Riihimäen Nuorisoteatteri toteuttaa Riihimäen Lukiolle kymmenen IT-kurssia, joista 2-3 ensimmäistä toteutetaan koululla lukujärjestyksen raameissa. Loput kurssit toteutetaan Nuorisoteatterin tiloissa kouluajan ulkopuolella.

TEA 1 Ääni ja keho taiteellisen ilmaisun välineenä 1.-2. vsk

Opiskelija käyttää ääntään ja kehoaan taiteellisen ilmaisun välineenä. Hän osaa kehitellä tarinoita ja hahmottaa näyttämötilanteita eläytymiskykyään ja mielikuvitustaan hyödyntäen. Opiskelija havainnoi ja osaa soveltaa luonteenomaisia piirteitä ihmisten ilmaisukielestä. Hän kohtaa myös katsottavana olemisen haasteen. Opiskelija tutustuu oman ilmaisuinstrumenttinsa ominaispiirteisiin. Toteutetaan koululla. Arviointikohteina ovat aktiivinen osallistuminen, näyttelijäntyö, kehon käyttö, taito assosioida ja ideoida näyttämötilanteissa sekä äänenkäyttö.

TEA 2 Roolityöskentelyn perusteet ja klassikkotekstit 1.-2. vsk
(edellyttää kurssin TI1)

Opiskelija tutustuu sekä roolityöskentelyn perusteisiin että klassikkoteksteihin. Opiskelija valmistaa joko pareittain tai pienryhmissä kohtauksia valitsemistaan teksteistä, joita on mahdollista esittää julkisesti. Toteutetaan koululla. Arviointiperusteina kyky roolityöskentelyyn, mielikuvitus ja eläytyminen sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Eri osa-alueisiin, jotka toteutetaan ryhmätyönä sekä rohkaistuu kohtaamaan yleisön esitystilanteessa. Arviointikohteina ovat aktiivinen osallistuminen, kyky analysoida tarinan kokonaisuus ja muokata siitä näyttämötilanteita, taito muuttaa teksti toiminnaksi ja luoda roolihahmo. Arviointikohteina ovat myös näyttelijäntyön eri osa-alueet.

TEA4 (edellyttää kurssit TI1–TI3 tai vastaavat taidot, toteutetaan Riihimäen Nuorisoteatterilla)

Opiskelija hahmottaa ja erittelee ideoitaan teatterillisin keinoin ja valmistaa työryhmän jäsenenä esityksen yleisölle. Hän haastaa itsensä ideoiden ja ilmaisun tasolla käyttäen kaikkia näyttelijän keinoja. Kurssilla opiskelija voi halutessaan tutustua alustavasti ohjaajantyöhön. Arviointikohteina ovat aktiivinen osallistuminen, kyky kehitellä luovasti ideoita näyttämötilanteiksi, fyysisen ilmaisun taito ja monipuolisuus, äänellisen ilmaisun taito sekä näyttelijän- työn eri elementit.

TEA5 (edellyttää kurssit TI1–TI4 tai vastaavat taidot, toteutetaan Riihimäen Nuorisoteatterilla)

Opiskelija osaa analysoida näytelmän roolihenkilönsä näkökul- masta. Hän tekee analyysinsa pohjalta roolityön osana teatte- rillista kokonaisuutta. Opiskelija osaa toteuttaa ohjaajan ohjeita näyttelijäntyössään ja kykenee myös roolihenkilönsä kehittelyyn itsenäisesti. Hän löytää oman työtapansa toimiessaan työryhmän jäsenenä sekä kohdatessaan yleisön. Arviointikohteina ovat kyky ilmaista ajatuksia ja tunteita kokonaisvaltaisesti (liike, ääni, puhe), kyky havaita ja ymmärtää ilmaisullisia viestejä sekä vastata niihin näyttämötilanteessa (kontakti) sekä aktiivinen osallistuminen. Arvi- ointikohteina ovat myös draamallinen ajattelukyky ja mielikuvitus, näyttelijäntyön eri osa-alueet sekä kyky yhteistyöhön.

TEA 6 (edellyttää kurssit TI1–TI5 tai vastaavat taidot, toteutetaan Riihimäen Nuorisoteatterilla)

Vastaa Riihimäen nuorisoteatterin opetussuunnitelman S1 kurssia nimeltä Teatterihistoria. Tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan teatterihistoria osana kehittyvää nykyteatteria. Kurssilla tutustutaan keskeisimpiin näytelmäkirjallisuuden klassikoihin. Oppilaat saavat länsimaisen teatterihistorian luento-opetusta ja tutustuvat tätä kautta keskeisiin teatteri-alan vaikuttajiin sekä klassikkoesityksiin. Oppilaat tutustuvat valitsemaansa teatterihistorian osa-alueeseen tai klassikkoon ja tekevät siitä sovituksen näyttämölle ajan henkeä kunnioittaen. Pidetään oppimispäiväkirjaa.

TEA7 (edellyttää kurssit TI1–TI6 tai vastaavat taidot, toteutetaan Riihimäen Nuorisoteatterilla)

Vastaa Riihimäen Nuorisoteatterin opetussuunnitelman syventävien opintojen kursseja S2-S4.

TEA8 (edellyttää kurssit TI1–TI7 tai vastaavat taidot, toteutetaan Riihimäen Nuorisoteatterilla)

Vastaa Riihimäen Nuorisoteatterin opetussuunnitelman syventävien opintojen kursseja S2-S4.

TEA9 (edellyttää kurssit TI1–TI8 tai vastaavat taidot, toteutetaan Riihimäen Nuorisoteatterilla)

Vastaa Riihimäen Nuorisoteatterin opetussuunnitelman syventävien opintojen kursseja S2-S4.

Teatterin lukiodiplomi (edellyttää vähintään kolmea suoritettua TI-kurssia, toteutetaan Riihimäen Nuorisoteatterilla)

Voidaan suorittaa Riihimäen Nuorisoteatterin syventävien opintojen päättötyön (S5) yhteydessä.

Teatterin lukiodiplomin suorituksessa opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan teatterissa. Teatterin lukiodiplomin tavoitteena on vahvistaa draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitoja sekä kartuttaa vuorovaiku- tuksen ja itsearvioinnin taitoja. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan itse määrittelemä työn aihe joltakin teatterin alalta, siihen liittyvä esitys ja työskentely- ja arviointiprosessi. Teatterin lukiodiplomi on esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus. Teatteridiplomikurssi on itsenäinen kurssi. Kurssin tavoitteena on julkinen esitys ja kokemus taiteellisesta oppimisprosessista, jos- sa teatteri-ilmaisulliset taidot vahvistuvat, yhteistyötaidot karttuvat ja itsearviointi kehittyy. Näyttelijän/ohjaajan diplomin tekijältä edellytetään vähintään kolmea teatteri-ilmaisun kurssia. Teatteridiplomikurssi perustuu Opetushallituksen asettamiin lukion teatteridiplomeja koskeviin sääntöihin.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0