Fysiikan kurssit 1-8 suoritetaan numerojärjestyksessä.

FY1 (P) Fysiikka luonnontieteenä 1. vsk

Kurssin tavoitteena on herättää kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan. Kurssilla perehdytään kokeellisiin menetelmiin ja tulosten esittämiseen graafi sesti. Muita keskeisiä sisältöjä ovat tutustuminen maailmankaikkeuden ja aineen rakenteeseen, voimaan ja liikeilmiöihin sekä mallintamiseen fysikaalisen tiedon rakentumisessa. Numeroarviointi.

FY2 (VS) Lämpö 1. vsk.

Kurssin tavoitteena on syventää ymmärrystä energiasta ja kehittää valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan päätöksentekoon. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat lämpö ja lämpötila, kaasujen tilanmuutokset, olomuodon muutokset,mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde sekä energian säilyminen. Numeroarviointi.

FY3 (VS) Sähkö 1. vsk.
Kurssin tavoitteena on oppia käyttämään ja soveltamaan sähköön liittyviä käsitteitä sekä tekemään sähköopin perusmittauksia. Keskeisiä sisältöjä ovat sähkövirtaan ja jännitteeseen liittyvät ilmiöt, tasavirtapiirit, sähkökenttä sekä sähköturvallisuus. Numeroarviointi.

FY4 (VS) Voima ja liike 2. vsk.
Kurssilla syvennetään ensimmäisellä kurssilla opittuja suoraviivaiseen liikkeeseen ja Newtonin lakeihin liittyviä käsitteitä. Tavoitteena on osata käyttää ja soveltaa voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä sekä ymmärtää säilymislakien merkitys fysiikassa. Numeroarviointi.

FY5 (VS) Jaksollinen liike ja aallot 2. vsk
Kurssin tavoitteena on osata käyttää ja soveltaa jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä. Keskeisiä sisältöjä ovat ympyräliike, harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeeseen liittyvät peruskäsitteet sekä ääni aaltoliikkeenä. Numeroarviointi.

FY6 (VS) Sähkömagnetismi 2. vsk

Kurssin keskeisenä sisältönä ovat sähkömagneettiset ilmiöt. Tarkastellaan varatun hiukkasen liikettä sähkö- ja magneettikentässä, vaihtovirran syntyä ja energian siirtoa sähkövirran avulla sekä sähkömagneettisen säteilyn spektriä. Tutustutaan valo-opin ilmiöihin sekä fysiikan merkitykseen energia- ja viestintäteknologiassa.Numeroarviointi.

FY7 (VS) Aine ja säteily 3.vsk
Kurssin tavoitteena on osata käyttää ja soveltaa aineen ja säteilyn käsitteitä sekä syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta selittävänä tieteenä. Tutustutaan kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin. Perehdytään ydinfysiikkaan sekä radioaktiiviseen säteilyyn ja säteilyturvallisuuteen. Numeroarviointi.

FY8 (KS) Abikurssi 3.vsk
Kurssin tavoitteena on fysikaalisten laskuvalmiuksien parantaminen ja fysikaalisten ajattelumallien sekä fysiikan kokonaiskuvan vahvistaminen. Keskeisenä sisältönä on kurssien kertaaminen ja valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin. Suoritusmerkintä


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0