Hyvän elämän Riihimäki -kyselyn 2015 tulokset

Riihimäen kaupungin lokakuussa 2015 tehdyssä kuntalaiskyselyssä tiedusteltiin kuntalaisten arvioita kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta, osallistumis-, vaikuttamis- ja työssäkäyntimahdollisuuksista sekä imagosta. Lisäksi kysyttiin, mitkä asiat ovat tärkeitä verkkopalveluiden käytössä.

Vastaajat arvioivat aiempien vuosien tapaan väittämän toteutumista sekä merkitystä asteikolla 1–5. Lisäksi oli mahdollisuus kirjoittaa kommentteja sekä antaa kehittämisehdotuksia. Kysely on toteutettu myös vuosina 2007, 2009, 2011 ja 2013. Jäljempänä kyselyn tuloksia ja väittämien keskiarvoja (suluissa edellisen vuoden vastaavat tiedot).

Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 568 (429), joista n. 81 % tuli sähköisesti ja loput paperilomakkeella. Vastaajista enemmistö 72 % (68 %) oli naisia. Ikäryhmittäin tarkasteltuna vastaajia oli ikäryhmästä alle 20-vuotiaita 4 % (4 %), 20–40 -vuotiaita 29 % (37 %), 41–60 -vuotiaita 42 % (44 %) ja yli 60-vuotiaita 25 % (15 %). Vastaajista 55 % (68 %) oli ansiotyössä, eläkeläisiä 23 % (14 %), työttömiä 10 % (7 %), opiskelijoita 7 % (7 %) ja yrittäjiä 5 % (4).

Riihimäellä on turvallista

Väittämään ”Riihimäellä on turvallista” saatiin vastausten keskiarvoksi 3,49 (3,55), josta ilmenee, että kuntalaisten turvattomuuden tunne on lisääntynyt. Turvallisuus koettiin vastauksissa edelleen kaikkein merkityksellisimmäksi asiaksi, keskiarvolla 3,89.

Yli puolessa annetuista vapaista kommenteista palaute oli negatiivista. Ylivoimaisesti suurin osa negatiivisesta palautteesta kohdistui Peltosaaren ja asemanseudun sekä asematunnelin turvattomuuteen, lähinnä ilta- ja yöaikaan. Negatiivisissa kommenteissa koettiin aiempien vuosien tapaan turvattomuutta alueella tapahtuvan häiriköinnin, juopottelun ja ilkivallan vuoksi. Esille tuotiin muutamia omakohtaisiakin kokemuksia väkivaltaisuudesta ja väkivallan uhasta. Myös Räätykänmäen sekä Piikinmäen päiväkodin alueen sekä Granitin aukion turvattomuus nousi kommenteissa esille. Huomiota sai myös liikenneturvallisuuden heikkeneminen.

Tässä joitakin kommentteja:

 • ”Aseman ja Peltosaaren seuduilla en uskalla liikkua pimeällä, siellä on usein kaljoitteluporukoita. Poliiseja saisi näkyä enemmän katukuvassa, vaikka tiedän kyllä että leikkaukset ovat kohdistuneet heihin isolla kädellä.”
 • ”Aseman seutu ja Peltosaari on levotonta seutua. Julkijuopottelu aiheuttaa pelottavia tilanteita”
 • ”Riihimäellä ei ole turvallisuusuhkia lukuun ottamatta rautatieaseman seutua, missä valvonta on puutteellista.”
 • ”Tunne oloni turvalliseksi ainakin toistaiseksi.”
 • ”Olen saanut liikkua rauhassa.”
 • ”Aika laaja kysymys vastattavaksi mutta yritetään. Liikenne on turvattoman tuntuista. Yleinen turvallisuus kohtalaista.”
 • ”Poliisia näkyy liian vähän katukuvassa. Auttaisi turvallisuuteen! Liikenne varsinkin kaoottista; kaahailua, liikennerikkomuksia päivittäin nähtävissä.”

Riihimäellä on viihtyisää

Väittämään ”Riihimäellä on viihtyisää” saatiin vastausten keskiarvoksi 3,34 (3,39), jossa siis hieman laskua. Kuntalaiset pitävät kaupungin viihtyisyyttä edelleen hyvin merkittävänä asiana, vastausten keskiarvo oli 3,73.

