Suomi toisena kielenä

Suomi toisena kielenä opiskelevat ne, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Ylioppilaskirjoituksissa nämä opiskelijat voivat suorittaa suomi toisena kielenä –ylioppilaskokeen.

Suoritusjärjestys: Valmentavat kurssit S2/11 – S2/20 edeltävät pakollisia kursseja  S2/1 – S2/5 ja syventäviä kursseja S2/6 – S2/7.

Valmentavat kurssit alkavat suomen kielen perusteista. Kurssit S2/16 – S2/20 sopivat esimerkiksi yleisten kielitutkintojen keskitason testiin valmistautuville eli niille, jotka ovat taitotasolla A2 ja haluavat saavuttaa tason B1 (YKI 3). Lukion pakollisten kurssien aloittamiseen tarvitaan vähintään taso B1 ja lukion päättövaiheen tavoitetaso on B.2.2.

Lukio-opintoihin valmentavat kurssit

Kurssien S2/11 – S2/15 oppikirja ja muu materiaali sovitaan kurssin alussa.

S2/11    Tutustumme suomeen

Sisältö: Esittäytyminen, kuulumiset, itsestä kertominen. Äänteet, vokaaliharmonia, persoonapronominit, persoonapäätteet, kysymyslause, tavallisimmat nominityypit ja nominien taivutusta, nominien astevaihtelu, lukusanat, negatiivinen verbi, verbityypit.

S2/12    Kotona ja matkoilla

Sisältö: Perhe- ja sukulaissanastoa, ajanilmauksia ja sääilmauksia, kuukaudet ja vuodenajat, kulkuvälineitä. Lisää verbejä, verbien astevaihtelu, menneen ajan ilmaiseminen. Omistusrakenne ja verbalisubstantiivi -minen.

S2/13    Ostoksilla,  ravintolassa, terveyskeskuksessa

Sisältö: Asiointi kaupassa ja ravintolassa, ruoka- ja vaatesanastoa. Asiointi lääkärillä, kehon osat. Vertailuasteet, adjektiiveja ja adverbeja, omistusliitteet, järjestyslukujen taivutus, mA-infinitiivi, pronomineja.

S2/14

Sisältö: Opiskelu ja työ, perhejuhlia, mielipiteen ilmaiseminen. Lauseenjäseniä ja lausetyyppejä, objektin sijan määräytyminen. Tekstin- ja kuullunymmärtämis-harjoituksia, nominien monikko.

S2/15

Sisältö: Lausetyyppejä, päälauseet ja sivulauseet, sanajärjestysseikkoja, liitepartikkelit.

Kurssien S2/16 – S2/20 oppikirja: Hyvin menee! 2. Suomea aikuisille (Otava)

S2/16    Vapaalla

Sisältö: Harrastukset, ajankäyttö ja matkailu.

Rakenteet: Nominityyppien kertaus, konditionaali, järjestysluvut. Konjunktioita, lauserakenteiden selvennystä.

S2/17    Töissä

Sisältö: Ammatti- ja työnhakusanastoa, ominaisuuksia, ihmisten ja asioiden kuvaileminen, puhelinfraaseja. Aikamuotojen käyttöä: preesens, imperfekti ja perfekti; joka-pronomini.

S2/18    Kotona

Sisältö: Asumissanastoa, asiointitilanteita, kodinkoneisiin ja palveluihin liittyvää sanastoa. Mielipiteen ilmaiseminen ja suostuttelu, ehdottaminen ja kieltäytyminen. Monikkomuodot, adjektiivien ja adverbien vertailu.

S2/19    Suomalainen yhteiskunta

Sisältö: Koulumaailman sanastoa, Suomen historiaa ja yhteiskuntatietoa, urheilu- ja hyvinvointisanastoa.

Rakenteet: Passiivin käyttö, passiivin imperfekti ja perfekti, objekti, perusasioita lauseenvastikkeista, VA-adjektiivi.

S2/20    Vielä taitavammaksi

Sisältö: Ajankohtaisia lehtitekstejä ja keskustelunaiheita, uutissanastoa, syyn ja seurauksen ilmaiseminen, tarinan referoiminen, luontosanastoa ja suomalaiseen kulttuuriin tutustumista, sanontoja.

Rakenteet: Essiivi ja translatiivi, sijamuotojen käytön tarkennusta, teetto- ja aiheutusverbit, kokijalause, pluskvamperfekti, NUT-adjektiivi, johdoksia, kirjoitetun kielen verbirakenteita.

Lukion pakolliset kurssit

Oppimateriaali: Kipinä 1-6, Edita; Finnlectura (S2/1 – S2/5), opettajan materiaalia.

S2/1      Perusteet hallintaan

Sisältö: Jäsennetään kokemuksia suomen kielestä ja tarkastellaan suomen keskeisiä piirteitä keskustelujen, ryhmätöiden ja kirjallisten tehtävien avulla. Yksi-, kaksi- ja monikielisyys, maailman kielet, kielten vertailua. Omien opiskelutavoitteiden täsmennystä, ongelmakohtien kartoitusta.

Rakenteet: suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet, verbityyppien kertaus, aikamuotojen käyttö, aktiivi ja passiivi, moduksia.

S2/2      Kieli käyttöön

Sisältö: Kielen tilannevaihtelu, kieli ja kohteliaisuus, erilaisia asiointitilanteita ja puhetilanteita, kaunokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä, tekstipohjaista kirjoittamista, vertauksia ja kuvailmauksia.

Rakenteet: Nominityypit, objektin kertaus, lauserakenteiden tarkastelua, suomen lauseopin erityispiirteitä, johdoksia, puhe- ja kirjakielen eroja.

S2/3      Kielellä vaikutetaan

Sisältö: Mielipidekirjoituksia, keskusteluja ajankohtaisista asioista, asiatekstien analysointiharjoituksia, perustelemisen harjoittelua, vaikuttavaa kirjallisuutta, arvostelun kirjoittaminen.

Rakenteet: Sijamuotojen merkitystehtäviä, adjektiivien ja adverbien vertailumuodot, rektioita.

S2/4      Syvemmät tekstitaidot

Sisältö: Mediatietoa, erilaisten tekstien analyysia ja tulkintaa, erilaisten tekstien kirjoittamista: kolumni, referaatti, uutinen, kuvaus, novelli. Tekstipohjaista ja luovaa kirjoittamista, kuvan tulkintaa.

Rakenteet: Nominaalimuodot, lauseenvastikkeet.

S2/5      Suomalainen kulttuuri tutuksi

Sisältö: Kielen alueellinen vaihtelu, tutustumista suomalaiseen kirjallisuuteen ja muihin taiteisiin, vertailua muihin kulttuureihin. Suomalaista kirjallisuutta ja elokuvaa, teatteri- ja/tai näyttelykäyntejä, oman kokemuksen käsittelyä suullisesti ja kirjallisesti.

Rakenteet: Kertausta, tekstinhuoltoa.

Syventävät kurssit

S2/6      Syvempi tekstin ymmärtäminen

Sisältö: Vaativien kielen rakenteiden kertaamista, sanavaraston kartuttamista, ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä, kaunokirjallisuutta ja asiatekstejä.

S2/7      Puhekieli tarkasteluun

Sisältö: Suomen puhekielen kielioppia ja erityispiirteitä, suomen murteet, kielen tilannevaihtelu, kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia, puhe- ja kirjakielen vertailua, puhekielen ja murteiden sanastoa, kuuntelu- ja keskustelutehtäviä ja puhe-esityksiä.

Päivitetty 11.2.2015


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0