Viestinnän ja markkinoinnin linjaukset 2020–2025

Riihimäen kaupungin viestinnän ja markkinoinnin linjaukset ohjaavat kaupungin viestinnän ja markkinoinnin kehittämistä ja toteuttamista. Viestintää kehitetään yhteistyössä kaupungin markkinoinnin ja brändin kehittämisen kanssa. Viestintää ja markkinointia johdetaan sekä toteutetaan kaupungin strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden pohjalta.

Kaupungin viestintä pohjautuu kuntalakiin (Kuntalaki § 29), mutta kaupunki ei viesti pelkästä velvoitteesta. Viestintä ja markkinointi ovat yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Viestinnän ja markkinoinnin keinoin kaupunki edistää riihimäkeläisten hyvinvointia, osallisuutta ja vuorovaikutusta. Viestintä tukee työhyvinvointia, johtamista, kehittämistä ja strategisten tavoitteiden toteutumista.

Kaupungin sisäinen viestintä palvelee kaupungin organisaatioon kuuluvia. Ulkoinen viestintä taas kohdistuu kaupunkiorganisaation ulkopuolisiin sidos- ja kohderyhmiin. Markkinointiviestinnällä tuetaan rekrytointia ja tehdään kaupunkia tunnetuksi.

Nykyaikainen viestintä ja markkinointi vahvistavat kaupungin mainetta ja vetovoimaa sekä tukevat alueen kehittämistä. Viestinnän avulla markkinoidaan kaupunkia sekä luodaan, kehitetään ja ylläpidetään riksulaisuutta. Tässä työssä kaupungin henkilöstö on tärkeä voimavara. Henkilöstö on kaupungille käyntikortti ja viestintä on osa kaikkien työtä.

Riihimäen viestintää johtaa kaupungin hallintosäännön 3 §:n momentti 1 perusteella kaupunginhallitus. Operatiivinen viestintävastuu on kaupunginjohtajalla ja viestintä- ja markkinointipäälliköllä. Toimialojen ja -alueiden johtajat vastaavat alueensa operatiivisesta viestinnästä ja sen sisällöistä normaalioloissa. Kriisiviestinnästä on olemassa erillinen toimintaohje.

Viestintä ja markkinointi kuuluvat kaikille: johdolle, esimiehille, asiantuntijoille ja viestinnän ammattilaisille. Riihimäen kaupunki viestii selkeästi ja ymmärrettävästi kaupunkilaisille ja koko yhteisölle. Viestintää ja markkinointia ohjaavat kaupungin arvot: rohkeus, reiluus ja ripeys. Kaupunki viestii niin, että kaupunkilaiset, yhteisöt ja yritykset tietävät hyvissä ajoin kaupungin suunnitelmista, toiminnasta ja palveluista. Lisäksi viestintä edistää osallistamista ja kaupungin yhteistä kehittämistä.

Viestinnän ja markkinoinnin ydin:

 • osallistava
 • osaava
 • yhtenäinen
 • yhdistävä
 • palveleva
 • vaikuttava

 

Osallistava

Kaupungin viestintä ja markkinointi on osallistavaa ja vuorovaikutuksellista. Jokainen yksittäinen viesti ja kohtaaminen ovat keskustelunavauksia ja askeleita kohti yhteisöllisempää kaupunkia. Avoimuus ja osallistaminen huomioidaan jo asioiden valmisteluvaiheessa. Kaupunkilaisia kannustetaan osallistumaan kaupungin palveluiden ja arjen kehittämiseen. Osallistaminen on mahdollisimman monipuolista.

Miten etenemme?

