Strategian politiikkaohjelmat ja kärkihankkeet

Riihimäki-strategian toteutumisen vahvistamiseksi on politiikkaohjelmista ja kehittämiskokonaisuuksien kärkihankkeista muodostettu erilliset projektit tavoitteineen, aikatauluineen ja vastuineen. Kunkin politiikan tai kärkihankkeen osalta on lyhyesti kerrottu tavoitteet, valmistelun aikataulu sekä vastuuhenkilö, jolle asiaa koskevaa palautetta tai kommentteja voi lähettää.

Riihimäki-strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.5.2017/§64, ja uusi valtuusto käsitellyt asian vielä kokouksessaan 12.6.2017/§89.

Politiikkaohjelmat

Osallisuuspolitiikka

Tavoitteet: Osallisuuspolitiikan tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden edistäminen päätöksenteossa, palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Mahdollistetaan kuntalaisten aito osallistuminen ja vaikuttaminen kunnan toimintaan. Riihimäki rakentaa erilaisia yhteistyöverkostoja kuntalaisten, järjestöjen, kolmannen sektorin sekä yksittäisten palveluyritysten kanssa.
Hyväksytty kv 4.6.2018 § 63: Riihimäen osallisuusohjelma 1.0 – osallisuuspolitiikasta osallisuuteen
Asiaa koskevat palautteet: kaupunginjohtaja


Hyvinvointipolitiikka

Tavoitteet: Hyvinvointipolitiikan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Laaditaan taloudellinen, käytännöllinen ja selkeä ohjelma hyvinvoinnin toteuttamiseksi. Päämääränä on parantaa kuntalaisten hyvinvointia, vähentää tulevaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvua sekä tukea välillisesti kaupungin elinvoimaisuutta.​
Hyväksytty kv 20.8.2018 § 75: Riihimäen hyvinvointipolitiikka 2018-2029
Asiaa koskevat palautteet: sivistysjohtaja

Maapolitiikka

Tavoitteet: Maapolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset kaavoitukselle, yhdyskuntasuunnittelulle ja rakentamisen ohjaamiselle. Maapolitiikka käsittää ne toimenpiteet, joita kaupunki käyttää maan hankintaan ja luovutukseen tavoitteenaan vaikuttaa ympäristön ja kaupungin kehitykseen. Maapolitiikkaan sisältyy mm. maanhankinta ja -luovutus, hinnoitteluperusteet, asema-kaavoihin liittyvät sopimuskäytännöt ja hajarakentamisen ohjaamisen periaatteet.
Hyväksytty kv 4.6.2018 § 65: Maapoliittinen ohjelma 2018
Asiaa koskevat palautteet: kaupungininsinööri Toni Haapakoski toni.haapakoski@riihimaki.fi

 

Ympäristöpolitiikka

Tavoitteet: Ympäristöpolitiikan tavoitteena on, että Riihimäki kehittyy edelläkävijäksi resurssiviisaudessa. Riihimäki toimii hiilineutraalisti eikä tuota ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Riihimäki toimii kiertotaloudessa, jossa materiaalit kiertävät eikä jätettä synny. Riihimäellä kulutetaan luonnonvaroja maapallon kantokyvyn rajoissa. Riihimäellä hyvinvointi on kestävää. Ympäristöpolitiikassa määritellään toimenpiteet, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Ympäristöpolitiikan rinnalla laaditaan vuoden 2018 aikana resurssiviisauden tiekartta, joka kattaa kaupungin lisäksi myös muiden toimijoiden sitoumukset.
Hyväksytty kv 20.8.2018 § 74: Ympäristöpolitiikka 2030 ja toimenpideohjelma vuosille 2018-2021
Asiaa koskevat palautteet: ympäristöjohtaja Elina Mäenpää, elina.maenpaa(at)riihimaki.fi

 

Hankintapolitiikka

Tavoitteet: Hankintapolitiikan tavoitteena on tehostaa kaupungin taloutta, parantaa hankintojen laatua ja kehittää hankintojen suunnitelmallisuutta. Hankintapolitiikan tavoitteena on lisäksi varmistaa paikallisen elinkeinoelämän mahdollisuudet osallistua Riihimäen kaupungin järjestämiin tarjouskilpailuihin ja taata osaltaan kaikkien toimittajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.
Tavoiteaikataulu Käsittelyssä kv 3.6.2019
Asiaa koskevat palautteet: talous- ja hallintojohtaja Kari Ora, kari.ora(at)riihimaki.fi

 

Omistajapolitiikka

Omistajapolitiikka osana kokonaisvaltaista omistajaohjausta sisältää omistajapoliittisten linjausten ohella linjaukset omistamisen periaatteista. Siihen sisältyy myös konserniohje sekä hyvän hallinnon periaatteet.

