ET1 (P) Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu 1.vsk
Opiskelija ymmärtää maailmankatsomuksen käsitteen yleisesti ja sen, miten yksilön maailmankatsomus muotoutuu.Keskeisiä  sisältöjä ovat erilaisiin katsomuksiin perehtyminen, koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä uskonnollisten ja kulttuuristen yhteisöjen vaikutus maailmankuviin ja –katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen. Käytetään eri tieteiden keinoja, tarkastellaan kriittisesti ja eri näkökulmista
tietolähteitä ja omaa ajattelua sekä katsomuksellista argumentaatiota. Numeroarviointi.

ET2 (P) Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä 2. vsk

Kurssilla perehdytään erilaisiin ihmiskäsityksiin, identiteetin osatekijöihin, ihmisarvoon ja käsityksiin hyvästä elämästä. Keskeisiä käsitteitä ovat ihmisarvo, ihmisoikeudet, hyvä elämä, eläinten ja ympäristön asema. Tarkastellaan monipuolisesti eri tieteenalojen, uskontojen, filosofisten näkemysten kuin populaarikulttuurinkin näkökulmista. Numeroarviointi. Lv 2019-2020.

ET3 (VS) Yksilö ja yhteisö 1. vsk

Kurssilla tarkastellaan yhteisöllisyyden merkitystä ihmisyydelle ja yksilön identiteetille, sosiaalisia ilmiöitä, yhteiskunnan rakenteita ja globaaleja kysymyksiä. Käsitteitä: yhteiskuntatutkimuksen perusteet, taloudellinen ja poliittinen valta nyky-Suomessa sekä globaalissa markkinataloudessa, ihmisoikeuskysymykset, yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat. Numeroarviointi. Lv 2018-2019.

ET4 (VS) kulttuurit katsomuksen muovaajina 2. vsk
Keskeinen teema on kulttuurin merkitys ihmisyydelle ja identiteetille. Sisältöjä ovat kulttuurin käsite, kulttuuriperintö, suomalaisuuden monimuotoisuus ja vähemmistökulttuurit sekä monikulttuurisuus. Numeroarviointi.Lv 2019-2020.

ET5 (VS) Katsomusten maailma 1.-2 .vsk
Katsomusten maailma-kurssilla perehdytään maailmankatsomusten monimuotoisuuteen ja muuttuvuuteen. Keskeisiä käsitteitä ovat myytti, pyhä, riitti, symboli, teismi, uskontokritiikki, ateismi, agnostisimi ja sekulaari humanismi, kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden perusteet ja vaikutus, uskonnollinen ja uskonnoton tapakulttuuri. Numeroarviointi. Lv 2018-2019.

ET6 (VS) Teknologia, maailmankatsomus ja ihmiskunnan tulevaisuus 
2. vsk
Kurssilla tarkastellaan kulttuurisia ja katsomuksellisia muutoksia. Kurssin keskeisiä käsitteitä ovat ihmislajin evoluutio ja kulttuurievoluutio, ihmiskunnan maailmankuvalliset, -katsomukselliset ja teknologiset murrokset ja niiden vaikutukset, tulevaisuuden tutkimus, tekoäly, humanismi, transhumanismi ja niihin kohdistuva tieteellinen kritiikki. Numeroarviointi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1