FI1 (P) Filosofi a 1.vsk.
Johdantokurssi fi losofi aan. Perehdytään siihen, mitä filosofia on, harjoitellaan perustelemista ja keskustelun taitoja. Keskeisiä teemoja ovat tieto-oppi, fi losofi set peruskysymykset ja –erottelut: henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen. Numeroarviointi.

FI2 (P) Filosofi a 2. vsk.
Etiikan kurssi, jolla oman elämän merkityksellisyyttä ja elämänvalintoja tarkastellaan eettisen teoriatiedon avulla. Tavoitteena on, että opiskelija osaa kurssin jälkeen perustella, analysoida ja arvioida toimintaansa eettisesti. Numeroarviointi.

FI 3 (VS) Filosofi a 2.vsk
Opiskelija oppii perustelemaan omia yhteiskunnallisia ratkaisujaan yhteiskuntafi losofi sen teoriatiedon avulla. Sisältöjä ovat oikeudenmukaisuuden eri muodot, vallan oikeuttaminen, demokratian muodot, anarkismi, talous ja hyvinvointi, poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat. Numeroarviointi.

FI4 (VS) Filosofi a 2.-3.vsk

Keskeisiä sisältöjä ovat tieto, olemassaolon kysymykset ja tiede käsitteenä sekä tieteenfi losofi an peruskäsitteet. Perehdytään tarkemmin näihin johdantokurssilla esiteltyihin teemoihin: totuusteoriat, tiedon mahdollisuus ja rajat, tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät. Mahdollisuuksien mukaan kerrataan yo-kirjoituksia varten. Numeroarvionti.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 1 Kyllä 3 Ei 1