Suosituksena on suorittaa kurssit numerojärjestyksessä.

SAB21 (VS) Elämän tärkeitä asioita 1. vsk
Kurssilla pohditaan saksan kielen merkitystä opiskelijalle itselleen. Kartoitetaan opiskelijan saksankielen osaamista, arvioidaan kielenopiskelutaitoja ja asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle. Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin, sekä niihin liittyvien palvelujen käyttöön. Vuorovaikutustaitoja monipuolistetaan harjoittamalla kielen puhe-, ymmärrys- ja kirjoitustaitoja ja laajentamalla perusrakenteiden tuntemusta. Numeroarviointi.

SAB22 (VS) Monenlaista elämää 1. vsk
Kurssin aihepiirit käsittelevät kulttuurien välisiä kohtaamisia sekä Suomessa että saksankielisissä maissa ja niissä tarvittavaa viestintää. Kiinnitetään huomiota myös mahdollisiin kulttuurisiin eroavuuksiin maiden välillä. Eri vuorovaikutustilanteita harjoitellaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Vahvistetaan myös puheenymmärtämisen taitoja ja kielen perusrakenteiden hallintaa. Numeroarviointi.

SAB23 (VS) Hyvinvointi ja huolenpito 1. vsk
Harjoitellaan keskustelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Opetellaan ilmaisemaan mielipiteitä ja keskustelemaan arkipäivään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin teksteihin, jotka liittyvät hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja eri elämänvaiheisiin. Samalla pohditaan teknologian vaikutusta vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Numeroarviointi.

SAB24 (VS) Kulttuuri ja mediat 2. vsk
Tutustutaan saksankielisen kielialueen ajankohtaisiin ja nuoria kiinnostaviin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. Kurssilla edistetään monilukutaitoa lukemalla erilaisia tekstejä ja käsittelemällä esim. kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, kuvataidetta tai mediaa. Numeroarviointi.

SAB25 (VS) Opiskelu, työ ja tulevaisuus 2. vsk
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin, esim. opiskeluun ja työelämään. Kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota viestinnän sopivuuteen kulttuurisesta näkökulmasta. Numeroarviointi.

SAB26 (VS) Yhteinen maapallomme2. vsk
Kurssin aihepiirit liittyvät luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin ja kestävään elämäntapaan. Kurssilla tutustutaan myös mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Kurssilla syvennetään kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja eri viestintäkanavia käyttäen ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Numeroarviointi.

SAB27 (VS) Kansainvälinen toiminta 3. vsk
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään. Numeroarviointi.

SAB28 (VS) Viesti puhuen ja kirjoittaen3. vsk
Kurssilla kehitetään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavaa kielitaitoa. Syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, puhutun kielen ymmärtämistä ja keskustelun käymistä. Harjoitellaan
myös erilaisten tekstien tuottamista ja tulkintaa. Kurssilla kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Numeroarviointi.

SAB29 (KS) Abikurssi 3. vsk
Kurssilla harjoitellaan kielitaidon eri osa-alueita ylioppilastutkintoon valmistautuen: tekstin- ja kuullunymmärtämistä, rakenteita sekä kirjallista ja suullista viestintää. Suoritusmerkinnän saa, kun opiskelija on tehnyt kaikki kurssilla vaadittavat tehtävät. Suoritusmerkintä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0