Hyvän elämän Riihimäki 2013 -kyselyn  tulokset

Riihimäen kaupungin lokakuussa 2013 tehdyssä kuntalaiskyselyssä tiedusteltiin kuntalaisten arvioita kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta, osallistumis-, vaikuttamis- ja työssäkäyntimahdollisuuksista sekä imagosta. Lisäksi kysyttiin, mitkä asiat ovat tärkeitä verkkopalveluiden käytössä. Vastaajat arvioivat aiempien vuosien tapaan väittämän toteutumista sekä merkitystä asteikolla 1–5. Lisäksi oli mahdollisuus kirjoittaa kommentteja sekä antaa kehittämisehdotuksia. Kysely on toteutettu myös vuosina 2007, 2009 ja 2011. Jäljempänä kyselyn tuloksia ja väittämien keskiarvoja (suluissa edellisen vuoden vastaavat tiedot).

Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 429 (562), joista n. 95 % tuli sähköisesti ja loput paperilomakkeella. Vastaajista enemmistö 68 % (71 %)oli naisia. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten vastaajia oli ikäryhmästä 41–60 -vuotiaita, 47 % (47 %), kun 21- 40 -vuotiaitten osuus oli 37 % (31 %), yli 60-vuotiaitten 15 % (16 %) ja alle 21-vuotiaitten 4 % (6 %). Vastaajista enemmistö 69 % (65 %) oli ansiotyössä, eläkeläisiä 14 % (15 %) ja opiskelijoita 7 % (9 %).

Riihimäellä on turvallista

Väittämään ”Riihimäellä on turvallista” saatiin vastausten keskiarvoksi 3,55 (3,21), joten kuntalaisten turvallisuuden tunne on kohentunut.  Turvallisuus koettiin vastauksissa kaikkein merkityksellisimmäksi asiaksi, keskiarvolla 3,80.

Useissa kommenteissa nostettiin esille Peltosaari ja Asemanseutu, joissa koettiin aiempien vuosien tapaan turvattomuutta alueella tapahtuvan häiriköinnin, juopottelun ja ilkivallan vuoksi erityisesti öisin ja viikonloppuisin. Joissakin kommenteissa nousivat esille myös liikenteen turvallisuutta ja terveydenhuoltoa koskevat näkemykset. Vastaajien näkemykset perustuivat pitkälti mediasta saatuihin tietoihin.

Tässä joitakin kommentteja:

”En koe, että olisin joutunut minkäänlaisiin uhkaaviin tilanteisiin Riihimäellä”
”Asemanseutu ja Peltosaari ovat sellaisia paikkoja, ettei kyllä tee mieli ollenkaan hämärämmällä sinne mennä”
”Liikennettä on enemmän kuin pikkukaupungin kadut vetäisivät”
”Terveydenhuollon alasajo on vähentänyt turvallisuutta”
”Olen saanut kulkea rauhassa”

Riihimäellä on viihtyisää

Väittämään ”Riihimäellä on viihtyisää” saatiin vastausten keskiarvoksi 3,39 (3,31), joten viihtyisyyskin on hieman parantunut. Kuntalaisten mielestä viihtyisyys merkitsee heille paljon, vastausten keskiarvon mukaan 3,74.

Kommenteissa kiitosta saivat aiempien vuosien tapaan kauniit kukkaistutukset, viheralueet ja luonnon läheisyys. Parannusta toivottiin keskustan aneemisuuteen samoin kuin aseman seudun ympäristöön.  Vapaa-aikapalveluihin kohdistui sekä kiitosta että parannusehdotuksia.

Tässä joitakin kommentteja:

”Riihimäellä on yleisesti ottaen viihtyisää, kiitokset kaupungin puutarhaosastolle, joka laittaa joka vuosi upeat kukkaistutukset.”
”Kaupunki on poikkeuksellisen viihtyisä verrattuna muihin radanvarsikaupunkeihin”
”Miinusta tulee jälleen rautatieaseman ja Matkakeskuksen ympäristöstä.”
”Roskiksia lisää ainakin länsipuolelle kaupunkia”
”Keskustan autiot liiketilat ja Peltosaaren epäsiisti ympäristö laskevat arvosanaa.”

Riihimäellä arkielämä on sujuvaa

Väittämään ”Riihimäellä arkielämä on sujuvaa” saatiin vastausten keskiarvoksi 3,76 (3,56) eli arkielämän sujuvuutta koskevat kokemuksetkin olivat aiempaa myönteisempiä.  Arkielämän sujuvuus merkitsee yhtä paljon vastaajille kuin viihtyvyys.

Kommenteissa eniten kiitosta sai peruspalvelujen läheisyys ja sujuvuus. Moitteita esitettiin eniten terveydenhuollon palveluihin ja joukkoliikenteeseen.  Terveydenhuollon palveluista, mm. päivystyksen muutos koettiin useissa kommenteissa palveluiden heikennyksenä.

