Venäjä

B3-kieli on lukiossa alkava kieli. Koko oppimäärän suorittamiseen tarvitaan kuusi etenevää pakollista kurssia VE 1 – VE 6, jotka suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Kurssit VE 7 – VE 10 jatkavat oppimäärän käsittelyä. Lisäksi on tarjolla valinnaisia kertaavia ja syventäviä kursseja VE 11- VE 14. Tarkempi kurssijärjestys selviää ohesta.

Oppikirjana on Alestalo, Kafe Piter 1 (kurssit 1-4), Alestalo – Malmberg, Kafe Piter 2 (kurssit 5-8).

VE 1       Hyvää päivää, hauska tutustua

Sisältö: Opiskelija oppii selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssi edellyttää kyrillisten kirjaimien hallintaa. Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, esittäytyminen ja puhutteleminen. Kurssilla harjoitellaan myös kertomaan perusasioita itsestä ja perheestä sekä ilmaisemaan mielipiteitä ja reagoimaan erilaisiin asioihin. Kurssilla painotetaan puheviestintää.

Oppikirja: Alestalo, Kafe Piter 1 (Finn Lectura).

VE 2       Näin asiat hoituvat

Sisältö: Opiskelija oppii selviytymään erilaisista jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista. Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten ostoksien tekeminen, tien kysyminen ja neuvominen, matkustaminen kulkuneuvolla sekä majoitus- ja ateriointipalvelujen käyttäminen. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

Oppikirja: Alestalo, Kafe Piter 1 (Finn Lectura).

VE 3       Vapaa-aika ja harrastukset

Sisältö: Opiskelija oppii selviytymään yhä laajemmalti jokapäiväisen elämän erilaisista kielenkäyttötilanteista. Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin,  vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin sekä niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

Oppikirja: Alestalo, Kafe Piter 1 (Finn Lectura).

VE 4       Meillä ja muualla

Sisältö: Opiskelija ymmärtää entistä paremmin venäjänkielistä puhetta, osaa itse puhua kieltä sujuvammin ja hallitsee venäjän kielen perusrakenteet yhä laajemmalti. Kurssin aihepiireinä ovat Suomi ja Venäjä: ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.

Oppikirja: Alestalo, Kafe Piter 1 (Finn Lectura).

VE 5       Ennen ja nyt

Sisältö: Opiskelija oppii selviytymään yhä paremmin jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteista; keskustelemaan yksilön ja yhteiskunnan kannalta erilaisista asioista. Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esim. terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan venäjän kielen perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

Oppikirja: Alestalo – Malmberg, Kafe Piter 2 (Finn Lectura).

VE 6       Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Sisältö: Kurssin jälkeen opiskelija osaa keskustella sujuvasti opiskeluun ja työelämään liittyvistä aiheista sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kurssilla tutustutaan myös yo-tehtäviin.

Oppikirja: Alestalo – Malmberg, Kafe Piter 2 (Finn Lectura).

VE 7       Kulttuuri

Sisältö: Opiskelija tutustuu venäläiseen kulttuuriin sekä oppii selviytymään erilaisista siihen liittyvistä kielenkäyttötilanteista. Kurssin aihepiirejä ovat esim. venäläinen kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva ja teatteri. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita.

Oppikirja: Alestalo – Malmberg, Kafe Piter 2 (Finn Lectura).

VE 8       Yhteinen maapallomme

Sisältö: Kurssin jälkeen opiskelija osaa sekä suullisesti että kirjallisesti laatia erilaisia selostuksia ja kuvauksia. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten sekä yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Lähtökohtina ovat esim. suomalaisen ja venäläisen yhteiskunnan toiminta ja maapallon nykytila sekä sen tulevaisuuden näkymät.

Oppikirja: Alestalo – Malmberg, Kafe Piter 2 (Finn Lectura).

