Suomi toisena kielenä

Suomea toisena kielenä opiskelevat ne, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Ylioppilaskirjoituksissa nämä opiskelijat voivat suorittaa suomi toisena kielenä –ylioppilaskokeen.

Suoritusjärjestys: Kurssit S2/11 – S2/20 opiskellaan ennen lukiokursseja  S2/1 – S2/5 ja syventävää kurssia S2/6.

Kurssi S2/11 alkaa suomen kielen perusteista. Kurssi S2/11 – S2/15 ovat perustason (A1.1 – A.2) kursseja. Kurssit S2/16 – S2/20 sopivat esimerkiksi yleisten kielitutkintojen keskitason testiin valmistautuville eli niille, jotka ovat taitotasolla A2 ja haluavat saavuttaa tason B1 (YKI 3). Lukiokurssien aloittamiseen tarvitaan vähintään taso B1 ja tavoitetaso on B.2.2.

 

Perustason kurssit

Kurssien S2/11 – S2/15 oppikirja: Oma suomi 1, Otava

 

S2/11    Tutustumme

Sisältö: Tutustuminen ja esittäytyminen, aakkoset ja äänteet, perheenjäsenet, maat ja kielet, kellonajat ja viikonpäivät, minun päiväni. Verbejä, genetiivi, persoonapronominit.

 

S2/12    Kaupassa, kotona ja ulkona

Sisältö: Kaupassa, ruokasanat, numerot, värit, huonekalut, paikkoja kaupungissa, sää, vaatteet, kuukaudet, vuodenajat. Partitiivit.

 

S2/13    Matkustaminen, sairastaminen ja juhliminen

Sisältö: Kulkuneuvot, matkustaminen, ruumiinosat ja sairastaminen, juhlat, lisää ruokasanoja. Verbit, nominityyppejä, predikatiivilause.

 

S2/14    Töissä ja opiskelemassa

Sisältö: Kuvaileminen, auttaminen, sähköpostiviesti, ammatit, työelämä, koulutus. Objekti, nominityyppejä, imperfekti, pronomini.

 

S2/15    Oma mielipide ja tiedon hankkiminen

Sisältö: Luonto, oma mielipide, keskusteleminen, uutinen, kirjaston käyttö. Konjuktiot, negatiivinen imperfekti, perfekti, passiivi.

 

Keskitason kurssit

Kurssien S2/16 – S2/20 oppikirja: Oma suomi 2. Suomea aikuisille, Otava

 

S2/16    Vapaalla

Sisältö: Harrastuksia, lehtitekstejä, ilmoituksia, keskusteluja, työelämän sanastoa.

Rakenteet: Nominityyppien kertausta, sijamuotojen monikko: partitiivi, genetiivi, illatiivi.

 

S2/17    Työelämää

Sisältö: Ammatti- ja työnhakusanastoa, työhakemus ja -haastattelu, puhelinfraasit.

Rakenteet: Verbejä, preesens ja imperfekti kertausta, perfekti ja pluskvamperfekti, passiivi, sijamuotoja.

 

S2/18    Tapahtumia

Sisältö: Jokapäiväisiä toimia, auto- ja liikennesanastoa, ravintolasanastoa. Suomen historiaa.

Rakenteet: Verbien passiivin imperfekti ja konditionaali, ajan ilmaisu, adjektiivien vertaileminen.

 

S2/19    Suomalainen yhteiskunta

Sisältö: Terveydenhoito- ja hyvinvointisanastoa, hätätilanteet, vapaa-aika, ympäristön suojelu. Mielipiteen ilmaisu ja perustelu.

Rakenteet: Järjestysluvut, adverbien vertailu.

 

S2/20    Koti ja juhlat

Sisältö: Asumisen, juhlien ja median sanastoa, vertauskuvia, tunteiden ilmaisua.

Rakenteet: Verbeistä adjektiiveja, sivulauseita ja muita lausetyyppejä.

 

Lukiokurssit

Oppimateriaali: Kipinä 1-6, Edita; Finnlectura (S2/1 – S2/5).

 

S2/1    Tekstit ja vuorovaikutus

Sisältö: Erilaisia tekstejä ja vuorovaikutustilanteita, tiedonhankintaa. erittelevää ja arvioivaa lukemista, tekstien tuottamista.

Rakenteet: Suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet, verbityyppien kertaus, aikamuotojen käyttö, aktiivi ja passiivi, moduksia, sanaston muodostamiskeinoja.

 

S2/2    Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Sisältö: Suomi kielikunnassaan ja maailman kielten joukossa, kieli ajattelun ja identiteetin rakentamisen välineenä. Kielen tilannevaihtelu, kieli ja kohteliaisuus, erilaisia asiointitilanteita ja puhetilanteita, kaunokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä, tekstipohjaista kirjoittamista, puhe-esitys.

Rakenteet: Nominityypit ja nominien monikko, lauseenjäsenet, lauserakenteiden tarkastelua, suomen lauseopin erityispiirteitä, johdoksia, puhe- ja kirjakielen eroja.

 

S2/3    Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Sisältö: Kaunokirjallisuuden lajeja, kirjallisuuden analyysia ja tulkintaa, kirjallisuuskeskusteluja, tekstipohjaista kirjoittamista.

Rakenteet: Pronominit, konjunktiot, possessiivisuffiksit, sijamuotojen merkitystehtäviä.

 

S2/4    Tekstit ja vaikuttaminen

Sisältö: Argumentointi ja retoriset keinot, mediatietoa, puhumalla vaikuttaminen ja erilaisia puhetilanteita.

Rakenteet: Harvinaiset sijamuodot, vertailuasteet, verbien nominaalimuotoja ja lauseenvastikkeita.

 

S2/5    Teksti ja konteksti

Sisältö: Kirjallisuuden tyylisuuntia ja tyylien piirteitä, tutustumista suomalaiseen kirjallisuuteen ja muihin taiteisiin, vertailua muihin kulttuureihin, suomalaista elokuvaa.

Rakenteet: Lauseenvastikkeita, tekstin huoltoa, taitavan kirjoittajan välimerkkejä, lukusanojen oikeinkirjoitusseikkoja.

 

Syventävät kurssit

 

S2/6    Syvempi tekstin ymmärtäminen

Sisältö: Vaativien kielen rakenteiden kertaamista, sanavaraston kartuttamista, ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä, kaunokirjallisuutta ja asiatekstejä.

 

S2/7    Puhekieli tarkasteluun

Sisältö: Suomen puhekielen kielioppia ja erityispiirteitä, suomen murteet, kielen tilannevaihtelu, kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia, puhe- ja kirjakielen vertailua, puhekielen ja murteiden sanastoa, kuuntelu- ja keskustelutehtäviä ja puhe-esityksiä.

 

Päivitetty 2.5.2017


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0