Nuori voi tilata tukea ja neuvoa netin kautta

Nuorten syrjäytymistä ehkäisevä Tajua Mut! -toimintamalli on julkaissut uuden nettipalvelun, Nuoren yhteydenottopyynnön. Sen avulla riihimäkeläiset nuoret voivat pyytää apua elämäntilanteessaan helposti milloin ja missä tahansa. Nuoren yhteydenottopyyntö on nettilomake, johon nuori lisää vain nimensä ja yhteystietonsa. Ne ohjautuvat kunnan etsivälle nuorisotyöntekijälle. Etsivä ottaa nuoreen yhteyttä viikon sisällä ja auttaa löytämään ratkaisuja nuoren ehdoilla. Palvelu on käytössä kaikille 12–28-vuotiaille nuorille Riihimäellä.

Jokaisella tulee elämässä eteen erilaisia mutkia ja haasteita. Nuoren voi olla vaikea tietää mistä apua tai neuvoa voisi kysyä, ja puheeksi ottaminen saattaa tuntua hankalalta. Tukiverkostoa löytyy monelta omasta takaa, mutta joskus pulmallisessa tilanteessa on hyvinkin yksin.

Kesäkuusta 2018 lähtien riihimäkeläiset nuoret voivat pyytää tukea ja neuvoa netissä omaan elämäntilanteeseen Nuoren yhteydenottopyynnöllä. Nuoren yhteydenottopyyntö löytyy osoitteesta https://www.tajuamut.fi/nuorenyhteydenotto
Se on yksinkertainen ja helppo pohja, johon nuori lisää vain nimensä ja yhteystietonsa. Syytä tai taustoja ei tarvitse kirjata. Pyyntö välittyy kunnan etsivälle nuorisotyöntekijälle. Palvelu takaa tietoturvallisen tavan yhteystietojen siirtoon, ja nuori voi tehdä sen netissä mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Etsivä nuorisotekijä vastaanottaa nuoren pyynnön, ja ottaa häneen yhteyttä 5 arkipäivän kuluessa. Hän kuuntelee ja auttaa nuorta asioiden ratkaisemisessa. Yhteistyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja luottamukseen. Asioissa edetään nuoren ehdoilla ja häntä tukien.

Etsivän nuorisotyön tavoite on löytää palvelujen ulkopuolella olevia nuoria ja auttaa heitä eteenpäin. Apua on tarjolla monenlaisiin tilanteisiin, esimerkiksi opiskeluun tai työhön, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tai talous- ja asuntoasioihin. Etsivällä on myös laaja yhteistyöverkosto, joten nuoren ei itse tarvitse tietää keneltä apua kuhunkin asiaan pitäisi kysyä tai selittää asioitaan moneen kertaan eri tahoille.

Riihimäen kaupungin nuorisopalveluiden etsivä nuorisotyöntekijä Virve Kuronen kannustaa nuoria ottamaan rohkeasti yhteyttä, jos he kaipaavat neuvoa tai tukea: ”Nuori saattaa miettiä voiko tai kehtaako kertoa omasta tilanteestaan. Asian kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Mietitään yhdessä ratkaisuja. Tärkeää on muistaa että työskentely on nuorelle täysin vapaaehtoista ja nuoren ehdoilla mennään.” Nuori voi pohtia kuka saa tietää tukipyynnöstä. Kuronen rauhoittelee: ”Lomakkeen lähettämisestä ei kerry asiakasrekisteriä eikä se ole liitoksissa muihin rekistereihin. Tieto tulee ainoastaan etsivälle, joka on suoraan yhteydessä nuoreen.” Kuronen arvelee, että Nuoren yhteydenottopyyntö helpottaa tuen hakemista: Nuoresta voi tuntua hankalalta soittaa tuntemattomalle ihmiselle. Nettiyhteydenotto on siinä mielessä helpompi.” Myös kavereiden tilanne saattaa huolettaa ja silloin palvelusta voi vinkata heillekin. ”Mitä aikaisemmassa vaiheessa uskaltaa pyytää apua, sitä helpompi asioita on selvittää. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Eli rohkeasti vaan yhteyttä, me haluamme auttaa.”

Nuoren yhteydenottopyyntöä voivat käyttää alle 29-vuotiaat nuoret Riihimäen lisäksi Espoossa, Tuusulassa, Keravalla, Mikkelissä ja Nivalassa, joissa toimintamalli on käytössä. Tajua Mut! -toimintamallin tavoitteena on auttaa alle 30-vuotiaita nuoria saamaan tukea ja ohjausta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun hän sitä elämässään tarvitsee. Toimintamalli painottaa nuoren vapaaehtoisuutta ja huomatuksi tulemisen tärkeyttä.