Viihtyisyydessä havaittu lasku näkyi annetuissa negatiivisissa kommenteissa, joita oli puolet enemmän verrattuna positiivisiin kommentteihin. Kiitosta saivat edellisvuosien tapaan kaupungin kauniit puisto- ja viheralueet sekä kukkaistutukset, joskin lisääkin viher- ja retkeilyalueita toivotaan. Erittäin negatiivista palautetta saivat edelleen näivettynyt keskusta, törkyinen asemanseutu, vesistön puuttuminen, yleinen epäsiisteys ja roskaaminen, roskalaatikoiden puute sekä keskustan kokoontumispaikan puuttuminen. Kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa toivotaan lisää.

Tässä joitakin kommentteja:

 • ”Hyvin hoidetut ja kauniit kukkaistutukset ilahduttavat.”
 • ”Puistot ovat Riihimäellä hyviä ja viihtyisiä!!”
 • ”Riihimäki on mielestäni Suomen epäsiistein kaupunki. Katuja ei lakaista, töhryjä ei siivota talojen seinistä, puistojen penkeistä, sähkökaapeista yms. En näe vastaavaa sekasortoa edes isoissa kaupungeissa liikkuessani. Asemanseutukin on kuin tunkio. Samaten näkymät junasta, miehenkorkuista rikkaruohoa!”
 • ”Keskustan kehittämistä toivoisin kovasti! Täältä puuttuu kokonaan yhteinen ”kokoontumispaikka”, vrt. Hyvinkään uusi aukio Willan vieressä. Graniitilla se varmaan olisi, jos ympäristössä olisi palveluita entiseen malliin. Nyt Prisma/Atomi vie ihmiset mutta sieltä puuttuu oleskelutila.”
 • ”Riihimäellä pitäisi olla aktiivisempi kaupungilla ja kaduilla olemisen kulttuuri, niin kuin esim. Etelä-Euroopan maissa. Paikkoja joissa ihmiset voisivat kokoontua, hengata, vaihtaa ajatuksia, keskustella ja kehittää! Lisäksi tarvitaan lisää kulttuuritoimijoita, paikkoja joissa harrastaa ja jonne mennä kokemaan taidetta. Keskustaan pitäisi saada lisää eloa ja väriä, esim. taiteella, kasveilla, baareilla, tapahtumilla.”
 • ”Olen kuullut sanonnan ruma kuin Riihimäki. Töhryt ongelma joka puolella. Rikesakko käyttöön roskaamisesta (esim. Pariisissa 68 e). Kaupungin tulisi ottaa enemmän kantaa tähän ongelmaan.”
 • ”Vesistö puuttuu, mutta minkäs teet. Tekolammikoita ja suihkulähteitä lisäämällä viihtyisyyttä voisi lisätä.”

Riihimäellä arkielämä on sujuvaa

Väittämään ”Riihimäellä arkielämä on sujuvaa” saatiin vastausten keskiarvoksi 3,77 (3,76) eli arkielämän sujuvuutta koskevat kokemukset olivat aiempaa hieman myönteisempiä. Arkielämän sujuvuutta arvostetaan yhä enemmän. Vastausten keskiarvo oli 3,78.

Tässä osiossa positiivisten kommenttien osuus oli selkeästi suurempi verrattuna negatiivisiin. Pienen kaupungin etuja mm. peruspalvelujen ja harrasteiden saavutettavuutta kiiteltiin. Negatiivisissa kommenteissa korostuivat terveyskeskuspalvelut, joukkoliikenteen sujuvuus ja hintavuus sekä joidenkin mielestä myös palveluiden hajaantuneisuus. Huolta herättää palveluiden tilanne tulevaisuudessa. Myös katujen kunto sai muutamia huomioita.

Tässä joitakin kommentteja:

 • ”Kaupunki on juuri sopivan kokoinen, kaikki tarpeellinen löytyy. Liikkuminenkin sujuu ilman ruuhkia.”
 • ”Palvelu on ystävällistä ja ihmisläheistä. Asiat hoituvat nopeasti.”
 • ”Riippuu missä päin kaupunkia asuu. Erot ovat todella suuret.”
 • ”Palvelut siirtyneet pois keskustasta, mikä on todella valitettavaa.”
 • ”Ei ole sujuvaa ainakaan terveydenhoidossa.”
 • ”Palvelut ovat pääosin lähellä ja helposti saavutettavissa. Välillä toivoisin voivani käyttää bussia, mutta se on näin lyhyillä matkoilla liian kallis.”
 • ”Kaupungin bussiliikenne ei ole kovin sujuvaa.”

Riihimäellä on helppo osallistua ja vaikuttaa

Tämän väittämän vastausten keskiarvo oli 3,01 (2,91) eli asiassa on tapahtunut myönteinen muutos. Tämän väittämän merkitys kyselyssä oli vastausten keskiarvon mukaan 3,20 (3,18).

