Maahanmuuttajien peruskoulun kurssit ja sisällöt

 

Suomi toisena kielenä

Kurssit

 • Kolme valmentavaa kurssia
 • Kurssit 1 – 13, 1. vuosi
 • Kurssit 14 – 22, 2. vuosi

 

1. vuoden kurssien kuvaus

Ensimmäisen vuoden aikana harjoitellaan käyttämään ja ymmärtämään puhuttua ja kirjoitettua kieltä arkitilanteissa. Laajemmasta asiatekstistä harjoitellaan löytämään ja ymmärtämään pääajatukset. Samalla opiskellaan myös opiskelutaitoja.

Tunneilla opiskellaan ja harjoitellaan ääntämistä, puheenymmärtämistä, puhumista, luetunymmärtämistä, kirjoittamista, perussanastoa ja -kielioppia. Pieniä kotitehtäviä tulee joka tunti ja opiskelija opiskelee myös itsenäisesti kotona. Jokaisen kurssin lopussa on koe, joka testaa kurssin aikana käsiteltyjen asioiden oppimista.

S2 1: Äänteet. Minä itse. Numerot. Koulusanastoa.

S2 2: Perheeni ja asumiseni. Aika ja sää. Kysymyssanoja. Sanaluokkia.

S2 3: Päiväni. Verbien preesens ja omistuslause.

S2 4: Ammatti ja työ. Lääkärissä. Astevaihtelu verbeissä.

S2 5: Asiointia. Ruokia. Partitiivi ja genetiivi. Täytyy-rakenne.

S2 6: Matkalla. Paikansijoja ja postpositioita.

S2 7: Tunteiden ja mielipiteiden ilmaiseminen. Urheilu. Luonto ja kaupunki. Nominien vartalot.

S2 8: Kutsu. Ehdottaminen ja sopiminen. Asiointia. Kohteliaisuus. Ajanilmaisuja. Adverbi.

S2 9: Ruuanlaittoa. Imperatiivi. Verbien rektioita. Pronomineja. -minen.

S2 10: Passiivin preesens. MA-infinitiivi. T-monikko.

S2 11: Asiointia. Menneestä kertominen. Kirje. Lausetyyppejä. Konjunktioita. Joka. Imperfekti.

S2 12: Ravintolassa. Tekstin ymmärtämisharjoittelua. Objekti.

S2 13: Harrastukset ja ajankäyttö. Sähköposti. Nominien vartaloiden kertausta. Konditionaali.

 

2. vuoden kurssien kuvaus

Toisen vuoden aikana syvennetään kielitaitoa, niin että se tukee myös muiden aineiden opiskelua. Kursseilla harjoitellaan ymmärtämään monenlaisia tekstejä, etsimään tietoa teksteistä, kirjoittamaan ymmärrettäviä tekstejä ja ymmärtämään ja käyttämään sekä yleis- että puhekieltä. Samalla opitaan myös jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja.

Tunneilla opiskellaan ja harjoitellaan ääntämistä, puheenymmärtämistä, puhumista, luetunymmärtämistä, kirjoittamista, sanastoa ja kielioppia. Pieniä kotitehtäviä tulee joka tunti, ja opiskelija opiskelee myös itsenäisesti kotona. Jokaisen kurssin lopussa on koe, joka testaa kurssin aikana käsiteltyjen asioiden oppimista.

S2 14: Matkailusanastoa. Mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen. Lukusanojen taivutus ja järjestysluvut. Nominityyppien ja verbimuotojen kertaus.

S2 15: Työnhakukäytäntöjä ja työelämän sanastoa. Puhelinasiointia. Perfekti, aikamuotojen käytön vertailua. Pronomineja mm. joka-pronomini.

S2 16: Asumisen sanastoa. Lehtitekstejä, ilmoituksia ja lyhenteitä. Nominien monikko.

S2:17: Kuluttajatietoa ja arkitekniikkaa. Mainoksia ja käyttöohjeita. Monikon syventämistä, erilaisia lauserakenteita. Rektioita. Adjektiivien ja adverbien vertailumuodot.

S2 18: Suomen koulujärjestelmä, koulumaailman sanastoa, suomalaista juhla- ja tapakulttuuria. Passiivin imperfekti ja perfekti. Sananmuodostusta. Lisää MA-infinitiivin käyttöä.

S2 19: Suomalainen yhteiskunta ja elämäntapa. Urheilu- ja hyvinvointisanastoa. Sanontoja, puhe- ja kirjakielen eroja. Essiivi ja translatiivi. Syyn ja seurauksen ilmaiseminen. Pää- ja sivulauseet, konjunktioita, lauseenvastikerakenteita.

