Lukuvuonna 2019–2020 Riihimäen lukion ja aikuislukion arkea sävyttävät vahvasti hankkeet. 3. Tulevaisuus-hankkeessa opiskelija- ja opettajaTET, työelämä- ja korkeakouluyhteistyö, tule- vaisuuden työelämätaidot ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat kehittämiskohteita. Yrittäjyysteemaviikon tapahtumat ovat osa hanketta. Riihimäen lukio liikkeessä – hanke vie Let´s move it-toimintaa seuraavalle tasolle. Torni-hanketta tehdään yhdessä Hämeenlinnan lukioiden kanssa. Robotiikkaopetus niveltyy kaupungin moninaisiin robotiikkahankkeisiin. Luki- olla opettaja Markus Parviainen vastaa robotiikkaopetuksen kehittämisestä.

Lukiouudistus näkyy paikallisena opetussuunnitelmatyönä. Boostia Rilun opsiin-hankkeessa kehitetään mm. ohjausta ja erityisopetusta sekä pyritään kurssitarjotinta muokkaamalla mahdollistamaan yhteisopettajuutta. Myös kansainvälisyyden, lukiokoulutuksen johtamisen kehittäminen ja toimintakulttuurin kehittäminen ovat BROn tavoitteissa. Riihimäen lukion arvot ovat oppiminen, yhteistyökyky, ihmisläheisyys ja turvallisuus. Toimintakulttuurin kehittämisessä liitymme myös kaupungin strategian arvoihin, rohkeuteen, ripeyteen ja reiluuteen. Opetussuunnitelmatekstissä nostetaan lukion sivistysihanteeksi pyrkimys totuuteen, hyvyyteen, kauneuteen, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Näiden arvojen vyyhdestä rakentuu seuraava paikallinen Riihimäen lukion ja aikuislukion opetussuunnitelma.

Keväällä opettajien koulutuspäivän kouluttaja, tutkijatohtori, sosiaalipsykologi Jaana-Piia Mäki- niemi laati tiivistelmän siitä, mitä me opettajina jo teemme niin, että se kehittää yhteisöllisyyttä. Ainakin näitä: teemme yhteistyötä, keskustelemme, annamme tukea ja palautetta toisillemme. Meillä on kokemusta ja ammatti taitoa sekä myönteisyyttä. Kehitämme työtapaamme. Pyrimme riittävän hyvään, rajaamiseen ja priorisointiin. Johtaminen on joustavaa ja sujuvaa.

Meillä on yksilöinä tietenkin omat tehtävämme, haasteemme ja tavoitteemme opiskelussa, työssä ja ihmisenä kasvamisessa. Opettajien koulutuspäivässä tavoitteiksi tiivistyi viisi teemaa, joista poimin kolme keskeistä. Ne osuvat niin koulun, kaupungin kuin tulevan opetussuunnitelmankin arvoihin eikä mikään estä meitä toimimasta jo nyt niiden mukaan:

 

Kaikki kokevat olevansa arvostettuja.
Samat pelisäännöt ja vastuunkanto kaikilla.
Työmäärämme on sopiva.

 

Hankkeet mahdollistavat uuden kokeilun ja kehittämisen. Niitä ei ole tarkoitettu lisätaakaksi ja ylimääräiseksi työksi. Koska opetussuunnitelma muuttuu, on arkityön ohessa pohdittava sitä, miten kaiken voisi tehdä toisin, paremmin tai uudella tavalla. Koska robotiikka on osa kaupun- gin strategiaa ja lukion toimintaa, se on otettava osaksi arkea. Muutos ja toisin tekeminen on innostavaa ja samalla vaativaa ja haastavaa. Siksi toivon, että me jokainen olisimme armollisia itsellemme ja toisillemme. Kaikkea ei tarvitse eikä ole syytä tehdä täydellisesti. On yritettävä löytää kaikessa muutoksessa ydin ja tärkein ja satsattava siihen. Uudistaminen ja kehittäminen on tärkeää. Lukion arjessa keskeisintä on kuitenkin se, että oppitunnit sujuvat, lounasta on tar- jolla, opiskelijat oppivat ja valmistuvat, apua tukea on saatavilla, kun sitä tarvitaan. Kohdataan toisemme kiireettömästi. Tärkeintä on pysähtyä kohtaamaan juuri se, joka jotain tarvitsee.

Kuuntelemalla ja ihmettelemällä voi löytyä oivalluksia ja muutos mahdollistuu. Innostusta ja hyvää mieltä alkavaan lukuvuoteen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0