PS1 (P) Psyykkinen toiminta ja oppiminen 1.vsk
Kurssilla opiskelija oppii ymmärtämään biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkitystä ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä. Hän tutustuu ihmisen tietoiseen ja tiedostamattomaan psyykkiseen toimintaan ja tutustuu psykologian keskeisiin aihepiireihin, kuten tunteisiin, motivaatioon ja muistiin. Oppilas oppii havainnoimaan ja pohtimaan ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvointiaan. Hän tutustuu myös psykologisen tutkimuksen menetelmiin. Numeroarviointi.

PS2 (VS) Kehittyvä ihminen 1.-2.vsk
Kurssilla opiskelija oppii miten ihmisen kehitystä tutkitaan sekä osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Oppilas perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan. Hän oppii hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön psyykkiseen kehitykseen. Numeroarviointi.

PS3 (VS) Tietoa käsittelevä ihminen 2. vsk

Kurssilla opiskelija oppii tiedonkäsittelyyn vaikuttavien toimintojen periaatteita ja osaa tarkastella niitä myös arjessaan. Hän perehtyy havaitsemiseen, tarkkaavuuteen ja muistiin psykologisesta näkökulmasta. Oppilas myös perehtyy tarkemmin yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksentekoon, ongelmanratkaisutaitoihin, asiantuntijuuteen tai kielellisiin toimintoihin. Hän ymmärtää myös näiden toimintojen hermostollista perustaa. Numeroarviointi.

PS4 (VS) Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys 2.-3. vsk
Kurssilla opiskelija tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan psykologiseen tietoon ja tutkimukseen. Aiheina ovat tunteiden tunnistaminen, tutkimus ja niiden hallinnan mahdollisuudet. Käsitellään myös sitä, miten omaa mielenterveyttä voi pitää yllä sekä sitä millaisia ovat yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja sairaudet. Tutkitaan unen ja nukkumisen, stressin ja kriisien merkitystä lukiolaisen mielenterveydelle. Numeroarviointi.

PS5 (KS) Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen 3.vsk
Kurssilla käsitellään keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit. Kurssilla tutustutaan persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen Siellä käsitellään muiden ihmisten, tilanteiden ja sosiaalisten verkostojen vaikutusta ihmisen persoonallisuuteen.Persoonallisuuden kehitystä tutkitaan esimerkiksi psykoanalyyttisen, kognitiivisen sekä
humanistisen teorian valossa. Numeroarviointi.

PS6 (KS) Ryhmäilmiöitä 1.-2.vsk

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietouttaan ryhmien toimintaan vaikuttavista psykologisista ja sosiaalipsykologisista tekijöistä. Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin sosiaaliaalipsykologisesti kiinnostaviin ilmiöihin ja käyttää aktiivisesti eri tietolähteitä hakiessaan tietoa niistä. Keskeisiä sisältöjä ovat sosiaalinen kognitio eli sosiaalisen tiedon käsittely kuten asenteet, rasismi, stereotypiat, stigmat, jne. Muita teemoja ovat sosiaalinen vuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät, ryhmän vaikutus yksilön toimintaan, ryhmien väliset suhteet ja monikulttuurisuus ja akkulturaatioteoriat. Numeroarviointi.

PS7 (KS) MInä ja muut 2.vsk
Soveltava kurssi, jonka aikana oppilaat tutustuvat käytännön harjoitteiden avulla erilaisiin stressinsäätelykeinoihin. Kurssilla tehdään paljon ryhmäharjoitteita, joiden tavoitteena on oppia toimivan vuorovaikutuksen taitoja. Kurssille osallistuminen vaatii ainakin psykologian kurssien 1 ja 2 suorittamista. Kurssi arvioidaan suositettu / hylätty merkinnällä eikä sen itsenäinen suorittaminen ole mahdollista. Arvioinnin keskeisin kriteeri on aktiivinen osallistuminen kurssilla sekä harjoitteiden suorittaminen hyväksytysti.Lv 2018-2019.
.
PS8 (KS) Abikurssi 3.vsk
Kurssilla kerrataan lukion psykologian kurssien keskeiset sisällöt ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Oppilas harjoittelee ylioppilaskoekysymyksiin vastaamista. Lisäksi hän tutustuu psykologian jatko-opiskelumahdollisuuksiin. Oppilaat kirjoittavat harjoitusesseitä ja vastaavat aikaisempien vuosien ylioppilaskoekysymyksiin. Suoritusmerkintä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0