S2 20: Suomalaista kansanperinnettä ja nykykulttuurin ilmiöitä. Luontosanastoa. Tarinan referoiminen. Pluskvamperfekti. Lisää lauseenvastikerakenteita.

S2 22: Suullisen kielitaidon kurssi. Syvennetään suullisia taitoja.

 

English

The Courses

 • Two initial introductory courses
 • Courses 1 – 3, year 1
 • Courses 4 – 10, year 2

 

The Target

To give a working knowledge of English for understanding and using the language, along with learning Finnish as immigrants.

 

The Books

Jokela – McKenzie-Sjögren: English For You, Too (Otava)

Books 1 – 3

 

Other Material

There will be teacher’s material from various sources, towards the final courses.

 

On the Courses

 • Vocabulary (comparing words with Finnish, with synonyms in Finnish) using text units from the books
 • Pronunciation – practise with words and texts, reading, discussing
 • Overview of the English grammar with exercises
 • Writing assignments
 • Listening and reading comprehension exercises
 • Communicative skills and phrases

 

The evaluation

 • First two courses: only marking for attendance
 • Courses 1 – 10: Grading 4 – 10 based on: a final exam (vocabulary, grammar, reading) plus activity and attendance in class, optionally also essay marks.

 

Special features

 • Special attention on spelling and difficulties of writing for those whose native language uses different ortography
 • Finnish language will be also explained along with the English

 

Historia

Kurssi 1: Suomi kivikaudesta 1800-luvun alkuun

Kurssi alkaa asukkaiden saapumisesta Suomeen jääkauden jälkeen. Tutustutaan Suomen asukkaiden elämään esihistoriallisena aikana ja Ruotsin valtakunnassa. Opitaan historian sanastoa ja pohditaan sitä, miten menneisyydestä voi saada tietoa ja miten nykyinen ympäristömme viestii menneisyydestä. Harjoitellaan oppikirjatekstin lukemista ja menneisyydestä kertovien kuvien tulkintaa.

 

Kurssi 2: Autonomian aika ja itsenäinen Suomi

Kurssilla käsitellään Suomen historian käännekohtia ja suomalaisen elämäntavan muuttumista 1800- ja 1900-luvulla. Suomen historiaa tarkastellaan yhteydessä Euroopan ja maailman muutoksiin. Poliittisten muutosten rinnalla perehdytään siihen, miten tavalliset suomalaiset elivät.

 

Maantieto

Kurssi 1: Suomi maailmassa

Kurssilla tutustutaan erityisesti Suomen maantieteeseen ja selvitetään esimerkiksi, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja millaisia ovat asutus ja elinkeinot Suomessa. Kurssilla harjoitellaan tulkitsemaan karttoja, diagrammeja ja tilastoja, opitaan maantiedon sanastoa suomeksi ja samalla opitaan ymmärtämään paremmin tekstejä, joissa on maantiedon sanastoa.

 

Biologia

Kurssi 1: Suomalaiset ekosysteemit ja ympäristönsuojelu

Kurssilla tutustutaan erityisesti Suomen luontoon ja suomalaisiin ekosysteemeihin: metsiin, soihin, järviin, jokiin ja Itämereen. Kurssilla opitaan tunnistamaan kasveja ja eläimiä ja tutustutaan ympäristöongelmiin ja ympäristönsuojeluun. Kurssilla opitaan biologian sanastoa suomeksi ja samalla opitaan ymmärtämään paremmin tekstejä, joissa on biologian sanastoa.

 

Yhteiskuntaoppi

Kurssi 1: Suomalainen yhteiskunta

Kurssi antaa perustiedot suomalaisesta yhteiskunnasta ja kannustaa aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opiskelijoita opastetaan omatoimiseen tiedonhankintaan ja joukkoviestinten käyttöön. Kurssin aihepiirejä: Suomen väestö, Suomen kansalaisuus ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, perheen lakitietoa, työelämätietoa, suomalainen demokratia, Suomi EU:ssa, turvallisuuspolitiikka ja kansalaisten turvallisuus, vastuu ympäristöstä.

 

Elämänkatsomustieto (etiikka)

Kurssi antaa välineitä oman elämänkatsomuksen pohdintaan. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja näkemysten perustelemista sekä toisten kuuntelemista. Pohditaan esimerkiksi moraalin perusteita, eri uskontojen keskeisiä arvoja, ihmisoikeuksia ja ihmisen ja luonnon suhdetta, erilaisia valintoja, vapautta ja riippuvuutta. Syvennetään tietoa suomalaisen yhteiskunnan arvoista ja suomalaisesta kulttuurista.

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 4 Kyllä 1 Ei 4