Äidinkieli ja kirjallisuus

Pakolliset kurssit: ÄI1, ÄI2, ÄI3, ÄI4, ÄI5. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Poikkeavasta suoritusjärjestyksestä on sovittava opettajan kanssa. Valinnaisten kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Suositukset on mainittu kurssiesittelyissä.

Kaikkien kurssien oppikirja on Äidinkieli ja kirjallisuus, käsikirja sekä Kielenhuollon vihko (SanomaPro). Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat tarvitsevat kirjan vuoden 2004 tai sitä uudemman painoksen.

ÄI 1       Kielen kautta maailmaan

Sisältö: Kielen olemus ja merkitys, kielen vaihtelu, maailman kielet, suomen erityispiirteet. Kielenkäyttö- ja opiskelutaitojen vahvistamista, peruskieliopin kertausta. Kirjallisen ja suullisen viestin rakentaminen prosessina; asia- ja kaunokirjallisiin teksteihin tutustumista sekä niiden arviointia ja erittelyä. Tekstilajien erot ja yhteydet muihin teksteihin.

Arviointi: Kirjallisia ja suullisia tehtäviä, essee, loppukoe.

ÄI 2       Tekstien keinoja ja tulkintaa

Sisältö: Tekstien erittelyä ja tulkintaa sekä siihen liittyvä keskeinen käsitteistö. Faktan ja fiktion rajat. Tekstilajien keinoihin tutustumista ja hyödyntämistä omissa teksteissä. Suunnittelu-, työskentely-, arviointi- ja perustelutaitojen hiomista. Peruskielioppikertausta kirjoittamisen tueksi.

Arviointi: Kirjallisia ja suullisia tehtäviä, valmisteltu puheenvuoro, prosessikirjoitus, loppukokeena tekstitaidon koe.

ÄI 3       Kielen valta

Sisältö: Vaikuttamaan pyrkivien tekstien lajeja ja keinoja sekä niiden kriittistä arviointia. Kantaa ottavia tekstejä, puheenvuoroja ja kirjallisuutta. Mediatekstien informaatioon, argumentaatioon, etiikkaan ja ideologisuuteen perehtyminen. Kielenhuoltoa vaikuttavan kielenkäyttäjän tarpeisiin.

Arviointi: Kirjallisia ja suullisia tehtäviä, kirjallisuusarvostelu tai -essee, loppukoe, esseekoe.

ÄI 4       Taide aikansa ilmentäjänä

Sisältö: Eri aikakausien kirjallisuutta, eurooppalaisen kulttuurin keskeiset tyylisuunnat, kirjallisuuden yhteydet muihin taiteisiin. Kaunokirjallisuuden tarkastelua aikansa taustaa vasten, tyylien erittelyä ja vertailua, oman tyylin hiontaa.

Arviointi: Kirjoitus- ja keskustelutehtävät, tutkielmaessee, loppukoe.

ÄI 5       Kieli, kirjallisuus ja identiteetti

Sisältö: Suomalainen identiteetti ja kulttuurikontaktit, suomen kielen kehitysvaiheita, kielenohjailun periaatteita ja normien muutosten pohdintaa, Suomen monikielisyys, kirjallisuus identiteetin rakentajana. Suomalaista kirjallisuutta kansanrunoudesta nykykirjallisuuteen, keskeisiä teemoja ja murroskohtia, erilaisia kaunokirjallisuuden lukutapoja.

Arviointi: Analyysi- ja tulkintatehtäviä, puhe-esitys lukupiirissä, essee ja tekstitaidon koe.

ÄI 6       Tekstitaitojen syventäminen

Valinnainen kurssi

Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen

Sisältö: Kerrataan tekstianalyysin käsitteitä, syvennetään tekstien lukemisen, arvioinnin ja analyysin taitoja sekä harjoitellaan erilaisten tekstien tavoitteellista tuottamista. Kurssilla harjoitellaan erityisesti äidinkielen ylioppilaskokeissa tarvittavia taitoja.

ÄI 7       Puheviestinnän taitojen syventäminen

Valinnainen kurssi

Suoritusjärjestys: vapaa

Sisältö: Vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen pohdintaa ja harjoittelua. Keskustelu-, neuvottelu- ja väittelyharjoituksia, puhe-esityksiä, tilannepuheita. Nonverbaaliset viestit, äänenkäyttö, esiintymisjännitys, kulttuurierot viestinnässä.

Arviointi: työskentely kurssilla, arvioitavat tehtävät, ryhmäpalaute, loppukoe.

Kurssin suorittaneet voivat osallistua valtakunnalliseen puheviestinnän päättökokeeseen, josta annetaan erillinen taitodiplomi.

ÄI 8       Kielen kautta vuorovaikutukseen

Valinnainen kurssi

Sisältö: Tekstien tulkintaa ja tuottamista eri viestintätilanteissa ja – tarkoituksiin; erityishuomio on viestien ymmärrettävyydessä, havainnollisuudessa ja eheydessä. Omien tekstien ohella tarkastellaan ja käytetään mediakenttää monipuolisesti sekä harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ryhmässä. Käsitys merkkien ja merkitysten maailmasta syventyy, oma viestijäkuva tarkentuu.

Arviointi: Kirjallisia ja suullisia tehtäviä kuten tekstintulkintaa, referointia ja kommentointia, loppukoe.

ÄI 9       Kirjoittaminen ja nykykulttuuri

Valinnainen kurssi

Suoritusjärjestys: pakollisten kurssien jälkeen

Sisältö: Nykykirjallisuutta ja ajankohtaisia mediatekstejä, tekstien erittelyä, tulkintaa ja arviointia, omien tekstien tuottamista, omien ja toisten tekstien arviointia.

Arviointi: Tekstipohjaisia kirjoitus- ja keskustelutehtäviä, esseitä, loppukoe.

ÄI 10     Kielitiedon kurssi

Valinnainen kurssi

Suoritusjärjestys: vapaa, suositellaan ensimmäisenä opiskeluvuonna

Sisältö: Kieliopin keskeisten käsitteiden kertausta ja pohdiskelua: sanojen luokitteluperusteet, taivutus, sananmuodostuksen periaatteita, lauseoppia, keskeisiä kielenhuoltoseikkoja.  Suomen erityispiirteitä indoeurooppalaisiin kieliin verrattuna, kielioppi tekstianalyysin apuna.

Oppimateriaali sovitaan kurssilla.

Arviointi: Välikoe ja loppukoe.

Päivitetty 17.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0