Tavoitteet: Omistajapolitiikan tavoitteena on kehittää Riihimäen kaupunkikonsernista kokonaistaloudellinen, toiminnallinen ja hallittava kokonaisuus.
Hyväksytty kv 16.4.2018 § 41: Riihimäen kaupungin omistajapolitiikka
Hyvä hallinto ja johtamistapa
Konserniohje
Asiaa koskevat palautteet: kaupunginjohtaja

 

Elinkeinopolitiikka

Tavoitteet: Elinkeinopolitiikan tavoitteena on vahvistaa Riihimäen kaupungin elinkeinomyönteistä toimintakulttuuria, jolla edistetään yritystyöpaikkojen määrän kasvua Riihimäellä ja uusien yritysten hankkimista. Vahvistaa Riihimäen houkuttelevuutta niin yritysten kuin asukkaidenkin osalta.
Hyväksytty kv 19.3.2018 § 28: Riihimäen kaupungin elinkeinopolitiikka
Asiaa koskevat palautteet: elinvoimajohtaja Mika Herpiö, mika.herpio(at)riihimaki.fi

 

Henkilöstöpolitiikka

Tavoitteet: Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on varmistaa kaupungin palveluiden tuottamiseksi ja järjestämiseksi tarvittavan henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja jaksaminen. Henkilöstöpolitiikkaan sisältyvillä toimenpiteillä varaudutaan myös henkilöstöä koskeviin tulevaisuuden osaamishaasteisiin.
Hyväksytty kv 4.6.2018 § 62: Henkilöstöpolitiikka vuosille 2018-2021
Asiaa koskevat palautteet: henkilöstöpäällikkö Taina Köninki, taina.koninki(at)riihimaki.fi

 

Strategian kehittämishankkeet

1. Palvelutoiminnan ja hallinnon kehittäminen

Riihimäen kaupungin toimintaa uudistetaan verkostomaiseksi, kustannuksiltaan tehokkaaksi ja houkuttelevaksi palvelutasosta tinkimättä.

Tavoitteet: Johtamisjärjestelmä on muuttanut toiminnan siten, että toimintaa ohjataan strategialla. Realistinen ja luottamusta herättävä talouden vakautussuunnitelma, johon sisältyy erilaisia mm. henkilöstöhallintoon, tilahallinnon tehostamiseen, tietohallinnon ja tukipalveluiden kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä sekä asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto osallisuuden edistämiseksi.
Tavoiteaikataulu: jatkuva
Asiaa koskevat palautteet: talous- ja hallintojohtaja Kari Ora kari.ora@riihimaki.fi

 

Lukiolle robotiikan erityistehtävä

Tavoitteet: Tavoitteena on laatia ja toimeenpanna Riihimäen lukion ja ammatillisen toisen asteen robotiikan opetussuunnitelma, jota toteutetaan muiden lukioiden, Hyria koulutus Oy:n ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Lukiolle haetaan älykkään robotiikan erityistehtävä. Tavoitteena on samalla kasvattaa Riihimäen lukion vetovoimaa, minkä seurauksena Riihimäen lukioon pyrkivien määrä kääntyy kasvuun. Lukion ja yrityselämän välinen yhteistyö vahvistuu entisestään.
Tavoiteaikataulu: 1.8.2019
Asiaa koskevat palautteet: sivistysjohtaja

Lukiolle teatteritaiteen (ilmaisutaidon) erityistehtävä:

Tavoitteet: Tavoitteena on laatia ja toimeenpanna Riihimäen lukion teatteritaiteen opetussuunnitelma yhteistyössä Riihimäen nuorisoteatteri ry:n kanssa.  Lukiolle haetaan teatteritaiteen erityistehtävää vuonna 2021. Tavoitteena on samalla kasvattaa Riihimäen lukion vetovoimaa, minkä seurauksena Riihimäen lukioon pyrkivien määrä kääntyy kasvuun. Lukion ja kulttuurielämän välinen yhteistyö vahvistuu entisestään.
Tavoiteaikataulu: 2021
Asiaa koskevat palautteet: sivistysjohtaja

 

2. Kaupungin ja kaupunkikuvan kehittäminen

Asemanseudun yleissuunnitelma

Tavoitteet: Kaupungin kiinnostavuuden kasvattaminen yrittämisen ja asumisen alueena. Toimiva kaupunkirakenne, kaupunkirakennetta täydentävät kohteet ja niiden sijoittuminen, kevyen liikenteen reitit, pysäköinnin järjestelyt. Uusia asukkaita ja yrityksiä sijoittuu keskeiselle paikalle kaupungissa.
Tavoiteaikataulu: 2019
Asiaa koskevat palautteet: elinvoimajohtaja Mika Herpiö mika.herpio(at)riihimaki.fi

