Liikkumiskyselyn 2016 tulokset

Liikuntapalvelut toteutti liikkumiskyselyn kulkutapavalinnoista ja turvavälineistä yli 12-vuotiaille kuntalaisille 10.11.–9.12.2016. Kyselyyn vastasi 352 riihimäkeläistä. Vastaajista 12 %:lla on jokin pysyvä liikunta- tai toimintarajoite. 12–18-vuotiaita vastaajia oli 42 %, 19–35-vuotiaita 20,9 %, 36–55-vuotiaita 19,1 %, 56–65-vuotiaita 6,6 % ja yli 65-vuotiaita 11,4 %. Nuorten vastaajien määrä oli ikäryhmittäin suurin, koska kyselyyn pyydettiin osallistumaan oppitunneilla. Vastaajista naisia oli 58,5 % ja miehiä 41,5 %. Asuinalueista Heralan, Kaunolan, Kuulojan ja Sammaliston kaupunginosista ei ollut lainkaan vastaajia.

Asiointimatkojen etäisyydet

Taulukko 1. Tyypillisimmät etäisyydet ruokakauppaan, harrastuksiin ja työ-/opiskelupaikalle ikäryhmittäin

 

 

 

 

 

 

* Pieni vastaajamäärä

Etäisyydet ja välimatkat ovat Riihimäellä kohtalaisen lyhyet, ja vastaajilla on lyhyt matka (alle 3 km) ruokakauppaan, tosin nuoret pitävät ruokakauppamatkaa keskimäärin pidempänä kuin muut vastaajat. Nuorilla koulu- ja opiskelumatkat ovat pääosin alle 5 km pitkiä, mutta 19–55-vuotiailla työ- ja opiskelumatka on pääosin yli 5 km keskiarvon ollessa 25,6 km. Harrastusmatkat ovat nuorilla vastaajaryhmien pisimpiä keskiarvon ollessa 8,3 km. Harrastusmatkat lyhenevät iän myötä selvästi, yli 65-vuotiailla keskiarvo on 2,3 km. (Taulukko 1)

Turvavälineiden käyttö liikuttaessa ulkona

Melkein 80 % vastaajista raportoi käyttävänsä lähes aina heijastinta liikkuessaan pimeällä. Heijastinta käyttävien osuus oli suurempi vanhemmissa ikäryhmissä verrattaessa nuorempiin ikäryhmiin. Heijastinta käyttävien osuus on korkea tarkasteltaessa kaikkia ikäryhmiä, joskin 12–18-vuotiaiden ikäryhmässä se jäi kuitenkin hieman alle 50 %:iin. Kyselyyn vastanneista lähes 40 % ilmoitti, ettei käytä koskaan pyöräillessä kypärää.

Yleisimmät liikkumismuodot

Vastaajista 86 %:lla on ajokuntoinen pyörä, mutta päivittäin kesäaikaan polkupyörää käyttää keskimäärin 43 % ja talviaikaan vain 16 % kaikista vastaajista. Kesäaikaan 12–18-vuotiaista pyörällä liikkuu päivittäin 73 % ja kävellen 61 %. Talviaikaan päivittäinen pyöräily (32 %) ja kävely (47 %) vähenevät huomattavasti ja joukkoliikenteen (17 %:lla) ja henkilöauton (10 %:lla) käyttö vastaavasti nousee. 36–55-vuotiailla yleisin päivittäinen liikkumismuoto on sekä talvi- että kesäaikaan henkilöauto (kuvio 1 ja 2). Muissa ikäryhmissä matkat liikutaan päivittäin yleisimmin kävellen tai pyörällä niin talvi- kuin kesäaikana.

 

 

Kuvio 1. Yleisimmät päivittäin käytettävät liikkumismuodot ikäryhmittäin talviaikaan (n = 307).

 

 

Kuvio 2. Yleisimmät päivittäin käytettävät  liikkumismuodot ikäryhmittäin kesäaikaan (n = 317).

Kävelyä ja pyöräilyä lisäävät tekijät

Mitkä asiat saisivat teidät kävelemään tai käyttämään useammin matkoillanne polkupyörää? Vastauksista suurin osa liittyi teiden kunnossapitoon ja liikenteeseen. Kyselyn perusteella vastaajat suosisivat enemmän kevyen liikenteen käyttöä, jos tiet olisivat paremmassa kunnossa ja ne aurattaisiin sekä hiekoitettaisiin huolellisemmin talviaikaan. Lisäksi pyöräteiden parempi valaistus ja selkeämmät merkinnät sekä pyöräparkkien lisääminen mainittiin useaan kertaan.

Toiseksi yleisimmin vastaukset liittyivät välimatkojen pituuteen: esimerkiksi kynnys käyttää kevyttä liikennettä olisi matalampi, jos työmatka olisi lyhyempi tai jos lapsen hoitopaikka olisi lähempänä. Kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen koettiin vaikuttavan myös terveyteen liittyvä päätös (esim. kunnonkohotus). Muut vastaukset liittyivät pyörän kuntoon, sääolosuhteisiin sekä muihin ulkoisiin tekijöihin, kuten lemmikkieläimen hankintaan.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1