Työllistämisen tukimuodot

Nuorten kesätyöllistämisen tuki

Riihimäen kaupunki maksaa tukea riihimäkeläiselle työnantajalle, joka työllistää vuosina 2001-2004 -syntyneen riihimäkeläisen nuoren vähintään neljän viikon ajaksi. Tuen myöntämisen ehtojen (katso ohjeet) tulee täyttyä. Kesätyötuen hakuaika on 1.2. – 31.7.2020 ja sitä myönnetään määrärahojen puitteissa ehdot täyttävälle hakijalle, maksimissaan 250 euroa/nuori.

Työsuhteesta kannattaa sopia vasta tukipäätöksen saamisen jälkeen, mikäli kesätyötä ei muutoin ole mahdollisuutta tarjota.

Ohjeet kesätyötukea hakevalle työnantajalle

Kesätyötukihakemus 2020

Kesätyötuen tilitysilmoitus 2020

Työllistämislisä

Työllistämislisää myönnetään työnantajille hakemusten saapumisjärjestyksessä alla olevin ehdoin:

Hakija

  • yritys, säätiö tai rekisteröity yhdistys
  • maksaa työllistettävälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • huolehtii palkattavan henkilön ennakonpidätyksestä ja muista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista
  • huolehtii siitä, että työtä on ainakin 20 tuntia viikossa

Työllistämislisän myöntäminen

Työllistämislisä voidaan myöntää yhden tai useamman henkilön palkkauskustannuksiin seuraavasti:

Työllistettävä riihimäkeläinen työllistämis-kuukaudet maksimi summa / kk
 1 Yli 300 pv työmarkkinatukea
työttömyyden perusteella saanut
 1.-6.  350 euroa
 2 Yli 300 pv työmarkkinatukea
työttömyyden perusteella saanut
 7.-8.  500 euroa
 3 Nuorisotakuun piiriin kuuluva,
eli alle 25-vuotias tai
alle 30-vuotias vastavalmistunut
 350 euroa
  • Taulukon kohta 1. Työllistämislisää maksetaan yli 300 pv työmarkkinatukea saaneen työllistämiseen maksimissaan 350 euroa / kk kuudelta ensimmäiseltä työssäoloehtoa kerryttävältä kuukaudelta.
  • Kohta 2. Saman henkilön työsuhteen jatkuessa vielä 2 kuukautta, maksetaan työllistämislisää maksimissaan 500 euroa kuukausilta 7 ja 8.
  • Kohdat 1-2. Työllistämislisää voidaan maksaa työnantajalle kunnes työttömän henkilön työssäoloehto täyttyy, eli maksimissaan 8 kuukauden ajan, kaikkiaan 3 100 euroa. Tuen määrä ja kesto riippuu henkilön työssäoloehdon täyttymisestä.
  • Kohta 3. Nuorisotakuun piiriin kuuluvien työllistämislisä on maksimissaan 350 euroa kaikilta kuukausilta ja sitä on mahdollista saada 1-12 kuukautta, maksimissaan 4 200 euroa.  

Työllistämislisä voidaan myöntää mikäli työllistettävä henkilö ja työnantaja täyttävät edellä mainitut työllistämislisän ehdot. Työllistämislisää ei voida myöntää, jos työsuhde on alkanut ennen myönteistä lisäpäätöstä. Palkkatuki ei ole ehtona eikä esteenä työllistämislisän myöntämiselle. Työllistämislisää myönnetään kalenterivuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa

Työllistämislisän maksaminen

Korvauksen määrä tarkistetaan kuukausittain suhteessa toteutuneisiin työpäiviin, työntekijän palkattomat poissaolopäivät vähentävät lisän määrää. Tilitykseen tulee liittää jäljennös työllistetyn työsopimuksesta ja tosite palkanmaksusta

Tilitys on mahdollista tehdä työllistämislisän tilitysilmoituslomakkeella kalenterikuukausittain tilitysjakson päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Työllistämislisän tilitysilmoitus

Tilitys voidaan jättää vasta tilityskuukauden päättymisen jälkeen, jolloin toteutuneet päivät ovat tiedossa. Työllistämislisä maksetaan kuukauden kuluessa tilitysilmoituksen saapumisesta työnantajan ilmoittamalle tilille. Riihimäen kaupungilla on oikeus keskeyttää tuen maksaminen, jos myöntöperusteet ovat olennaisesti muuttuneet ja pyytää tarvittaessa työnantajalta lisätietoja.

