Lukion oppimäärä muodostuu pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin liittyvistä soveltavista kursseista. Opiskelija saavuttaa lukion oppimäärän suoritettuaan hyväksytysti vähintään 75 kurssia. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti laatimaansa opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Lukion oppimäärässä ovat mukana kaikki hänen arvioidut kurssinsa, eikä mitään voi jälkikäteen poistaa. Koulukohtaisista kursseista voidaan lukion oppimäärään lukea mukaan vain hyväksytysti suoritetut kurssit. (OPH:n päätös 19.3.1999) Opiskelija on siis suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti, valtakunnallisten syventävien kurssien määrä on vähintään 10 ja vähimmäiskurssimäärä 75 täyttyy.

Opiskelijalle on ennen päättötodistuksen antamista varattava mahdollisuus osallistua oppiaineen kirjalliseen kuulusteluun. Kuulusteluun voi sisältyä myös suullisia tehtäviä. Mikäli opiskelija tällöin osoittaa suurempaa oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvosteluista määräytyvä arvosana edellyttää, päättöarvosanaa korotetaan tämän mukaisesti.

Opiskelijan on oltava läsnä kurssin alkaessa ensimmäisellä tunnilla. Muuten hän menettää paikkansa kurssilla ja tilalle voidaan ottaa joku muu. Ainoastaan etukäteisilmoitus sairaudesta tms. voi antaa oikeuden päästä kurssille ensimmäisen tunnin poissaolon jälkeen.

Kahden kurssin samanaikainen opiskelu saattaa joissakin tapauksissa olla välttämätöntä. Opiskelija, opettajat sekä opinto-ohjaaja neuvottelevat kussakin tapauksessa erikseen ja ennen kurssien alkamista tämän mahdollisuuden toteuttamisesta ja laativat kirjallisen suunnitelman kurssien suorittamisesta.

Kurssin itsenäinen suorittaminen omassa lukiossa Itsenäisestä suorittamisesta opiskelija keskusteleen ensin kyseisen aineen opettajan kanssa ja tekee yhdessä ao. aineenopettajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jonka apulaisrehtori hyväksyy. Apulaisrehtori toimittaa aineenopettajalle ja opiskelijalle kopion sopimuksesta. Jos opiskelija ei pidä sopimusta (esim. jättää työt palauttamatta sovittuna päivänä), hän menettää kyseisen kurssin itsenäisen suorittamisen mahdollisuuden. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Jos opiskelija ei saa itsenäistä kurssia suoritettua hyväksytyllä arvosanalla, hänelle annetaan kurssimerkinnäksi hylätty (H). Kurssiselosteesta näkee, mitkä kurssit on mahdollista suorittaa itsenäisesti.

Jos opiskelija aikoo suorittaa kurssin muussa oppilaitoksessa on siitä sovittava etukäteen apulaisrehtorin Apulaisrehtori hyväksyy suorituksen. Muiden lukioiden kurssit hyväksytään kurssisuorituksiksi samoin kuin kesälukioissa suoritetut abikurssit. Vaihto-opiskeluvuodesta opiskelijalle merkitään 5 kurssia suoritetuksi. Osaamisen tunnustamista hakiessaan opiskelija esittää selvityksen opinnoistaan tai osaamisestaan apulaisrehtorille.

Kurssikokeesta poissaolo tulee selvittää opettajalle suoritusohjeiden mukaisesti. Kurssikokeesta poissaolo ilman pätevää syytä katsotaan keskeytyneeksi suoritukseksi.

Uusintakuulusteluun on aina ilmoittauduttava viimeistään tapahtumakalenterissa ilmoitettuna päivänä. Uusintakuulustelupäivänä opiskelijan tulee osallistua normaalisti koulutyöhön.

Lukio suoritetaan kolmessa vuodessa. Erityisen painavasta syystä rehtori voi myöntää opiskelijalle anomuksesta mahdollisuuden opintojen pidentämiseen. Opiskelijan päätyessä muuhun kuin kolmen vuoden opiskeluun, on hänen välittömästi keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa opintojen

Hylättyjen kurssiarvosanojen määrä Opiskelijan on suoritettava hyväksytysti opetussuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja. Opiskelijalla on vastuu siitä, että yhden aineen koko oppimäärän kurssinumeroissa ei ole liikaa nelosia.

Jos oppiaineen oppimäärä on 1-2 kurssia, hylättyjä ei saa olla yhtään. Jos kursseja on 3-5, voi olla yksi hylätty, jos kursseja 6-8, hylättyjä voi olla 2 ja jos kursseja on 9 tai enemmän, hylättyjen kurssien määrä voi olla 3.

Lukion opiskelijana olo opiskelijaetuineen edellyttää, että opiskelija kussakin jaksossa suorittaa vähintään neljä Poikkeuksista päättää tarvittaessa apulaisrehtori tai rehtori.

Opiskelija katsotaan eronneeksi, kun on kulunut 20 työpäivää, eikä opiskelija ole ilmoittanut poissaolonsa syytä. Asiasta ilmoitetaan heti opiskelijalle, huoltajalle ja

Keväällä ylioppilaaksi aikovan opiskelijan on suoritettava hyväksytysti lukion oppimäärän edellyttämät pakolliset kurssit kolmannen jakson loppuun mennessä. Neljännen jakson aikana opiskelija voi täydentää suorituksiaan vain syventävillä ja soveltavilla kursseilla. Syksyllä ylioppilaaksi aikovan opiskelijan on suoritettava hyväksytysti lukion oppimäärän edellyttämän pakolliset kurssit edellisen kevään viidennen jakson loppuun mennessä. Ensimmäisen jakson aikana opiskelija voi täydentää suorituksiaan vain syventävillä ja soveltavilla


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0