Tässä joitakin kommentteja:

”Arki sujuu helposti, koska kaikki on lähellä.”
”Täällä on riittävät palvelut sujuvaan elämiseen ja arkeen, lyhyet välimatkat.”
”Terveydenhoitopalvelut takkuavat kuntayhtymän terveyskeskuksessa arkena ja päivystyksessä.” 
”Julkinen liikenne kaupungin sisällä voisi toimia paremmin.”

Riihimäellä on helppo osallistua ja vaikuttaa

Tämän väittämän vastausten keskiarvo oli 2,91 (2,89) eli ei merkittävää muutosta suuntaan tai toiseen. Tämän väittämän merkitys kyselyssä oli vastausten keskiarvon mukaan 3,18.

Vastauksissa pidettiin hyvänä tätä kyselyä yhtenä vaikutuskanavana. Kommenteissa nousi esille ns. tavallisen kansalaisen vähäiset vaikutusmahdollisuudet ja epätietoisuus vaikuttamiskeinoista. Osallistumista lisäisi näkyvämpi tiedottaminen ja osallistumiskeinoista kertominen. Useat vastaajat totesivat osallistumismahdollisuuksia olevan, muttei juurikaan vaikutusmahdollisuuksia. Joidenkin mielestä vaikutusvalta on keskittynyt pienelle piirille.

Poimintoja kommenteista:

”Ainakin tämä kysely on hyvä juttu.”
”Osallistuminen helppoa, mutta vaikuttaminen ei niinkään.”
”En koe, että tavallisena kansalaisena pystyisin hirveästi vaikuttamaan.”
”Täällä toimii hyvä veli meininki.”
”Helppoa jos ja kun haluaa osallistua, tuoda mielipiteensä julki ja nähdä vaivaa.”
”Yllättäen havaitsin, että kaupungin virkamiesten kanssa pystyy keskustelemaan ja sopimaan asioista.”

Riihimäeltä työssäkäyntimahdollisuudet ovat hyvät

Tälle asialle vastaajat antoivat parhaan arvosanan. Väittämään saatujen vastausten keskiarvo oli 3,97 (3,82), mikä osoittaa myös hienoista parannusta aiempaan kyselyyn verrattuna. Asialla on myös merkitystä vastaajille, keskiarvon ollessa 3,54.

Kokonaisuutena vastaajat pitivät kaupungin sijaintia ja liikenneyhteyksiä eri suuntiin hyvinä. Useissa vastauksissa toivottiin lisää työpaikkoja kaupunkiin. Joissakin vastauksissa epäkohtana pidettiin kaupungin sisäisen joukkoliikenteen sopimattomuutta junien aikatauluihin.

Kommentteja:

”Riihimäkeläiset ovat siitä onnellisessa asemassa, että voivat valita työmatkan kulkuvälineensä bussin tai junan väliltä.”
”Hyvien kulkuyhteyksien keskiössä.”
”Riihimäen tulisi olla myös työllistävä paikkakunta.”
”Ainoa miinus tulee kaupungin sisäisestä joukkoliikenteestä, se ei sovi yksiin juna-aikataulujen kanssa.”

Riihimäellä on hyvä imago

Tämän väittämän vastausten keskiarvo oli 2,74 (2,75) eli edellisten kyselyjen mukainen. Tämän väittämän merkitys oli kaikkein pienin, keskiarvon ollessa 3,13( 2,96).

Useimmissa vastauksissa kaupungin imago kuvattiin mainettaan paremmaksi. Myös kaupungin ulkoisen katukuvan / näkymän myönteiset ja kielteiset vaikutukset nostettiin kommenteissa esille. Joissakin kommenteissa vastaajan omat kokemukset olivat ennakkotietoja myönteisemmät.

Lainauksia kommenteista:

”Kokonaisuutena kaupunki on erittäin puistomainen ja mukavan pieni.”
”Mainettaan parempi kaupunki.”
”Kaupungin maine on huono, mutta kun tänne on muuttanut ja asunut jonkin aikaa niin voi todeta, että huono maine on harhaa.”
”Parantumaan päin, mutta edelleen vähän heikko historian takia.”

Verkkopalvelussa tärkeää

Kaupungin verkkopalvelujen kehittämiseksi kuntalaisilta kysyttiin, mikä kaupungin verkkopalveluissa on tärkeää.  Vastaajaa pyydettiin nimeämään seuraavista vaihtoehdoista (helppous ja nopeus, visuaalisuus, hakutoiminne, tapahtumat, vaikuttaminen, sähköinen asiointi, vuorovaikutteisuus, karttapalvelu, mobiilikäyttö, tarvelähtöisyys, tiedottaminen) kolme tärkeintä.

Vastauksissa eniten painoarvoa (76,5 %) annettiin helppoudelle ja nopeudelle. Myös tiedottaminen (53,6 %), tapahtumat (41.4 %) ja sähköinen asiointi (39,6 %) nousivat vahvasti esille.

Kyselyn lopussa vastaajille annettiin mahdollisuus antaa kaupungille kehittämisehdotuksia kyselyn aihepiireihin liittyen.
Kuntalaiskyselyn kehittämisehdotuksia 2013 >>

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0