Suosituksena on suorittaa kurssit numerojärjestyksessä.

SAB31 (VS) Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen 1. vsk
Kurssilla tutustutaan saksan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan arkipäivän kielenkäyttötilanteita, kuullunymmärtämistä, lyhyiden kirjallisten viestien kirjoittamista sekä opetellaan kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia ja kielen monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Numeroarviointi.

SAB32 (VS) Matkalla maailmassa 1. vsk
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa. Jatketaan kielen perusrakenteiden opettelua sekä puheen harjoittelua. Luetun sekä kuullun ymmärtämisellä ja kirjallisella ilmaisulla laajennetaan saksan kielen taitoja. Numeroarviointi.

SAB33 (VS) Elämän tärkeitä asioita 1. vsk
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Vuorovaikutustaitoja syvennetään harjoittamalla puhetta, luetun ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjallista ilmaisua. Kielen rakenteiden oppimista laajennetaan. Numeroarviointi.

SAB34 (VS) Monenlaista elämää 2. vsk
Kurssi käsittelee kulttuurienvälisten kohtaamisten viestintää Suomessa ja saksankielisissä maissa. Kiinnitetään huomiota mahdollisiin eroavaisuuksiin. Sosiaalisia vuorovaikutustilanteita harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti, puheenymmärtämisen taitoja sekä kielen perusrakenteiden hallintaa vahvistetaan. Numeroarviointi.

SAB35 (VS) Hyvinvointi ja huolenpito 2. vsk

Harjoitellaan keskustelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Opetellaan ilmaisemaan mielipiteitä ja keskustelemaan arkipäivään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin teksteihin, jotka liittyvät hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja eri elämänvaiheisiin. Samalla pohditaan teknologian vaikutusta vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Numeroarviointi.

SAB36 (VS) Kulttuuri ja mediat 2. vsk

Tutustutaan saksankielisen kielialueen ajankohtaisiin ja nuoria kiinnostaviin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. Kurssilla edistetään monilukutaitoa lukemalla erilaisia tekstejä ja käsittelemällä esim. kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, kuvataidetta tai mediaa. Numeroarviointi.

SAB37 (VS) Opiskelu, työ ja tulevaisuus 3. vsk
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin, esim. opiskeluun ja työelämään. Kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota viestinnän sopivuuteen kulttuurisesta näkökulmasta. Numeroarviointi.

SAB38 (VS)Yhteinen maapallomme 3. vsk
Syvennetään kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja eri viestintäkanavia käyttäen ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Kurssin aihepiirit liittyvät luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin ja kestävään elämäntapaan. Kurssilla tutustutaan myös mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Numeroarviointi.

SAB39 (KS) Abikurssi 3. vsk

Kurssilla harjoitellaan kielitaidon eri osa-alueita ylioppilastutkintoon valmistautuen: tekstin- ja kuullunymmärtämistä, rakenteita sekä kirjallista ja suullista viestintää. Suoritusmerkintä.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0