Pakolliset kurssit 1 – 6 suoritetaan numerojärjestyksessä.

ENA1 (P) Englannin kieli ja maailmani 1. vsk
Aihepiirit liittyvät opiskeluun, nuorten elämään ja nuorten kielenkäyttötilanteisiin. Kurssilla harjoitellaan kielen eri osa-alueita ja kieltenopiskelutaitoja. Numeroarviointi.

ENA2 (P) Ihminen verkostoissa 1. vsk
Aihepiirit liittyvät ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin sekä nykymaailman verkostoitumiseen ja teknologian käyttöön. Syvennetään keskustelutaitoja eri kielenkäyttötilanteissa, myös kansainvälisissä
yhteyksissä, ja harjoitellaan mielipiteenilmaisua. Kurssilla harjoitellaan kielen eri osa-alueita ja kieltenopiskelutaitoja.Numeroarviointi.

ENA3 (P) Kulttuuri-ilmiöitä 1. vsk
Aihepiirit liittyvät erilaisiin kulttuurisiin ilmiöihin, englanninkielisiin medioihin ja luovaan toimintaan. Opiskelijoiden monilukutaitoa laajennetaan ja syvennetään. Kurssilla harjoitellaan kielen eri
osa-alueita ja kieltenopiskelutaitoja. Numeroarviointi.

ENA4 (P) Englanti Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2. vsk
Aihepiirit liittyvät yhteiskunnallisista ilmiöistä vaikuttamismahdollisuuksiin kansalaisyhteiskunnassa. Yritetään kehittää opiskelijoiden kriittistä lukutaitoa ja tiedonhakutaitoja ja käydään englannin
kielellä keskustelua aihepiiriin liittyvistä asioista, esim. ihmisoikeuskysymyksistä ja kansalaisten toimimismahdollisuuksista. Numeroarviointi.

ENA5 (P) Tiede ja tulevaisuus 2. vsk
Aihepiireinä eri tieteenalat. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. Kurssin keskeiset työtavat: harjoitellaan tekstin tulkintaa ja tuottamista sekä tiedonhankinnan taitoja. Numeroarviointi.

ENA6 (P) Opiskelu, työ ja toimeentulo 2. vsk
Aihepiireinä talousasiat, jatko-opiskelu ja työelämä. Kansainvälisyys on kurssin kantava teema. Pohditaan jatko-opintoja ja urasuunnitelmia.Syvennetään käsitystä kielitaidosta työvälineenä ja tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin. Numeroarviointi.

ENA7 (VS) Kestävä elämäntapa 2. – 3. vsk
Aihepiirinä sosiaalisesti, taloudellisesti sekä kulttuurisesti kestävä ekologinen elämäntapa. Analysoidaan ja tuotetaan eri tekstilajien tekstejä (fi ktiivisiä, ei-fi ktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia tai kantaaottavia tekstejä). Syvennetään tekstin tulkintaa ja tuottamista erilaisille yleisöille. Numeroarviointi.

ENA8 (VS) Viesti ja vaikuta puhuen 2.– 3. vsk
Kerrataan ja täydennetään aikaisemmilla kursseilla käytyjä aihepiirejä.Vahvistetaan puhumisen sujuvuutta ja vuorovaikutustaitoja. Numeroarviointi.

ENA9 (KS) Kertauskurssi 1. vsk
Englannin kielen perusrakenteiden ja –sanaston kertaamista ja harjaannuttamista.Kuuntelua, kirjoittamista ja perustehtäviä. Suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ei numeroarviointia. Suoritusmerkinnän saa, kun opiskelija on tehnyt kaikki kurssilla vaadittavat työt.

ENA10 (KS) Human Interest 2. – 3. vsk
Aihepiireinä yleismaailmalliset asiat, maailmanhistorian tärkeät tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Sanaston laajentamista ja tarpeen mukaan kieliopin syventämistä. Kurssin keskeiset työtavat: tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia töitä. Ei numeroarviointia. Suoritusmerkinnän saa, kun opiskelija tekee vaadittavat työt. Lukuvuonna 2019-2020.

ENA11 (KS) Media- ja kirjoituskurssi) 2. – 3. vsk
Monipuolista perehdyttämistä eri medioihin ja ajankohtaisiin asioihin. Aihepiirit vaihtelevat populäärikulttuurista tieteen saloihin. Mediakriittisen näkemyksen harjaannuttamista. Suullinen ja kirjallinen työ. Monipuolista tekstien tuottamista ja ymmärtämistä. Ei numeroarviointia. Suoritusmerkinnän saa, kun opiskelija on tehnyt kaikki kurssilla vaadittavat työt. Lukuvuonna 2018-2019.

ENA12 (KS) Abikurssi 3. vsk
Yo-kokeessa tarvittavien taitojen hiomista ja vahvistamista. Sanaston ja kieliopin kertaamista monipuolisten koetyyppien avulla. Harjoittelemme kuunteluita ja aineiden kirjoittamista. Kurssin suoritusjärjestys suoritetaan kolmannen opiskeluvuoden aikana. Ei numeroarviointia. Suoritusmerkinnän saa, kun opiskelija on tehnyt kaikki kurssilla vaadittavat tehtävät.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0