Työllistämislisähakemus

Palautusosoite:

Riihimäen kaupunki
Työllisyyspalvelut
PL 125, 11101 Riihimäki

Riihimäen kaupungin työllisyyspalveluissa voidaan tarvittaessa etsiä tehtävään soveltuvaa henkilöä yhdessä työnantajan kanssa. Työnantajalla on myös mahdollisuus ilmoittaa avoimesta työkokeilupaikasta, palkkatukityöstä tai palkkatyöstä e-lomakkeella:
eLomake Ilmoitus avoimesta työpaikasta tai työkokeilupaikasta

Lisätietoja

p. 019 758 4090

Rekrypalvelut

Kaupungin työllisyyspalveluissa kohdataan vuosittain satoja työttömiä riihimäkeläisiä, eri ikäisiä, motivoituneita eri alojen edustajia. Työllisyyspalveluissa on myös työllistymiseen liittyvien järjestelmien, tukimahdollisuuksien ja verkostojen tuntemus sekä mahdollisuus tukea työnantajaa konkreettisesti esimerkiksi tarvittavan osaajan löytämisessä, työsopimuksen teossa, koulutussuunnittelussa ja eri tukimuotojen käytössä.

Työvalmentajamme työskentelee työllistämisen valmennusprosessissa sekä työttömän henkilön, että työnantajan kanssa, etsien ja selkiyttäen vaihtoehtoja, kummankin tahon vastatessa kuitenkin valinnoistaan itse.

eLomake Ilmoitus avoimesta työpaikasta tai työkokeilupaikasta

Palkkatuki

Riihimäen kaupunki tarjoaa vuosittain useita kymmeniä työpaikkoja palkkatukeen oikeutetuille, riihimäkeläisille nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Työllistettävät henkilöt sijoittuvat hyvin monenlaisiin eri tehtäviin esimerkiksi päiväkotiapulaisiksi, autonkuljettajiksi ja puistotyöntekijöiksi.

Avoimet palkkatukipaikat ilmoitetaan TE-toimistoon, josta tieto lähetetään soveltuville työnhakijoille. Tiedon saatuaan hakijan tulee olla yhteydessä tiedotteessa ilmoitettuun henkilöön. Osa yhteydenottaneista kutsutaan haastatteluun työllisyyspalveluihin. Lopullinen valinta tehdään työyksikössä esimiehen toimesta. Valitulle henkilölle haetaan palkkatuki ja tehdään määräaikainen (6-8 kk) työsopimus Riihimäen kaupungille.

Palkkatuettu työ kaupungilla on pääsääntöisesti osa-aikaista (85 %) ja määräaikaista (6-8 kk) työtä, josta työllistetylle maksetaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Pääsääntöisesti kaupungin palkkatukityöhön liittyy kiinteänä osana työvalmennus, jonka tavoitteena on saavuttaa palkkatukijakson aikana tai heti sen jälkeen pidempikestoinen työ tai koulutus.

Työvalmennus >>

Kuka voi hakea avoinna olevaan palkkatukipaikkaan?

Tuella työllistettävän tulee olla palkkatukeen oikeutettu riihimäkeläinen, jolla työssäoloehto ei vielä ole täyttynyt. Palkkatukioikeutesi voit tarkistaa TE-toimistosta. Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli tarvitset apua palkkatukioikeutesi tai työmarkkinatukipäiviesi selvittämiseen.

Miten palkkatukipaikkaa haetaan?

Voit saada TE-toimesta yhteydenoton, jossa sinua kehotetaan hakemaan kaupungilla avoinna olevaa palkkatukipaikkaa. Toimi silloin saamasi ohjeen mukaisesti.

Voit jättää myös vapaamuotoisen hakemuksen palkkatukityöhön alla olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Kerro hakemuksessa itsestäsi ja osaamisestasi. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Lisätietoja, p. 019 758 4090 tai tyollisyydenhoito(at)riihimaki.fi.

Jätä avoin hakemus palkkatukipaikkaan >>  

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0