HI1 (P) Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa 1.vsk
Tarkastelemme yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta ensin esihistorian maanviljelyskulttuurissa ja lopulta modernissa 2000-luvun kulutusyhteiskunnassa. Keskeisiä aiheita ovat väestönkehitys, elinkeinot, tekniikka ja yhteiskuntien kehitys vuosituhansien aikana. Tavoitteena on omaksua ja oppia tuottamaan historiallista tietoa kriittisesti. Numeroarviointi.

HI2 (P) Kansainväliset suhteet 2.vsk
Kurssilla opiskellaan maiden välisiä suhteita 1900-luvun alusta nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat kansainvälisen politiikan peruskäsitteet, demokratian ja diktatuurin välinen jännite, kriisit, turvallisuusjärjestelmät sekä erilaiset vaikuttamiskeinot kuten propaganda. Kurssilla arvioimme ja vertailemme erilaisten konfl iktien syitä ja ratkaisumahdollisuuksia sekä näemme niiden vaikutuksen nykypäivään ja tulevaisuuteen. Numeroarviointi.

HI3 (P) Itsenäisen Suomen historia 2.vsk

Kurssin aiheina ovat Suomen historian keskeiset muutokset ja kehityslinjat 1800-luvun loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä oppimisen kohteita ovat itsenäistyminen, Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit,siirtyminen kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset muutokset. Opiskelijan tulee ymmärtää Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalainen ja maailmanpoliittinen tausta. Numeroarviointi.

HI4 (VS) Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys 1. vsk
Kurssilla tutustutaan eurooppalaiseen ihmiseen antiikista nykypäivään. Näin ymmärrämme paremmin elämäämme vaikuttaneita tekijöitä ja menneisyydessä syntyneiden aatteiden ja ajattelutapojen merkitystä tänään. Tärkeitä aiheita ovat esimerkiksi antiikki, renessanssi, valistus ja ihmisoikeudet, lukuisat taidesuuntaukset ja kulttuurin monimuotoistuminen nykyaikana. Numeroarviointi.

HI5 (VS) Ruotsin itämaasta Suomeksi 1.-2. vsk

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa 1800-luvulle asti. Näin hahmottuu miten syrjäisestä kaskenkaatajien ja eränkävijöiden yhteisöistä kehittyi vähitellen eurooppalainen sivistyskansa. Yhteiskunnan ja talouden lisäksi emme unohda arjen historiaa ja ihmisten elämäntavan muutoksia. Syvennymme erityisesti historian lähteisiin ja erilaisiin tapoihin tutkia historiaa. Numeroarviointi.

HI6 (VS) Maailman kulttuurit kohtaavat 2.-3.vsk

Tarkastelemme eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina. Samalla perehdymme kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin ja huomaamme, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajan saatossa. Kurssilla tarkastellaan yhtä tai useampaa seuraavista: Amerikan alkuperäiskulttuurit, Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit, Aasian kulttuurit, Afrikan kulttuurit,
arktiset kulttuurit ja Lähi-idän kulttuurit. Numeroarviointi.

HI7 Sotahistorian kurssi (KS) 2. vsk
Syvennetään tietojamme 1900- ja 2000-luvun sodista, sotiin johtaneista syistä ja sotien seurauksista Suomessa ja maailmalla. Tavoitteena on ymmärtää totaalisten sotien muuttumista, mutta hahmottaa myös sotien yhteisiä piirteitä ja etsiä keinoja välttää sotia. Tarkastelun kohteena on myös yksilö sodan pyörteissä. Numeroarviointi.Lv 2018-2019.

HI8 Abikurssi (KS) 3. vsk

Kerrataan lukiossa opiskeltujen kurssien sisältöjä, mutta painotetaan pakollisia kursseja. Rakennetaan historian keskeisistä tapahtumista jäsentyneitä kokonaisuuksia ja valmennetaan opiskelijaa historian reaalikokeeseen. Suoritusmerkintä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0