 

Keskustan yleissuunnitelma

Tavoitteet: Muodostuu elävä kaupunkikeskusta, toimivat ja houkuttelevat yhteydet palveluiden verkostossa: Vanhan kaupunkikeskustan asuminen ja yritystoiminta monipuolistuu ja lisääntyy. Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteet paranevat. Kaupunkikuva ja viihtyisyys paranevat. Saadaan paremmat yhteydet aseman seutuun. Uudet toimintatavat ja palvelut otetaan käyttöön. Kaupunkirakenne tiivistyy ja uusiutuu. Saadaan houkutteleva toimintaympäristö asumiselle, yrittämiselle ja vapaa-ajalle. Palvelut lisääntyvät.
Tavoiteaikataulu: 2020
Asiaa koskevat palautteet: elinvoimajohtaja Mika Herpiö mika.herpio(at)riihimaki.fi

 

Varuskunnan eteläosan suunnittelu

Kaupunkirakenteen täydennyskohde.

Tavoitteet: Uusi omaleimainen ja laadukas kaupunginosa muodostetaan Puolustusvoimien väistyessä varuskunnan eteläosan alueilta. Tavoitteena on kiinnostava, paikoin tiiviisti rakennettu, monenlaisia asumismuotoja sisältävä asuinalue tarvittavine lähipalveluineen Erityispiirteitä tuo uuden ja säilytettävän rakennuskannan kiintoisa kohtaaminen. Tärkeää on suositun ulkoilureitistön kehittäminen ja parantaminen niin, että voidaan muodostaa sujuvat yhteydet Hatlamminsuon ja Uhkolansuon välillä.
Tavoiteaikataulu: 2020
Asiaa koskevat palautteet: elinvoimajohtaja Mika Herpiö mika.herpio(at)riihimaki.fi

 

3. Elinkeinoelämän edistäminen

Osaamisintensiivisen yritystoiminnan kehittäminen

Tavoitteet: Tavoitteena on lisätä osaamistyöpaikkojen määrää Riihimäellä. Erityisesti asemanseudulle pyritään vahvistamaan osaamisintensiivisten yrityspalveluiden tarjontaa. Osana asemanseudun kehitysprojekteja kehitetään moderneja yhteisöllisiä toimitiloja osaamisintensiiviselle ja luovalle yritystoiminnalle sekä etätyöntekijöille.
Tavoiteaikataulu: 31.12.2018, jatkuvaa toimintaa
Asiaa koskevat palautteet: elinvoimajohtaja Mika Herpiö, mika.herpio(at)riihimaki.fi

 

Riihimäen kiertotalousklusterin kehittäminen ja laajentaminen

Tavoitteet: Hankitaan Riihimäelle lisää kiertotalousyrityksiä sekä kotimaasta että ulkomailta. Vahvistetaan Fortumin kiertotalouskylää uusilla toimijoilla, tarkoituksena erityisesti hyödyntää syntyvää hukkalämpöä, sekä etsiä uusia kumppaneita kiertotalousjakeiden jatkojalostukseen Riihimäellä.
Tavoiteaikataulu: 31.12.2018, jatkuvaa toimintaa
Asiaa koskevat palautteet: elinvoimajohtaja Mika Herpiö, mika.herpio(at)riihimaki.fi

 

4. Osallisuus Suomen Kasvukäytävän logistiikan kehittämisessä

Yhteistyön kehittäminen Suomen kasvukäytävän kuntien kesken

Tavoitteet: Tavoitteena on Riihimäen kaupungin asukkaiden palveluiden paraneminen ja kehittyminen strategian päämäärien mukaan. Lisäksi tavoitteena on kaupungin näkyvyyden ja imagon parantuminen valtakunnan tasolla.
Tavoiteaikataulu: 31.12.2017, jatkuvaa toimintaa
Asiaa koskevat palautteet: kaupunginjohtaja

 

Joukkoliikenteen ja lippujärjestelmän kehittäminen

Tavoitteet: Joukkoliikenteen ja lippujärjestelmän kehittämisellä parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa, imagoa ja houkuttelevuutta.
Tavoiteaikataulu: 1.1.2019 ja jatkuvaa
Asiaa koskevat palautteet: liikennetekniikan asiantuntija Kimmo Männistö, kimmo.mannisto(at)riihimaki.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1