Suoritusjärjestys: Ensin suoritetaan kurssit KE 1 ja KE 2. Tämän jälkeen voidaan suorittaa kurssit KE 3, KE 4, KE 5 tai KE 6 missä järjestyksessä tahansa.
Kertauskurssi KE 7 suoritetaan mielellään viimeisenä ennen ylioppilaskirjoituksia.

KE1 (P) Kemiaa kaikkialla 1. vsk
Kurssin tavoitteena on antaa kuva kemian merkityksestä jokapäiväisessä elämässä, ympärillä olevassa luonnossa ja yhteiskunnassa. Keskeisiä sisältöjä ovat atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä, kemialliset sidokset ja aineiden erilaiset ominaisuudet. Laboratoriotöiden avulla tutustutaan kemian perustyömenetelmiin. Numeroarviointi.

KE2 (VS) Ihmisen ja elinympäristön kemia 1. vsk
Kurssin tavoitteena on osoittaa, mikä on kemian merkitys terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Keskeisiä sisältöjä ovat orgaanisten yhdisteryhmien rakenteet, ominaisuudet, isomeria ja niiden mallintaminen erilaisin keinoin. Lisäksi opetellaan laskemaan ainemäärää ja konsentraatiota. Numeroarviointi.

KE3 (VS) Reaktiot ja energia 2. vsk
Kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään kemiallisia reaktioita ja niihin liittyviä energiamuutoksia sekä kemian merkitystä energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta. Keskeisiä sisältöjä ovat kaasujen ominaisuudet, erilaiset kemialliset reaktiot ja niihin liittyvät laskutekniikat ja energiamuutokset. Numeroarviointi.

KE4 (VS) Materiaalit ja teknologia 2. vsk
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee ja osaa käyttää vastuullisesti tärkeimpiä materiaaleja jokapäiväisessä elämässä. Keskeisiä sisältöjä ovat erilaisten materiaalien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari sekä sähkökemian keskeiset asiat, kuten hapettuminen ja pelkistyminen, sähkökemiallinen pari ja elektrolyysi.Numeroarviointi.

KE5 (VS) Reaktiot ja tasapaino 3. vsk
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää ja soveltaa rektioiden ja kemiallisen tasapainon käsitteitä erilaisissa ilmiöissä. Keskeisiä sisältöjä ovat kemian merkitys kestävän tulevaisuuden kannalta, reaktionopeus, erilaiset tasapainoreaktiot ja niiden käsittely graafi sesti ja laskennallisesti. Numeroarviointi.

KE6 (KS) Orgaaninen kemia ja biokemia 2. – 3. vsk
Kurssin tavoitteena on täydentää ja laajentaa opiskelijan tietoja orgaanisista yhdisteistä ja biomolekyyleistä sekä niiden merkityksestä elämälle. Keskeisiä sisältöjä ovat orgaanisten yhdisteiden ja biomolekyylien ominaisuudet, reaktiot ja niiden rakenteiden tutkiminen erilaisia malleja käyttäen. Kurssilla tutustutaan johonkin aiheeseen liittyvään, paikalliseen yritykseen, esim. apteekkiin. Numeroarviointi. Kurssi tarjotaan parillisina lukuvuosina, esim. 2018-2019.

KE7 (KS) Abikurssi 3. vsk
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa varmuutta kemiallisten tietojen ja taitojen hallintaan. Kurssilla kerrataan kemian keskeisiä sisältöjä ryhmän toivomusten mukaisesti, harjoitellaan mm. yo-tehtävien tekemistä ja kemiallisen tiedon esittämistä täsmällisesti laskennallisesti ja graafi sesti. Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Itsenäinen suoritus on mahdollinen.

 

Kemian kurssien yleiset arviointiperusteet: Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon mm. loppukoe, työt ja työselostukset, suulliset ja kirjalliset tuotokset, vierailuraportit, opiskelijan itse arviointi, tuntitestit ja tuntiaktiivisuus. Kaikilla kursseilla tehdään laboratoriotöitä, joten kurssien itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista (paitsi KE 7).


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0