Henkilöstön kyselyn yhteenveto

Kyselyllä haluttiin saada henkilöstön mielipiteitä kaupungin tulevaa strategiaa varten. Kysely toteutettiin ajalla 26.10. -11.11.2016 pääosin sähköpostikyselynä, johon saatiin vastauksia yhteensä 548 kpl vastausprosentin ollessa n. 48 %. Lähes kaikki esimiehet ja asiantuntijat vastasivat kyselyyn.

Henkilöstöltä tiedusteltiin kaupungin elinvoimaan ja työnantajakuvaan liittyviä asioita. Työnantajakuvaa koskevat vastaukset hyödynnetään henkilöstöohjelman valmistelun yhteydessä. Alla olevat vastaukset koskevat kaupungin elinvoimaa.

1. Mitä ovat Riihimäen tärkeimmät nykyiset menestystekijät, jotka erottavat Riihimäen positiivisesti muista kunnista ja jotka Riihimäen kaupungissa on järjestetty erityisen hyvin?

Henkilöstön vastauksissa nostettiin esille kaupungin kuntalaisille tuottamia hyviä palveluita, joista kommentointi kohdistui vastaajan omaan työhön ja työyhteisöön.

Merkittävimmiksi menestystekijöiksi nousivat

 • Sijainti
 • Hyvät liikenneyhteydet
 • Kulttuuripalvelut
 • Liikuntapalvelut ja -mahdollisuudet
 • Koulutuspalvelut
 • Varhaiskasvatuspalvelut

Tässä joitakin poimintoja kommenteista:
”Saavutettavuus erityisesti raideliikenteen näkökulmasta”
”Riihimäen sijainti pääkaupunkiseudun lähellä ja valtakunnan pääväylä Hki-Tre varrella”
”Tapahtumat ja vilkas kulttuurielämä’”
”Riihimäeltä löytyy luontoa ja hyvät ulkoilumahdollisuudet”
”Lasten harrastusmahdollisuudet”
”Asioita hoidetaan matalalla byrokratialla ja keskustellen”
”Luontokohteita asutuksen lähellä”
”Tiivis kaupunkirakenne, pikkukaupunkimaisuus, palvelujen läheisyys”

 2. Missä Riihimäen asioissa on eniten kehittämishaasteita /muutettavaa?

Henkilöstö nosti kommenteissaan esille edelleen melko paljon omaan työhönsä ja työyhteisöönsä liittyviä johtamiseen ja yhteistyöhön liittyviä näkökohtia.

Eniten esille nousseita Riihimäen asioita:

 • Keskusta ja asemanseutu
 • Talous
 • Työllisyys
 • Palvelujen resurssit ja johtaminen

Tässä joitakin poimintoja kommenteista:
”Keskusta pitäisi elävöittää uudelleen”
”Hallintokuntien välinen yhteistyö paremmalle tolalle”
”Kaupungin talous ja erityisesti velkamäärä”
”Toimintatapojen modernisointi”
”Työntekijän kannalta tiedonkulku eri organisaatioiden välillä on välillä haastavaa”
”Keskustan tyhjät liiketilat”
”Kauppakeskustan hajautuminen”

3. Jos voisit muuttaa 2-3 tärkeintä asiaa Riihimäen kaupungin toiminnassa, niin mitä ne olisivat ja miten niitä muuttaisit?

Tähän kysymykseen henkilöstön vastaukset kohdistuivat pääosin kaupungin omaan palvelutuotantoon ja henkilöstön niissä havaitsemiin epäkohtiin.

Useimmin esille nousseet asiat:

 • Henkilöstön hyvinvointi
 • Henkilöstöresurssit
 • Toiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys
 • Toimialojen välinen yhteistyö
 • Toiminnan organisointi /johtaminen

Poimintoja kommenteista:
”Joustoa ja nopeutta toimintaan”
”Järkeistää kaupungin organisaatiota, turhat päällekkäisyydet pois”
”Lisää resursseja varhaiskasvatukseen, kouluille ja nuoriin”
”Pitkän linjan päätöksentekoa”
”Hallinto läpinäkyvämmäksi ja yksinkertaisemmaksi”
”Prosessilähtöisen toimintatavan kehittäminen”
”Selkeämpi johtamisjärjestelmä ja organisaatio”
”Huolenpito elävästä kaupunkikeskustasta”
”Huolehtiminen toimivista palveluista ja resursseista niiden järjestämiseen”

 4. Millaisia uhkia näet riskinä Riihimäen kaupungin kehitykselle?

Henkilöstön näkemykset uhkista koskettivat pitkälti arkielämän sujuvuuteen mm. työssäkäyntiin ja jokapäiväisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä.

Useimmin esille nousseet asiat:

 • Vetovoimaisuuden vähentyminen
 • Liikenneyhteyksien heikkeneminen
 • Yleinen ja kaupungin taloustilanne
 • Työllisyystilanteen heikentyminen

Tässä joitakin poimintoja kommenteista:
”Muiden kaupunkien/kuntien suurempi vetovoimaisuus yritystoiminnan suhteen”
”Kaupat menevät Hämeenlinnaan ja Hyvinkäälle”
”Junaliikenteen vaikutukset. Vuorojen vähentäminen ja työmatkaliikenteen ongelmat”
”Kaupungin vetovoima ei säily ilman kunnollisia liikenneyhteyksiä pääkaupunkiseudulle”
”Yleinen epävarmuus tulevista ratkaisuista, esim. soten vaikutukset ovat ennakoimattomat”
”Yleinen taloudellinen tilanne heikkenee entisestään”
”Kaupungin kehitys hidastuu ja kaupungista tulee pelkkä nukkumalähiö”
”Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu voi olla uhka”
”Vetovoiman puute”
”Kykenemättömyys luoda edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle”
”Osaavan työvoiman puute”
”Huonoa kehitystä on ollut keskustan autioituminen liikkeistä”

5. Mistä Riihimäki tunnetaan vuonna 2030?

Henkilöstön vastauksissa eniten korostuivat kulttuuri, pikkukaupunkimaisuus, vihreys ja viihtyisyys. Myös Rautatien ja joidenkin yritysten mm. Ekokemin merkitys nähtiin useissa vastauksissa vahvana.

Vastauksista esille nousseita ideoita:

 • Resurssitehokkuuden ja kiertotalouden edelläkävijä
 • Kaupunki, joka voimaantui Voimalasta
 • Lasikaupunki
 • Lentoasema
 • Huvipuisto
 • Kylpylä
 • Riihimäki on liikkujan paratiisi
 • Hyvät yhteydet – junalla pääsee Berliiniin
 • Kestävän kehityksen mallikaupunki
 • Digitaalinen oppimisympäristö / robotiikka

Poimintoja vastauksista
”Moderni esikaupunki, joka kuuluu metropolialueeseen. kaupunki, jolla on oma identiteetti, esim. kuuluisa underground-klubeista ja omasta jääkiekkojoukkueesta”
”Energinen kulttuurikaupunki”
”Pyöräilykaupunki”
”Kaupunkilaisiaan liikuttava, aktivoiva ja koulutukseen panostava kaupunki”
”Riihimäki tarjoaa ns. kokeilualustan resurssiviisautta edistäville uusille innovaatioille, joiden kautta ”Riihimäestä on tullut yksi kansainvälistenkin yritysten ja tutkijoiden kiinnostuksen kohde”
”Riihimäki on jätteen hyötykäytön edelläkävijä”
”Kehitysmyönteinen työnantaja”

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1