Yleistä

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta ja toimintaa molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Kursseilla opiskellaan evoluution merkitystä eliökunnan kehittymisessä ja erilaisia vuorovaikutussuhteita lajien välillä sekä geenien toiminnan vaikutuksia solu- ja yksilötasolla. Kaikilla lukion kursseilla on kokeellisista ja havainnoivaa työskentelyä.

Merkitys jatko-opinnoissa ja työelämässä

Biologian opiskelu antaa valmiudet hakea opiskelemaan mm. lääketiedettä, terveydenhoitoalaa, ympäristöalaa sekä maatalous- ja metsätieteitä. Biologian perustutkimus tuo uutta tietoa lajeista, ympäristön tilasta ja auttaa ratkaisemaan ympäristöongelmia. Biologia on nopeasti kehittyvä tieteenala ja sen sovellukset ovat käytössä monilla aloilla kuten bioteknologiassa, lääketieteessä, elintarviketieteissä ja farmasiassa.

Muuta tärkeää aineen opiskelun kannalta

Muut luonnontieteet, kuten kemia, fysiikka ja maantiede ovat hyviä valintoja biologian kursseja opiskeleville. Lisäksi kannattaa opiskella matematiikkaa, koska sitä tarvitaan kaikissa luonnontieteiden jatko-opinnoissa.

Arviointiperusteet

Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kyky hahmottaa luonnontieteellisiä syy- ja seuraussuhteita sekä arvioida, esittää ja havainnollistaa tietoa. Arvioinnin tapoja ovat kirjalliset kokeet, suullinen palaute, työselostusten ja  kokeellisen työskentelyn BI 1-kurssi suoritetaan ensimmäisenä. BI 3-kurssi tulee olla suoritettuna ennen BI 5 -kurssia.

BI1 (P) Elämä ja evoluutio 1. vsk.
Kurssilla tutustutaan biologiaan tieteenä, elämän edellytyksiin, solun rakenteeseen ja energian saantiin sekä geeneihin solun toiminnan ohjaajina. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat eliökunnan rakenne, eliöiden lisääntyminen, muuntelu populaatiossa, evoluution perusteet, elämän kehittyminen ja monimuotoistuminen. Kurssilla tehdään pienimuotoinen kokeellinen tutkimus Numeroarviointi.

BI2 (P) Ekologia ja ympäristö 1.-2. vsk

Kurssilla opiskellaan populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakenne sekä eliöiden väliset vuorovaikutussuhteet. Tavoitteena on oppia hahmottamaan ympäristöongelmien syitä ja seurauksia ja tuntea menetelmiä ympäristön tilan tarkkailuun. Opitaan ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden ja kestävän elämäntavan merkitys. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan pienimuotoinen tutkimus tai kehittämisprojekti.Suositellaan 1. vuonna suoritettavaksi, jos aikoo kirjoittaa biologian. Numeroarviointi.

BI3 (VS) Solu ja perinnöllisyys 1.-2. vsk.
Kurssilla opiskellaan solun biomolekyylit, solun rakenne ja toiminta sekä solujen lisääntyminen ja periytymisen perusteet. Syvennetään osaamista solusta ja geenien toiminnasta sekä geenitiedon merkityksestä. Kurssilla tutkitaan soluja ja tehdään solubiologinen tutkimus. Numeroarviointi.

BI4 (VS) Ihmisen biologia 2.-3. vsk.
Kurssilla opiskellaan ihmiselimistön rakenne ja toiminta, elimistön erilaiset säätelytavat ja sopeutuminen muutoksiin sekä puolustautumiskeinot. Opitaan ymmärtämään lisääntymisen biologiaa sekä tutustutaan elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin elimistössä. Kurssilla tehdään ihmiselimistön toimintaa mittaavat tutkimus. Numeroarviointi

BI5 (VS) Biologian sovellukset 2.-3. vsk.

Kurssin keskeistä sisältöä ovat mikrobit ja niiden merkitys bioteknologiassa, geeniteknologian sovellukset sekä kasvi- ja eläinjalostus. Kurssilla tutustutaan bioteknologian menetelmiin ja sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa ja elintarviketuotannossa. Kurssilla tehdään biologian soveltamiseen liittyvä kokeellinen työ. Numeroarviointi.

BI6 (KS) Evoluutiobiologia 2.-3. vsk.

Kurssin aiheita ovat periytyminen, muuntelu, valintatyypit, lajien synty ja eliöiden sopeutuminen erilaisiin elinympäristöihin sekä lajien vuorovaikutukset. Kurssilla tutustutaan myös eliökunnan kehitykseen maapallolla sekä eliöiden rakenteessa, fysiologiassa ja levinneisyydessä tapahtuneisiin muutoksiin. Suoritusmerkintä. Lukuvuonna 2019-2020.

BI7 (KS) Biologian työkurssi 2.-3. vsk.

Kurssilla opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan biologisia kokeita ja arvioimaan saatuja tuloksia. Syvennetään osaamista eliöiden rakenteesta ja fysiologiasta sekä harjoitellaan lajien tunnistusta. Kurssilla tehdään töitä laboratoriossa ja maastossa. Suoritusmerkintä. Lukuvuonna 2018-2019.

BI8 (KS) Abikurssi 3. vsk.
Tavoitteena on valmistautua ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan kurssien keskeiset sisällöt ja harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten tehtäviin vastaamista. Suoritusmerkintä.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0