän sopivuuteen kulttuurisesta näkökulmasta. Aihepiirit liittyvät kouluun, nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin, esim. myöhempään opiskeluun ja työelämään. Numeroarviointi.

VEB38 (VS) Yhteinen maapallomme 3. vsk

Syvennetään kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja eri viestintäkanavia käyttäen ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Aihepiirit liittyvät luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin sekä kestävään elämäntapaan. Tutustutaan myös mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Numeroarviointi.

VEB9 (VS) Abikurssi 3. vsk

Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi, jossa kerrataan B3-oppimäärän keskeisiä rakenteita ja sisältöjä. Suoritusmerkintä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0