Toimintaohje asemakaava-alueella tapahtuvaan puiden kaatamiseen

 

OMALLA TONTILLA OLEVAT PUUT

Asemakaava-alueella puiden kaataminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan aina luvanvaraista (MRL 128 §). Suuremmille puunkaatotoimenpiteille tarvittavan maisematyöluvan myöntää rakennusvalvonta. Kaatoluvan saaneen puun/puiden kaataminen jää asiakkaan huoleksi ja vastuulle. Kaikessa puun kaatamisessa tulee sinun aina varmistua toimenpiteen turvallisuudesta.

Lintujen pesäpuita ei saa kaataa, eikä puita kaadettaessa saa häiritä pesiviä lintuja 1.4. – 15.8. välisenä aikana. Mikäli et ole varma puunkaatoon liittyvästä luvanvaraisuudesta, ota yhteyttä rakennusvalvontaan.

Ympäristölleen välitöntä vaaraa aiheuttavan puun voit kaataa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan myös jälkeenpäin (esim. valokuvin). Rakennusvalvonta voi velvoittaa sinua istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun.

Jos puu ei aiheuta välitöntä vaaraa ympäristölleen, tontilta tai rakennuspaikalta voit kaataa puita ilman rakennusvalvonnan lupaa, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

–     Puut sijaitsevat hallitsemallasi tontilla (Olet tontin omistaja tai vuokraaja. Vuokralaisen tulee varmistua, että hänellä on omistajan lupa toimenpiteelle)

–     Puita kaadetaan enintään viisi ja tontille jää puita vielä kaatamisen jälkeenkin. Kaatamisen jälkeinen tilanne täyttää asemakaavassa määritetyt puiden/kasvillisuuden määrä- ja sijaintivaatimukset.

–     Kaadettavat puut sijaitsevat tontin sisäosassa, eivät kadun puolella.

–     Asemakaavassa ei ole puita tai aluetta koskevia suojelumääräyksiä tai puu ei ole luonnonsuojelulain perusteella tehdyllä päätöksellä rauhoitettu (tällaisia ovat esimerkiksi: ”säilytettävä puu”, aluemääritys A7s, ”säilytettävä ympäristö”, istutusvelvoite)

–     Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä esim. komeita, vanhoja yksittäispuita kuten mäntyjä tai jaloja lehtipuita, puuryhmiä, puukujanteita tai vastaavia, joiden hävittämisellä olisi ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus.

–     Rajalla tai rajan läheisyydessä (alle 1 m:n etäisyys) kasvavien puiden kaatamiselle saadaan naapurin suostumus

–     Kaadettavaksi suunnitelluissa puissa tai välittömässä läheisyydessä ei ole liito-oravan tai lepakoiden käyttämää koloa, pönttöä tai risupesää eikä pesiviä lintuja häiritä 1.4. – 15.8. välisenä aikana.

–     Asunto-osakeyhtiöissä puiden kaato on käsitelty ja hyväksytty yhtiökokouksessa tai käsitelty hallituksen kokouksessa ja asukkaita on tiedotettu puiden kaadosta.

–     Puiden poisto on kertaluontoista eikä jatkuvaa toimintaa.

Ilmoituksen puun/puiden kaatamiseen tarvitset, mikäli kaikki edellä mainitut ehdot eivät täyty. Rakennustarkastaja harkitsee ilmoituksen perusteella edellyttääkö kaatotoimenpide maisematyölupaa. Puun kaatamiset voit tehdä myös silloin, kun se on esitetty ja hyväksytty toimenpide- tai rakennusluvassa.

 

NAAPURIN TONTILLA OLEVAT PUUT

Ota yhteys naapuriin ja yrittäkää neuvotella puun/puiden kaadosta. Puiden kaataminen on kiinteistön omistajan asia, Riihimäen kaupunki ei ota kantaa erimielisyyksiin.

Riitatilanteissa noudatetaan naapuruussuhdelakia, jota valvoo poliisiviranomainen.

 

Lisätietoja:

Rakennustarkastaja Risto Turunen, puh. 040 330 4152

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 17 Ei 18 Kyllä 17 Ei 18