Suomi toisena kielenä

Suomea toisena kielenä opiskelevat ne, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Ylioppilaskirjoituksissa nämä opiskelijat voivat suorittaa suomi toisena kielenä –ylioppilaskokeen.

Suoritusjärjestys: Kurssit S2/11 – S2/20 opiskellaan ennen lukiokursseja  S2/1 – S2/5 ja syventävää kurssia S2/6.

Kurssi S2/11 alkaa suomen kielen perusteista. Kurssi S2/11 – S2/15 ovat perustason (A1.1 – A.2) kursseja. Kurssit S2/16 – S2/20 sopivat esimerkiksi yleisten kielitutkintojen keskitason testiin valmistautuville eli niille, jotka ovat taitotasolla A2 ja haluavat saavuttaa tason B1 (YKI 3). Lukiokurssien aloittamiseen tarvitaan vähintään taso B1 ja tavoitetaso on B.2.2.

 

Perustason kurssit

Kurssien S2/11 – S2/15 oppikirja: Suomen mestari 1, Suomen mestari 2 (Finnlectura).

 

S2/11    Tutustumme

Sisältö: Tutustuminen, ajanilmauksia ja sääsanastoa, perusluvut, värit. Äänteet, vokaaliharmonia, verbin persoonataivutus, kysymyslause, tavallisimmat nominityypit ja nominien taivutusta, lukusanat, negatiivinen verbi.

 

S2/12    Kotona

Sisältö: Perhe- ja sukulaissanastoa, ajanilmauksia ja sääilmauksia, kuukaudet ja vuodenajat. Lisää verbejä, verbien astevaihtelu. Omistusrakenne, partitiivi ja paikallissijat.

 

S2/13    Työssä

Sisältö: Matkustaminen, kulkuvälineitä, ruokasanastoa, ammatteja. Nominityyppejä, järjestysluvut.

 

S2/14    Mitä teit eilen?

Sisältö: Kokemuksista kertominen, terveys ja sairaus, ruumiinosat. Imperfekti, objekti, joka-lause, konjunktioita. Puhe- ja kirjakielen eroja.

 

S2/15    Juhlat ja harrastukset

Sisältö: Harrastuksia, juhlia ja tapoja, asiointitilanteita. Verbejä ja rektioita, negatiivinen imperfekti, -minen-substantiivi.

 

Keskitason kurssit

Kurssien S2/16 – S2/20 oppikirja: Hyvin menee! 2. Suomea aikuisille (Otava)

 

S2/16    Vapaalla

Sisältö: Harrastukset, ajankäyttö ja matkailu.

Rakenteet: Nominityyppien kertaus, konditionaali, järjestysluvut. Konjunktioita, lauserakenteiden selvennystä.

 

S2/17    Työelämää

Sisältö: Ammatti- ja työnhakusanastoa, ominaisuuksia, ihmisten ja asioiden kuvaileminen, puhelinfraaseja. Aikamuotojen käyttöä: preesens, imperfekti ja perfekti; joka-pronomini.

 

S2/18    Koti kuntoon

Sisältö: Asumissanastoa, asiointitilanteita, kodinkoneisiin ja palveluihin liittyvää sanastoa. Mielipiteen ilmaiseminen ja suostuttelu, ehdottaminen ja kieltäytyminen. Monikkomuodot, adjektiivien ja adverbien vertailu.

 

S2/19    Suomalainen yhteiskunta

Sisältö: Koulumaailman sanastoa, Suomen historiaa ja yhteiskuntatietoa, urheilu- ja hyvinvointisanastoa.

Rakenteet: Passiivin käyttö, passiivin imperfekti ja perfekti, objekti, perusasioita lauseenvastikkeista, VA-adjektiivi.

 

S2/20    Vielä taitavammaksi

Sisältö: Ajankohtaisia lehtitekstejä ja keskustelunaiheita, uutissanastoa, syyn ja seurauksen ilmaiseminen, tarinan referoiminen, luontosanastoa ja suomalaiseen kulttuuriin tutustumista, sanontoja.

Rakenteet: Essiivi ja translatiivi, sijamuotojen käytön tarkennusta, teetto- ja aiheutusverbit, kokijalause, pluskvamperfekti, NUT-adjektiivi, johdoksia, kirjoitetun kielen verbirakenteita.

 

Lukiokurssit

Oppimateriaali: Kipinä 1-6, Edita; Finnlectura (S2/1 – S2/5).

 

S2/1    Tekstit ja vuorovaikutus

Sisältö: Erilaisia tekstejä ja vuorovaikutustilanteita, tiedonhankintaa. erittelevää ja arvioivaa lukemista, tekstien tuottamista.

Rakenteet: Suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet, verbityyppien kertaus, aikamuotojen käyttö, aktiivi ja passiivi, moduksia, sanaston muodostamiskeinoja.

 

S2/2    Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Sisältö: Suomi kielikunnassaan ja maailman kielten joukossa, kieli ajattelun ja identiteetin rakentamisen välineenä. Kielen tilannevaihtelu, kieli ja kohteliaisuus, erilaisia asiointitilanteita ja puhetilanteita, kaunokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä, tekstipohjaista kirjoittamista, puhe-esitys.

Rakenteet: Nominityypit ja nominien monikko, lauseenjäsenet, lauserakenteiden tarkastelua, suomen lauseopin erityispiirteitä, johdoksia, puhe- ja kirjakielen eroja.

 

S2/3    Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Sisältö: Kaunokirjallisuuden lajeja, kirjallisuuden analyysia ja tulkintaa, kirjallisuuskeskusteluja, tekstipohjaista kirjoittamista.

Rakenteet: Pronominit, konjunktiot, possessiivisuffiksit, sijamuotojen merkitystehtäviä.

 

S2/4    Tekstit ja vaikuttaminen

Sisältö: Argumentointi ja retoriset keinot, mediatietoa, puhumalla vaikuttaminen ja erilaisia puhetilanteita.

Rakenteet: Harvinaiset sijamuodot, vertailuasteet, verbien nominaalimuotoja ja lauseenvastikkeita.

 

S2/5    Teksti ja konteksti

Sisältö: Kirjallisuuden tyylisuuntia ja tyylien piirteitä, tutustumista suomalaiseen kirjallisuuteen ja muihin taiteisiin, vertailua muihin kulttuureihin, suomalaista elokuvaa.

Rakenteet: Lauseenvastikkeita, tekstin huoltoa, taitavan kirjoittajan välimerkkejä, lukusanojen oikeinkirjoitusseikkoja.

 

Syventävät kurssit

 

S2/6    Syvempi tekstin ymmärtäminen

Sisältö: Vaativien kielen rakenteiden kertaamista, sanavaraston kartuttamista, ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä, kaunokirjallisuutta ja asiatekstejä.

 

S2/7    Puhekieli tarkasteluun

Sisältö: Suomen puhekielen kielioppia ja erityispiirteitä, suomen murteet, kielen tilannevaihtelu, kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia, puhe- ja kirjakielen vertailua, puhekielen ja murteiden sanastoa, kuuntelu- ja keskustelutehtäviä ja puhe-esityksiä.

 

Päivitetty 2.5.2017


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0