Usein kysytyt kysymykset

Miksi strategia tehdään ja miten se pidetään ajantasaisena?

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden sekä pitkän aikavälin tavoitteista. Strategia perustuu arvioon kunnan nykytilasta, toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa määritellään toteutumisen arvioinnista ja seurannasta. Strategia tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. Valtuusto hyväksyy kunnan strategian kautensa alussa.

Mitä strategia sisältää?

Lain mukaan kuntastrategiassa huomioidaan kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, laissa säädetyt palvelutavoitteet, omistaja- ja henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Miten varmistetaan, että strategia on Riihimäelle oikea?

Strategiaa tehtäessä kysytään ja kuunnellaan kaikkia keskeisiä kunnan sidosryhmiä, joita ovat esimerkiksi kuntalaiset, päättäjät, työntekijät, neuvostot, yritykset ja yhdistykset. Strategia syntyy osallistamalla sekä nykytila-analyysia, kyselyiden ja keskustelujen tuloksia hyödyntämällä.

Miten varmistetaan, että kaikkien näkökulmat huomioidaan?

Osallistamisen avulla kaupunki ottaa asukkaat ja muut ryhmät mukaan strategian laadintaan ja strategialuonnoksen kommentointiin. Strategian hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Miten strategia oikeasti ohjaa toimintaa?

Strategia määrittelee kaupungin toiminnan painopisteet ja kehittämiskohteet, joita kaupungin virkamiehet edistävät. Kun strategia tehdään huolellisesti, sitä on helppo toteuttaa toimialoilla ja -alueilla.

Kuka tekee strategian ja miten strategiatyötä ohjataan?

Strategiatyötä valmistelee kaupungin asiantuntijoista koostuva projektiryhmä. Lisäksi työssä on laajasti mukana kaupungin eri ryhmiä. Työtä ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluu kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat varahenkilöineen, kaupunginjohtaja, toimialan ja -alueiden johtajat sekä strategiaa valmisteleva projektipäällikkö.

Miten varmistetaan, että kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan?

Kertomalla strategiatyöstä avoimesti ja valitsemalla sellaisia osallistumiskeinoja, että niihin voi kuka tahansa osallistua.

Miten strategiatyö etenee?

Strategiaprosessin valmistelu on aloitettu vuoden 2021 alussa muun muassa suunnitelemalla ja kokoamalla erilaisia selvityksiä ja analyyseja. Kevään ja syksyn aikana on eri sidosryhmien osallistamisen vuoro. Strategialuonnoksen valmistuttua on lausuntojen vuoro. Tämän jälkeen valmistellaan strategiaesitys, jonka kaupunginvaltuusto käsittelee ja hyväksyy.

Miten strategiaan pääsee vaikuttamaan?

Eri ryhmät voivat vaikuttaa eri tavoin. Kaupunkilaisten osallistamistavat tarkentuvat kevään aikana ja tapojen valinnassa otetaan huomioon voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset. Kaupunkilaiset voivat vaikuttaa strategiaan myös oman yhteistyöelimensä kautta, esimerkiksi nuoret nuorisovaltuuston ja yrittäjät yrittäjäjärjestön kautta. Strategiaan voi vaikuttaa myös keskustelemalla kaupungin luottamushenkilöiden kanssa. Päättäjät voivat vaikuttaa strategiaan muun muassa kyselyissä ja seminaareissa. Kaupungin henkilöstö osallistuu strategian tekemiseen osana oman toimialan tai -alueen strategiatyötä.

Miten strategiasta saa tietoa?

Strategiasta kerrotaan laajasti kaupungin eri viestintäkanavissa ja mediassa. Pääasiallinen kanava on kaupungin verkkosivuston strategiasivu. Strategiatyön etenemisestä julkaistaan tiedotteita ja niitä jaetaan muun muassa sosiaalisen median kanavissa.

Milloin strategia on valmis?

Kaupunginvaltuusto hyväksyy strategian vuoden 2022 alussa.

Miten strategiaa toteutetaan? Entä miten päättäjät ja kaupungin henkilöstö sitoutetaan strategiaan?

Kun strategia on hyväksytty, se havainnollistetaan selkeään muotoon, jotta se on helppo ymmärtää ja muistaa. Kukin toimiala ja -alue sitoutetaan strategiatyöhön alusta alkaen osallistamalla. Strategian valmistumisen ja hyväksymisen jälkeen toimialat ja -alueet toteuttavat strategiaa osana omaa toimintaa.

Miten koronapandemia vaikuttaa strategiatyöhön?

Strategiaprosessin aikana koronapandemia vaikuttaa esimerkiksi valittaviin osallistamisen menetelmiin ja työskentelytapoihin. Kaikkia koronapandemian vaikutuksia on vaikea arvioida strategiatyön alussa.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0