Nuoli Takaisin

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelman johdanto

Metsäsuunnitelman tavoitteista sovittiin kevään 2012 aikana. Maastotyöt suunnitelman osalta tehtiin heinä-elokuussa. Syksyllä suunnitelmaan tehtiin joitakin muutoksia ympäristöjohtaja Elina Mäenpään ehdotusten pohjalta. Kaupungin puolesta suunnitelmanteossa on ollut mukana useissa palavereissa kaupunginpuutarhuri Tero Westerlund, puistopuutarhuri Lasse Heikkinen ja ympäristöjohtaja Elina Mäenpää. Lisäksi mukana on ollut Arto Mäkelä, jolla on vuosien kokemus kaupungin metsien hoidosta.

Tilaajan toiveiden mukaan metsäsuunnittelua tehtiin luonto- ja virkistysarvoja korostaen. Uudistushakkuita tehdään maltillisesti uudistuskypsien metsien pinta-alaan verrattuna. Uudistuskypsiä metsiä on 105 hehtaaria ja varttuneita kasvatusmetsiä 125 ha, yhteensä yli kaksi kolmasosaa suunnitelman kokonaispinta-alasta, joka on noin 332 ha. Uudistushakkuita suunnitelmassa esitetään 15 ha ja harvennuksia noin 100 ha. Suunnitelman metsien kokonaispuusto on noin 44000 m3. Esitettyjä hakkuita on noin 7300 m3 ja kokonaispuuston on arvioitu kasvavan suunnitelmakaudella selvästi. Uudistushakkuiden koko pyritään pitämään pienenä, pääosin korkeintaan hehtaarin suuruisena. Tosin niistä on hyötyäkin monille kasville ja eläimille esim. maitohorsmalle sekä palokärjelle. Harvennushakkuissa pyritään säilyttämään monipuolinen puulajisto ja uudistushakkuualoille jättämään tavallista talousmetsää enemmän säästöpuita.

Hakkuutuloja on arvioitu saatavan 10 vuodessa 210 000 euroa ja hoitotyökulujen osuudeksi arvioidaan 70 000 euroa. Tulokseksi on arvioitu näin ollen noin 140 000 euroa 10 vuodessa eli keskimäärin noin 14 000 euroa vuodessa. Puun hintojen, hakkuukertymien, tukkiosuuksien ja hoitotyökulujen muutosten vuoksi tulo- ja menoarvio on vain suuntaa antava.

Suunnitelman hakkuu- ja hoitotyöehdotukset eivät ole sitovia vaan niitä tarkastellaan vuosittaisia töitä suunnitellessa. Muutoksia suunnitelman toimenpide-ehdotuksiin voi tulla myös uhanalaiset lajien löytymisen myötä tai metsätuhojen kuten myrsky- tai kirjanpainaja-kaarnakuoriaistuhojen vuoksi. Metsäalueen käyttötarkoituksien muutokset vaikuttavat myös toimenpiteisiin.

Kaupungin metsien hoidossa täytyy ottaa huomioon monenlaisia käyttötarkoituksia. Vaikka taloudellisen hyödyn saaminen ei ole tärkeimmällä sijalla kaupungin metsissä, niin olisi metsästä hyvä kuitenkin saada enemmän tuloa kuin hoitotöistä on kuluja. Toisaalta luontoarvojen korostaminen ja virkistyskäyttö vaativat jossain määrin erilaisia toimia. Luontoarvoiltaan rikas runsaslahopuustoinen pusikkoinen metsä ei ole ulkoilumaastona houkutteleva ja turvallinen. Koska suunnitelma ei ole kokonaisuudessaan virkistysaluesuunnitelma, luonnonsuojelusuunnitelma eikä talousmetsäsuunnitelma, joudutaan asioita sovittelemaan toistensa kanssa, jotta lopputulos olisi kohtuullinen kaikista näistä kolmesta lähtökohdasta katsottuna.

Metsäsuunnitelma

Kuviokartta 1
Kuviokartta 2
Kuviokartta 3
Kuviokartta 4
Kuviokartta 5

Kuviokartta 6
Kuviokartta 7
Kuviokartta 8
Kuviokartta 9
Kuviokartta 10

Kuviokirja 2012
Metsäsuunnitelmakartta
Puuston kehitys
Puuston kehitysluokat


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0