SAKSA, A-OPPIMÄÄRÄ

Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Kurssin 8 voi suorittaa ennen kurssia 7.

SAA1 (P) Kieli ja maailmani 1. vsk
Kurssilla kartoitetaan ja kehitetään opiskelijan osaamista sekä arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita opiskelulle ja etsitään keinoja kehittää osaamista ja käyttää kieltä autenttisessa ympäristössä. Numeroarviointi.

?

SAA2 (P) Ihminen verkostoissa 1. vsk
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja eri viestintäkanavien käyttöä myös kansainvälisissä yhteyksissä Tilanteiden kielellinen ja kulttuurinen vaativuustaso vaihtelee. Syvennetään keskustelutaitoja ja taitoa kuunnella toista. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisua sekä erilaisia neuvottelutilanteita. Monipuolistetaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa tarvittavia taitoja. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Numeroarviointi.


SAA3 (P) Kulttuuri-ilmiöitä 1. vsk
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään taitoa lukea erilaisia tekstejä. Kurssilla tuotetaan erilaisia tekstejä ottaen huomioon kunkin tekstilajin vaatiman kielellisen tarkkuuden. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuri-ilmiöt, saksankieliset mediat sekä luova toiminta. Numeroarviointi.

SAA4 (P) Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2.vsk
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan saksankielen aktiivista käyttöä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin pyrkien itse osallistumaan aktiivisesti. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. Numeroarviointi.

SAA5 (P) Tiede ja tulevaisuus 2. vsk
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia mielipiteitä ja ottamaan kantaa toisen mielipiteiseen tosiasioihin pohjautuen. Pohditaan erilaisia tulevaisuudennäkymiä erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit käsittelevät eri tieteenaloja. Numeroarviointi.

SAA6 (P) Opiskelu, työ ja toimeentulo 2. vsk
Kurssilla käsitellään kielitaidon tarvetta työelämässä ja kielitaitoa sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisissä yhteyksissä. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä. Numeroarviointi.

SAA7 (VS) Kestävä elämäntapa 3. vsk
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä eri kohderyhmille erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fi ktiivisiä tai ei-fi ktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien aihepiirien käsittelyä ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet huomioiden.Numeroarviointi.

SAA8 (VS) Viesti ja vaikuta puhuen 3. vsk
Kurssilla syvennetään taitoja tuottaa kieltä suullisesti, ymmärtää puhetta ja käydä keskustelua. Harjoitellaan puhumista sekä etukäteen valmisteltua suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Numeroarviointi.

SAA9 (KS) Abikurssi 3. vsk
Kerrataan ylioppilaskokeeseen.Käytetään monipuolisesti kielenopiskelun työtapoja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0