OP1 (P) Minä opiskelijana 1. vsk
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Opiskelija harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen. Hän pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.Keskeiset sisällöt: opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen, itsetuntemus ja sen kehittäminen, elämänhallintataidot, oman oppimisen arviointi, työelämään sekä toisen ja korkea-asteen
koulutuspaikkoihin tutustuminen ja lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat. Ei numeroarviointia.

OP2 (P) Jatko-opinnot ja työelämä 2.-3. vsk
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan, perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän teemoihin, tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin, niiden sähköisiin hakujärjestelmiin sekä muuhun koulutustarjontaan ja lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan. Opiskelija tekee ylioppilaskirjoitus- ja jatko-opintosuunnitelman.
Keskeiset sisällöt: jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla, työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä, yrittäjyys, työelämä- ja työnhakutaidot, jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen sekä lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat. Kurssi jakautuu kahdelle lukuvuodelle. Ei numeroarviointia.

OP3 (KS) Tutorkurssi 1. vsk
Kurssilla opiskelija saa valmiudet toimia tutorina ja hän sitoutuu toimimaan tutortehtävissä yhden lukuvuoden ajan. Koulutus alkaa ensimmäisen opiskeluvuoden 4. jaksossa ja tutorina toimitaan toisen opiskeluvuoden ajan. Koulutuksen aikana käsitellään mm. tutortoiminnan yleiset perusteet, oman oppilaitoksen edustaminen, ryhmäyttämis- ja vuorovaikutustaidot ja uusien opiskelijoiden perehdyttäminen. Tutorina toimimiseen sisältyy uusien opiskelijoiden perehdyttäminen, uusien tutoreiden rekrytointi ja kouluttaminen sekä kaikkeen koulun toimintaan aktiivisesti osallistuminen. Ei numeroarviointia.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1