RUB1 (P) Minun ruotsini 1. vsk
Kurssilla parannetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueita ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman osaamisen kehittämiseksi. Syvennetään arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä kielenkäyttöön erityisesti suullisissa viestintätilanteissa. Numeroarviointi.

RUB2 (P) Hyvinvointi ja ihmissuhteet 1. vsk
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan keskustelutaitoja, toisen kuuntelemista, mielipiteiden ilmaisua ja arkipäiväiseen elämään liittyviä keskustelutilanteita. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Numeroarviointi.

RUB3 (P) Kulttuuri ja mediat 1. vsk
Kurssilla vahvistetaan erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Numeroarviointi.

RUB4 (P) Monenlaiset elinympäristömme 2. vsk
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat monikulttuurinen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

RUB5 (P) Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi 2. vsk
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. Numeroarviointi.

RUB6 (VS) Viesti ja vaikuta puhuen 2. vsk
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, puhutun kielen ymmärtämistä ja keskustelun käymistä. Harjoitellaan puhumista sekä etukäteen valmisteltua suullista tuottamista. Kurssilla
kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.Numeroarviointi.

RUB7 (VS) Kestävä elämäntapa 3. vsk
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa yhteyksissä ja erilaisille kohderyhmille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fi ktiivisiä tai ei-fi ktiivisiä,
kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisesta, taloudellisesta sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet huomioiden. Numeroarviointi.

RUB8 (KS) Abikurssi 3. vsk
Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Käytetään monipuolisesti kielenopiskelun työtapoja. Kurssisuoritus arvioidaan suoritusmerkinnällä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0