käsityöopetus

Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulu

Toiminta-ajatus

Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulu antaa yleisen oppimäärän mukaista tasolta toiselle etenevää taiteen perusopetusta 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Taidekoulussa on kuvataiteen ja käsityötaiteen linja. Kuvataidelinjalla opiskellaan kuvataiteen tekniikoita monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Opetus sisältää perinteistä kuvan tekemistä piirtämällä, maalaamalla ja muovailemalla. Myöhemmässä vaiheessa opintoja opetus sisältää myös valokuvausta, grafiikkaa, keramiikkaa, kuvanveistoa ja robotiikkaa. Käsityötaiteen puolella tutustutaan erilaisiin käsityön materiaaleihin, sekä perinteisiin käsityötapoihin tasolta toiselle edeten. Lisäksi opiskellaan muotoilua ja oman työn tallentamista digitaaliseen muotoon.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle, kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria, sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureja ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Yleisen oppimäärän tehtävänä on myös kehittää taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri osa-alueilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhemmin jatko-opintoihin. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat voivat visuaalisten kulttuurien ymmärtämisellään ja taiteen tuntemuksellaan vaikuttaa yhteiskunnan arvoihin ja sitä kautta koko yhteiskuntaan ja sen ilmapiiriin.

Visuaalisen kulttuurin opetuksen tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria, sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta. Tavoitteena on myös ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn, sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulu pohjaa opinnot kestäville taiteen traditioille ja kehittää sekä koulun, että sen oppilaiden yksilöllisyyttä sitä kautta. Arvostamme yksilön luovaa kekseliäsyyttä. Panostamme kierrätykseen, mikä näkyy työtavoissamme sekä käytetyissä materiaaleissa.

Visuaalisten taiteiden perusopetus kuvataiteessa, sekä käsityötaiteessa perustuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) taiteen perusopetuksesta.  Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulu on Suomen Kuvataidekoulujen liiton jäsen.

Matka tähän päivään

Riihimäen lasten ja nuorten kuvataidekoulu ja käsityökoulu Leija yhdistyivät vuonna 2015 Riihimäen lasten ja nuorten taidekouluksi. Taidekoulu siirrettiin tuolloin sivistyslautakunnan alaisuuteen.

Ennen yhdistymistä Riihimäen lasten ja nuorten kuvataidekoulu oli toiminut Riihimäellä vuodesta 1983. Koulu oli siirtynyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudesta koulutuslautakunnan/kansalaisopiston alaisuuteen vuonna 2006.

Käsityöopetusta oli lapsille ja nuorille Riihimäellä annettu syksystä 1993 alkaen Riihimäen kansalaisopiston alaisuudessa. Ennen yhdistymistään kuvataidekoulun kanssa opetusta annettiin Lasten ja nuorten käsityöpajoissa ja vuodesta 2006 käsityökoulu Leijassa.

Tällä hetkellä opetusyhmiä koulussa on yhteensä 23. Kuvataiteen linjalla oppilaita on noin 150 ja opetusryhmiä 16. Käsityötaiteiden linjalla oppilaita on noin 45 ja opetusryhmiä 7. Saman katon alle kaikkien ryhmien opetus siirtyi syksyllä 2018, jolloin sekä kuvataiteen, että käsityötaiteen opetus aloitettiin osoitteessa Kalevankatu 5-11.

Henkilöstö

Taidekoulussa opettaa tällä hetkellä kuusi alan osaavaa opettajaa. Yhteyshenkilöinä toimivien johtavan opettajan ja toimistosihteerin yhteystiedot täältä.

Toimisto:
Kansalaisopisto
Puistikko 5
11100 Riihimäki
019 758 4667

Opetuspaikka:
Kalevankatu 5-11
11100 Riihimäki

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 10 Kyllä 2 Ei 10