Lisätietoa: marianne.hyvonen@riihimaki.fi ja virve.kuronen@riihimaki.fi, www.tajuamut.fi


Nuoret kokivat saaneensa laaja-alaista tukea ja apua Tajua mut! -toimintamallin kautta Riihimäellä

Tajua Mut! -toimintamallin avulla voidaan auttaa nuoria varhaisessa vaiheessa monialaisen yhteistyön voimin. Tutkimukseen osallistuneiden nuorten kokemukset Tajua Mut! -toimintamallista olivat positiivisia. Nuoret olivat saaneet tukea muun muassa koulunkäyntiin, ystävyyssuhteisiin ja asuntoasioihin liittyen. Näin käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen -koulutusohjelman opinnäytetyössä, jonka Mona-Riikka Nyberg ja Mari Saari ovat tehneet osana sosionomin ylempää AMK -tutkintoaan.

Tutkimustulosten mukaan Tajua Mut! -toimintamallin vapaaehtoisuus ja etsivän nuorisotyöntekijän persoona sekä tapa kohdata nuoret arvostavasti ja kunnioittavasti nousivat keskeisiksi tekijöiksi työskentelyn onnistumisessa. Tutkimus antaa tärkeää tietoa nuorten omasta näkökulmasta Tajua Mut! -toimintamalliin liittyen. Tuloksia hyödynnetään toimintamallin kehittämisessä.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että Tajua Mut! -toimintamallin kautta saadulla tuella oli myönteistä vaikutusta nuorten elämään. Nuorilla ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa Tajua Mut! -toimintamallin olemassaolosta. Nuoret toivoivat Tajua Mut! -toimintamallin markkinoimista sosiaalisen median avulla.

Tällä hetkellä ammattilainen ilmoittaa nuoren mukaan Tajua Mut! -toimintamalliin, mutta nuoret kaipasivat myös itsensä ilmoittamisen mahdollisuutta. Espoossa on lähdetty kokeilemaan kyseistä toimintoa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön myös muissa Tajua Mut! -toimintamallia käyttävissä kunnissa. Tutkimustulosten perusteella voi päätellä, että kehittämällä monialaista yhteistyötä ja Tajua Mut! -toimintamallin aktiivista käyttöä, voidaan lisätä mahdollisuuksia tavoittaa sellaisia nuoria, jotka hyötyisivät varhaisessa vaiheessa saadusta tuesta.

Lisätiedot:

Mona-Riikka Nyberg, p. 0504610616 mona-riikka.nyberg(at)hotmail.com

Mari Saari, p. 0505465979 mari.saari79(at)gmail.com

Leena Packalén, leena.packalen(at)hamk.fi

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804044100

Kyselytutkimus Tajua Mut! -toimintamallista

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelija teki Tajua Mut! -hankkeen toimeksiannosta tammikuussa tutkimuksen, jossa selvitettiin, miten ammattilaiset kokevat toimintamallin hyödyllisyyden ja käytön. Kysely lähetettiin kaikille koulutetuille (296 kpl). Vastauksia tuli 61, joten vastausprosentti kyselyyn oli 20,6 %.

Vastausten perusteella monialainen yhteistyö toimii Riihimäellä kohtuullisen hyvin. Yhteistyö on kuitenkin osin henkilösidonnaista ja koska tieto on pirstoutunut eri tekijöille, ei nuoren tilanteesta välttämättä ole kenelläkään kokonaiskuvaa.​ Tähän Tajua Mut! -toimintamalli pyrkii osaltaan tuomaan parannusta.

Vastaajat kokivat erityisesti nuoren hyötyvän Tajua Mut! -toimintamallista niin, että nuori saa apua entistä varhaisemmassa vaiheessa ja nuoren pompottelu palvelusta toiseen vähenee. ​Toimintamallin katsottiin tiivistävän yhteistyötä, auttavan nuorta ja vähentävän työntekijöiden päällekkäistä työtä. Vastaajat kokivat, että toimintamallista on hyötyä muiden auttamisen kanavien rinnalla. Toimintamalli nähtiin tarpeellisena erityisesti kolmannen sektorin käytössä vapaa-ajan harrastusten parissa.​ 95 % vastaajista toivoi toimintamallin jäävän pysyvään käyttöön Riihimäellä.

Lue lisää Tajua Mut! -kyselyn tuloksista.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0