TE1 (P) Terveyden perusteet 1. vsk
Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely. Numeroarviointi.

TE2 (VS) Ihminen, ympäristö ja terveys 2. vsk
Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. Numeroarviointi.

TE3 (VS) Terveyttä tutkimassa 2.-3. vsk
Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kykyyn analysoida ja ymmärtää terveyteen liittyvää tutkimusta.Kurssilla kerrataan TE2- kurssin keskeisiä sisältöjä. Harjoitellaan myös terveystiedon reaalikokeeseen vastaamista.Numeroarviointi.

TE4 (KS) Kehontoiminta ja ensiapu 2.vsk
Kurssilla käydään läpi Suomen punaisen ristin EA 1-kurssia vastaava ensiapukoulutus. Toisena kokonaisuutena on TE1-kurssin sisältöjen kertaaminen aihekokonaisuuteen soveltuvin osin kuten: Sydän- ja erisuonisairaudet, allergia ja astma, tapaturmat sekä hyvinvointi ja turvallisuus työssä. Tehdään käytännön harjoituksia mm. sammutus- ja hätäensiapuelvytys- ja vesipelastustilanteista. Aiheita käsitellään vaihtelevin työtavoin pyrkien auttamiskynnyksen madaltamiseen ja kehontoiminnan syvälliseen ymmärtämiseen. Suoritusmerkintä.

TE5 (KS) Stressinhallinta, rentous ja opiskelukyky 3. vsk
Tutustutaan omakohtaisten kokemusten kautta stressiä tuottaviin ja sääteleviin tekijöihin sekä stressinhallintakeinoihin. Käsitellään mm. tavoitteiden asettamista, ajanhallintaa, itsetuntemusta ja jaksamista opiskelussa. Tehdään rentous- ja stressinhallintaa tukevia harjoituksia. Tehdään monimuotoisia harjoituksia pienryhmissä ja pareittain. Suoritusmerkintä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0