 • Määrittelemme yhdessä osallisuudesta vastaavien kanssa, mitä osallisuus tarkoittaa.
 • Listaamme osallisuudesta vastaavien kanssa erilaisia osallisuuden ta-poja ja kanavia. Kannustamme kaupunkilaisia kaikenlaiseen osallisuuteen.
 • Jaamme parhaiksi osoittautuneet vuorovaikutuskäytännöt, ideoimme uusia, helposti lähestyttäviä ja toteutettavia tapoja ja otamme ne laajasti käyttöön. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kaupunginjohtajan talousarviotunti tai sosiaalisen median kyselytunnit, joissa virkamiehet vastaavat kaupunkilaisten kysymyksiin.
 • Lupaamme vastata kolmen arkipäivän kuluessa kaupunkilaisten palautteisiin. Keräämme ja analysoimme kaupunkilaisten palautteita ja teemme niiden perusteella korjaavia toimenpiteitä.

Osaava

Riihimäen viestintä ja markkinointi on osaavaa ja ammattitaitoista. Viestintä on osa johtamista ja kuuluu kaikille asiantuntijoista johtoon ja viestijöistä esimiehiin. Jokainen kaupungin työntekijä viestii ja markkinoi kaupunkia oman työnsä kautta. Viestinnän ammattilaiset levittävät osaamistaan henkilökunnalle ja auttavat viestimään sekä markkinoimaan paremmin. He suunnittelevat, ennakoivat ja tukevat viestinnässä ja markkinoinnissa kaupungin työntekijöitä. Muuttuva maailma ja toimintaympäristön muutokset vaativat viestinnän osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja uusia käytäntöjä.

Miten etenemme?

 • Hyödynnämme viestinnän ja markkinoinnin johtamisessa ja suunnittelussa analytiikkaa. Asetamme yhteiset tavoitteet ja seuraamme niiden toteutumista. Otamme käyttöön vuorovaikutteisen viestintä- ja markkinointikalenterin. Priorisoimme tehtäväpyynnöt niin, että strategisesti tärkeät asiat toteutetaan ensin.
 • Huolehdimme osaamisestamme. Koulutamme tai hankimme koulutusta esimerkiksi johtoryhmän jäsenille, esimiehille ja viestintätiimille. Päivitämme ohjeistukset liittyen esimerkiksi tapahtumien ja päätösten tiedot-tamiseen. Luomme valmiita malleja, joiden avulla kaupungin toimijat voivat viestiä ja markkinoida.
 • Määrittelemme viestinnän työntekijöiden työnkuvat ja vahvuudet. Selkeytämme hajautettua viestintämallia. Keskustelemme henkilöstöhallinnon kanssa viestinnän ja markkinoinnin lisäämisestä esimiesten tehtävänkuviin.
 • Autamme organisaatiota sisäistämään ja toteuttamaan kaikki viestii -ajatuksen.

Yhteinäinen

Riihimäen viestintä ja markkinointi on yhtenäistä ja tunnistettavaa. Yhtenäisyys näkyy ulospäin hyvänä ja selkeänä kielenä ja tunnistettavana ulko-asuna. Graafinen ohjeisto määrittelee kaupungin visuaalisen ilmeen. Kaupungilla on yksi ääni ja ilme, jotka ohjaavat sisällöntuotantoa eri kanavissa. Yhtenäisyys tarkoittaa myös yhtenäisiä viestinnän ja markkinoinnin toimintatapoja.

Miten etenemme?

 • Määrittelemme kaupungin viestinnän ja markkinoinnin avainviestit.
 • Viestimme ja markkinoimme tietoisesti hyvä edellä. Myös kielteisistä asioista viestitään avoimesti ja asiallisesti.
 • Jalkautamme graafisen ohjeistuksen kaikkeen kaupungin viestintään ja markkinointiin. Ohjeistus koskee kaikkea näkyvää tiedotepohjista esityksiin, messuilmeistä verkkosivuihin ja työpaikkailmoituksiin.
 • Luomme yhtenäisen ja laadukkaan kuvamaailman. Kokoamme kuvapankkiin ammattilaisten ottamia tai muuten laatukriteerit täyttäviä kuvia erilaisiin käyttötarkoituksiin ja asianmukaisilla käyttöoikeuksilla. Viestintä koordinoi kuvien käyttöä ja kuvauslupia.
 • Luomme yhtenäisen tiedoterungon. Huolehdimme, että viestintä on luotettavaa ja laadukasta. Laadimme tiedotteiden kirjoittamisesta oman ohjeensa.