VE 9       Tiede ja tekniikka

Sisältö: Kurssilla opiskelija oppii laatimaan kirjallisesti erilaisia selostuksia ja kuvauksia. Lisäksi hän oppii lukemaan yleistajuista tekstiä. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Lähtökohtina ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit.

Oppikirja: Oppimateriaali selviää kurssin alussa.

VE 10     Luonto ja kestävä kehitys

Sisältö: Kurssin aikana opiskelija jatkaa kirjallisten kuvausten ja selostuksien laatimista. Aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista, mutta mietitään myös suhtautumista luontoon suomalaisessa ja venäläisessä kulttuurissa.

Oppikirja: Oppimateriaali selviää kurssin alussa.

VE 11     Aakkosista abiksi

Aakkoskurssi a, 8 oppituntia

Sisältö: Opiskelija oppii lukemaan ja jonkin verran myös kirjoittamaan kyrillisiä kirjaimia sekä hallitsee ääntämisen perusasiat. Tavoitteena on myös innostuksen herättäminen venäjän kielen jatko-opiskelua kohtaan.

Kertauskurssi b, 8 oppituntia

Sisältö: Kertauskurssi suoritetaan pääsääntöisesti kurssin VE 3 jälkeen. Opettajan kanssa sopimalla myös muu suoritusjärjestys on mahdollinen. Opiskelija palauttaa kurssilla mieleensä sekä hallitsee paremmin kurssien
VE 1 – VE 3 aikana opitut rakenteet ja sanaston.

Abiekstra c, 8 oppituntia

Sisältö: Abiekstra suoritetaan pääsääntöisesti kurssin VE 6 jälkeen. Kurssi on mahdollista suorittaa samanaikaisesti kurssin VE 13 kanssa. Opettajan kanssa sopimalla myös muu suoritusjärjestys on mahdollinen. Kurssilla opiskelija syventää jo opittuja rakenteita, sanastoa, kuullun- ja tekstinymmärtämistaitoa sekä kirjallisen tuottamisen taitoa omien toivomusten mukaan.

Kurssien a, b ja c materiaali opettajalta.

VE 12     Pietarin myytti

Sisältö: Kurssilla kerrataan edellisten kurssien rakenteita sekä sanastoa. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee paremmin kurssien VE 1 – VE 3 3 aikana opitut kieliopilliset rakenteet sekä sanaston. Näin hänellä on vahvempi pohja jatkaa venäjän opintoja. Opiskelija oppii samalla tuntemaan paremmin Pietarin kaupungin historiaa, arkkitehtuuria jne. Pietarin kaupunkiin tutustutaan syvällisemmin videotallennetta apuna käyttäen.

Materiaali opettajalta.

VE 13     Abikurssi

Sisältö: Kurssi suoritetaan pääsääntöisesti kurssin VE 6 jälkeen. Opettajan kanssa sopimalla myös muu suoritusjärjestys on mahdollinen. Opiskelija syventää jo opittuja rakenteita, sanastoa jne. Hän oppii ymmärtämään monenlaista kuultua puhetta sekä erilaisia yleistajuisia tekstilajeja. Myös kirjallisen tuottamisen taito syvenee. Kurssilla tehdään kielioppiharjoituksia, kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoituksia sekä tuotetaan kirjallista tekstiä.

Materiaali opettajalta.

VE 14     Puhutaan venäjää!

Opiskelija oppii selviytymään jokapäiväiseen elämään liittyvistä viestintätilanteista ja hän oppii reagoimaan puheeseen venäläisen kulttuurimallin mukaisesti. Opiskelija laajentaa samalla venäläisen kulttuurin, kuten kirjallisuuden tuntemustaan ja pystyy keskustelemaan sujuvasti siihen liittyvistä aiheista. Keskeisiä sisältöjä ovat puheen tuottaminen ja vastaanottaminen, hyvä ja luonnollinen ääntäminen sekä tutustuminen aiempaa laajemmin venäläiseen kulttuuriin, lähinnä kirjallisuuteen.

 

Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0