Ruotsi

Oppimäärän pakolliset kurssit RU1, RU2, RU3, RU4 ja RU5 suoritetaan numerojärjestyksessä. Poikkeuksista on sovittava opettajan kanssa.

Kunkin kurssin aikana pidetään sanakokeita tai välikoe. Kurssin lopussa on loppukoe, joka on monimuotokoe sanastosta ja rakenteista.  Tuntityöskentely vaikuttaa arvosanaan.

Kertaavat ja syventävät kurssit ovat erittäin suositeltavia taitojen kehittämiseksi ja kielellisten valmiuksien parantamiseksi. Niiden yhteydessä on myös edeltävien pakollisten kurssien uusintamahdollisuus.

Oppikirjana: Magnet 1-5 (SanomaPro).

RU 1      Opiskelu ja vapaa-aika

Sisältö: Opitaan kertomaan omasta elämästä, harrastuksista, vapaa-ajan vietosta ja matkustamisesta.
Rakenteet: Substantiivit, verbit ja sanajärjestykset.
Oppikirja: Magnet 1.

RU 2      Arkielämää Pohjoismaissa

Sisältö: Koulu, arkielämä ja vapaa-aika Pohjoismaissa asuvien nuorten näkökulmasta.
Rakenteet: Adjektiivien taivutus ja vertailu, apuverbit ja sivulauseet.
Oppikirja: Magnet 2.

RU 3      Suomi

Sisältö: Opitaan kertomaan omasta asuinseudusta, esittelemään matkailukohteita ja kuvailemaan suomalaisuuden erityispiirteitä.
Rakenteet: Erisnimien suku, substantiiviattribuutti, pronomineja, lukusanoja, prepositioita.
Oppikirja: Magnet 3.

RU 4      Elämää yhdessä ja erikseen

Sisältö: Ihmissuhteet, kansainvälisyys, elämänkatsomukselliset kysymykset.
Rakenteet: Vahvat ja epäsäännölliset verbit, apuverbit, käskyt ja kiellot ja ehtovirkkeet.
Oppikirja: Magnet 4.

RU 5      Elinympäristömme

Sisältö: Joukkoviestintä, elin- ja työympäristö ja luonto.
Rakenteet: Omistusmuodon ilmaiseminen, partisiipit, s-, bli- ja vara-passiivi, konjunktiot ja prepositiot.  Oppikirja: Magnet 5.

RU 6      Puhu ja ymmärrä paremmin

Sisältö: Harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä.

Numeroarviointi: Ei itsenäistä suoritusta.

RU 8      Lähtötasokurssi

Sisältö: Kerrataan kieliopin perusrakenteita ja perussanastoa.  Tutustutaan lukion työskentelytapoihin ja pakollisilla kursseilla käytettävään oppikirjaan.
Rakenteet: Verbien ja substantiivien taivutus, persoonapronominit, sanajärjestykset.
Oppikirja: Magnet 1.

Kurssi on erittäin suositeltava kaikille lukion ruotsin opintoja aloittaville.

RU 9      Kertaava kurssi

Sisältö: Kerrataan ja syvennetään kursseilla 1 ja 2 käsiteltyjä asioita.
Rakenteet: Substantiivit, adjektiivit, pronomini- ja verbioppia, relatiivilauseet ja kysyvät sivulauseet.
Oppikirja: Magnet 1 ja 2.

RU 10    Kertaava kurssi

Sisältö: Kerrataan ja syvennetään kursseilla 3 ja 4 käsiteltyjä asioita. Yo-kuullunymmärtämisharjoituksia ja rakennetehtäviä.
Rakenteet: Kerrataan kurssien 3 ja 4 keskeiset kielioppiasiat ja opitaan uutena partisiipin preesens ja perfekti.
Oppikirja: Magnet 3 ja 4.

RU 11    Abikurssi

Sisältö: Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.
Rakenteet: Kerrataan koko kielioppi.
Oppikirja: Ei oppikirjaa. Kurssimateriaali opettajalta.

RU 12    Lär dig skriva!

Sisältö: Kirjallisen ilmaisutaidon ja kieliopillisten rakenteiden hallinnan vahvistaminen monipuolisten kirjoittamis- ja rakenneharjoitusten avulla.
Kurssi sopii hyvin myös yleiseen kielitutkintoon valmistautuville.
Oppikirja: Ei oppikirjaa. Kurssimateriaali opettajalta.

RU 13    Våga tala!

Sisältö: Ohjattuja puhumisharjoituksia ja vapaata keskustelua. Tavoitteena se, että uskaltaa puhua ruotsia jokapäiväisissä tilanteissa. Kurssi sopii hyvin myös yleiseen kielitutkintoon valmistautuville.

 

Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0