Yhdistävä

Kaupungin viestinnän ja markkinoinnin tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja rakkautta Riihimäkeä kohtaan sekä tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Viestinnässä ja markkinoinnissa toimitaan aktiivisesti osana verkostoja ja ollaan tasapuolisia kaupunkilaisia, sidosryhmiä, medioita ja muita kohderyhmiä kohtaan. Sisäinen viestintä edistää, tukee ja auttaa viestimään asioista yhdessä ja yhtenäisesti. Toimiva asiakaslähtöinen viestintä edistää yhteisöllisyyttä kaupungin organisaatiossa ja koko kaupungissa.

Miten etenemme?

 • Kasvatamme kävijä- ja käyttäjämääriä kaupungin eri viestintäkanavissa.
 • Huomioimme kasvavat kansainvälisen viestinnän tarpeet. Kaupungilla on yhteydet osaaviin kääntäjiin laadukkaiden ja sanavalinnoiltaan oikeiden viestien välittämiseksi.
 • Viestimme ja markkinoimme palvelu- ja asiakaslähtöisesti.
 • Luomme ja edistämme yhteisöllisyyttä viestinnän ja markkinoinnin keinoin.

Palveleva

Riihimäen kaupungin viestintä on luotettavaa, avointa ja aktiivista. Kaupunki kertoo ajankohtaisista asioista tuoreesti, kiinnostavasti, ymmärrettävästi ja saavutettavasti. Viestintä on myös asiakkaan palvelemista ja hänen asiansa edistämistä eri kanavissa, esimerkiksi asiakaspalvelussa, puhelinpalvelussa, digitaalisissa kanavissa, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kaikkia kohdellaan ystävällisesti ja tasapuolisesti. Markkinointiviestintä on kaupungin hyviä puolia ja palveluja esiin nostavaa. Mahdollisimman laajan kohderyhmän tavoittamiseksi markkinoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oikea-aikaisuuteen ja käytettävien kanavien valintaan. Viestinnän ja markkinoinnin tavoitteena on tilanteeseen sopivan kohderyhmän tavoittaminen.

Miten etenemme?

 • Autamme, ohjeistamme, kannustamme ja neuvomme kaupungin työntekijöitä ymmärtämään viestinnän tärkeyden ja huomaamaan viestittävät ja markkinoitavat asiat.
 • Kerromme ja koulutamme nykyaikaisista viestintä- ja markkinointitavoista.
 • Kehitämme ja luomme rohkeasti uusia tapoja, joilla kaupunki palvelee erilaisia kohderyhmiä entistä paremmin eri kanavissa.

Vaikuttava

Kaupunki viestii ja markkinoi tilanteeseen sopivissa kanavissa. Verkossa ja sosiaalisen median kanavissa kaupunki toimii poikkihallinnollisesti ja palvelu- ja asiakaslähtöisesti. Kaupungin viestintä huolehtii pääkanavien yleisilmeestä ja tavoitettavuuden parantamisesta. Monikanavaisen viestinnän ja markkinoinnin tehokkuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti.

Miten etenemme?

 • Mittaamme ja arvioimme vaikuttavuutta analytiikan avulla.
 • Luomme kaupunkitasoisen suunnitelman, jossa määrittelemme eri viestintä- ja markkinointitarpeisiin ja -tilanteisiin sopivat kanavat.
 • Luomme toistuville asioille, kuten talousarviolle ja tapahtumille, oman viestintäohjeistuksen. Päivitämme säännöllisesti linjaukset ja käytännön ohjeistukset, jotta viestintä ja markkinointi on aina laadukasta, vaikuttavaa ja tavoittavaa.
 • Tarjoamme henkilöstölle ja johdolle koulutusta eri kanavien hyödyntämiseen.

Viestinnän ja markkinoinnin linjaukset 10/2020


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0