Toimitukset

Rajan määrääminen

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai tonttien välisen rajan paikasta on epäselvyyttä, voidaan tontin omistajan kirjallisesta hakemuksesta tehdä rajankäynti.

Raja määrätään kiinteistönmääritystoimituksessa. Toimitus kestää noin kaksi kuukautta.

Jos rajan paikasta ei ole naapureiden kesken epäselvyyttä, eikä rajaa haluta virallisesti uudelleen maastoon merkitä, maanomistaja voi tilata rajan näytön, jollainen tehdään muun muassa aidan paikan osoittamiseksi.

Rasitetoimitus

Kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen kiinteistön alueelle pysyvä käyttöoikeus eli rasite. Toimituksessa perustettu rasite on voimassa vaikka kiinteistöt vaihtaisivat omistajia.

Pysyvänä rasitteena perustettavia oikeuksia ovat muun muassa kulkuyhteys- eli tierasitteet, erilaiset vesi-, viemäri-, sähkö- tms. johtorasitteet sekä autojen pitämistä varten perustettavat rasitteet. Myös jätteiden kokoamispaikkaa varten voidaan perustaa rasite.

Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomisen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa, jonka seurauksena perustettu rasite merkitään kiinteistörekisteriin.

Rasitteiden perustaminen edellyttää yleensä tontin omistajien välistä kirjallista rasitesopimusta, joka tulee liittää kiinteistötoimitushakemukseen. Sopimuksessa tulee sopia rasitteeseen liittyvistä asioista, kuten rasitteen käytöstä, rakentamis-, kuntoonpano- ja kunnossapitokustannuksista sekä rasiteoikeudesta maksettavasta korvauksesta.

Rasitetoimitus kestää noin 2 kuukautta. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen.

Tonttijako ja tonttijaon muutos

Tonttijako tai tonttijaon muutos laaditaan joko erillisenä tonttijakona tai asemakaavan yhteydessä hyväksyttävänä tonttijakona. Erillinen tonttijako laaditaan alueelle maanomistajan hakemuksesta. Tonttijakokartta osoittaa kuinka asemakaavan mukainen korttelialue jaetaan tonteiksi tontin lohkomistoimituksilla.

Jos maanomistaja haluaa muuttaa voimassa olevaa tonttijakoa, voidaan tontille laatia hänen hakemuksestaan tonttijaon muutos. Tonttijaon muutoksen edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti ja päätöksen tonttijaon muuttamisesta tekee kiinteistöinsinööri.

Tontin lohkominen

Asemakaava-alueella rakennuspaikat erotetaan kaavan mukaisiksi tonteiksi lohkomalla. Ennen lohkomista alueella tulee olla voimassa kaavan mukainen tonttijako (kts. tonttijako ja tonttijaon muutos).

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai käräjäoikeuden toimitettua tiedon määräalaan myönnetystä lainhuudosta. Lohkomisen edellytyksenä on, että omistajalla on lainhuuto kaikkiin niihin kiinteistöihin ja määräaloihin, joista kaavan mukainen tontti muodostuu. Myös muodostajakiinteistöjen ja määräalojen kiinnitykset tulee olla yhtenevät tai vain yhteen muodostajakiinteistöön tai määräalaan voi kohdistua velkakiinnityksiä.

Asemakaava-alueella rakennusluvan edellytyksenä on, että tontti on muodostettu voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukaiseksi tontiksi. Aikaa tontin lohkomiseen tulee varata hakemuksesta rekisteröintiin noin 1 – 3 kk.

Tontin muodostamista asemakaavan mukaiseksi ei aina tarvitse tehdä tontin lohkomistoimituksella, vaan kysymykseen voi tulla tunnusmuutos tai laadunmuutos. Päätöksen tunnus- tai laadunmuutoksesta tekee kiinteistörekisterin pitäjä tontin omistajan hakemuksesta.

Yleisen alueen lohkominen

Yleisen alueen lohkomisessa muodostetaan asemakaavassa osoitetut kadut, puistot, torit sekä urheilu-, retkeily-, liikenne-, vaara-, erityis- ja vesialueet kiinteistöiksi. Yleisen alueen lohkomistoimitusta voi hakea Riihimäen kaupunki tai maanomistaja. Yleisen alueen lohkomiskustannukset maksaa Riihimäen kaupunki.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0