Useissa vastauksissa todettiin, että aktiivisille kuntalaisille on osallistumismahdollisuuksia, muttei juurikaan vaikutusvaltaa. Kommenteissa todettiin myös vaikutusvallan keskittyneen pienelle joukolle. Kaupungin päättäjien ja virkamiesten toivottiin kuuntelevan enemmän asukkaita. Osallistumista lisäisi näkyvämpi tiedottaminen ja osallistumiskeinoista kertominen.

Poimintoja kommenteista:

 • ”Osallistuminen on ihan jokaisesta itsestä’ kiinni.”
 • ”Helppo osallistua, vaikuttaminen on toinen juttu.”
 • ”Tuntuu, että tietyt ihmiset päättävät kaupungin asioista.”
 • ”Poliitikot ovat kuuroja ja samat sedät ovat päättämässä asioista vuosikausia.”
 • ”Päättäjien ja virkamiesten pitäisi enemmän kuunnella asukkaita ja ottaa heidän toivomuksiaan huomioon.”
 • ”Kuntalaisten aloitteellisuutta ei oteta vakavasti, asiat ohitetaan.”
 • ”Tilaisuuksista saisi tiedottaa paremmin.”
 • ”Infoa enemmän asioista, joihin voi vaikuttaa.”

Riihimäeltä työssäkäyntimahdollisuudet ovat hyvät

Tälle asialle vastaajat antoivat parhaan arvosanan. Väittämään saatujen vastausten keskiarvo oli 3,96 (3,97), eli ei merkittävää muutosta aiempaan kyselyyn verrattuna. Asialla on myös merkitystä vastaajille, keskiarvon ollessa 3,51 (3,54).

Kokonaisuutena vastaajat pitivät kaupungin sijaintia ja liikenneyhteyksiä hyvinä. Erityisesti junaliikenne pääkaupunkiseudulle sai kiitosta. Vastauksissa toivottiin lisää työpaikkoja kaupunkiin. Joissakin pidettiin epäkohtana kaupungin sisäisen joukkoliikenteen heikkoutta ja asemalaitureita.

Kommentteja:

 • ”Hyvät kulkuyhteydet Helsinkiin ehdoton kilpailutekijä.”
 • ”Täältä pääsee hyvin joka paikkaan.”
 • ”Hyvät yhteydet junalla, bussilla tai autolla mihin suuntaan tahansa.”
 • ”Lähiliikenne ei toimi julkisilla.”
 • ”Parastahan olisi, että Riihimäki tarjoaisi hyvät työssäkäyntimahdollisuudet itsessään, eikä vain täältä käsin.”
 • ”Odottaisin kovasti asemalaiturin nostoa takaamaan mukavuutta junamatkailuun myös lapsiperheille ja vammaisille / vanhuksille.”

Riihimäellä on hyvä imago

Tämän väittämän vastausten keskiarvo oli 2,86 (2,74) eli kaupungin imagon koettiin parantuneen. Tämän väittämän merkitys oli kaikkein pienin, keskiarvon ollessa 3,10 (3,13).

Useimmissa vastauksissa todettiin, että kaupungin imagossa olisi parantamisen varaa. Imagon heikkoutta tai puuttumista kommentoitiin monin eri tavoin mm. arvostelemalla kaupungin fyysistä ilmettä ja mielikuvia. Vastauksissa kaupungin imago kuvattiin myös mainettaan paremmaksi ja Riihimäen julkkikset nostettiin esille kaupungin imagon kohottajina. Joissakin kommenteissa imagon koettiin parantuneen viime vuosina. Asemalaitureiden ja Peltosaaren rähjäisyyden sekä keskustan näivettymisen koettiin heikentävän imagoa. Joidenkin vastaajien mielestä Riihimäellä ei ole imagoa.

Lainauksia kommenteista:

 • ”Riihimäen imagossa on parantamisen varaa.”
 • ”Parempi imago kuin nykytodellisuus.”
 • ”Paremmaksikin sitä voisi kehittää.”
 • ”Kaupunkia pidetään rumana.”
 • ”Parempi kuin aikaisemmin. Tunnetut riihimäkeläiset julkkikset tuovat Riihimäkeä esiin tiedotusvälineissä.”
 • ”Paikallinen huono asioiden hoito on mustamaalannut kaupungin maineen.”
 • ”En oikein hahmota, mikä Riksun nykyimago oikein on, onko sitä?”

Kyselyn lopussa vastaajille annettiin mahdollisuus antaa kaupungille kehittämisehdotuksia kyselyn aihepiireihin liittyen.

Katso kuntalaiskyselyn

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0