Hinnasto

Lohkominen

Tontti, jolle enintään kaksi asuntoa 883 €
Tontin pinta-ala enintään 2 000 m² 1101 €
Tontin pinta-ala 2 001 – 10 000 m² 1330 €
Tontin pinta-ala on yli 10 000 m² 1624 €

 

Mikäli lohkomisessa käsitellään (KmL 24 §) mukainen
pantinhaltijoiden sopimus 131 €.

Mikäli tontti vapautetaan lohkomisessa kiinnityksistä 262 €.

Mikäli tontin lohkomisen yhteydessä suoritetaan
tontinosan lunastus 883 €.

Rasitteet

Enintään kahta rasitetta koskeva rasitetoimitus 273 €.

Jokaisesta seuraavasta rasitteesta suoritetaan 131 €.

Kun rasitteen tai oikeuden perustamisesta, siirtämisestä poistamisesta tai muuttamisesta koskeva asia käsitellään tontin
lohkomisen yhteydessä, suoritetaan jokaisesta rasitteesta 131 €.

Rajankäynti

Rekisteriyksiköiden välisten rajojen välinen tarkistaminen kiinteistönmääritystoimituksessa 621 €.

Rajan näyttö 140 €.

Muusta kuin kiinteistönmääritystoimituksesta suoritetaan todelliset kustannukset kts. työaikakorvaus ja yleiskustannuskorvaus.

Tilusvaihto

Tilusvaihto omana toimituksenaan 665 €.

Tilusvaihto käsitellään tontin lohkomisen yhteydessä 338 €.

Muista asemakaava-alueella suoritetuista KmL:n 5 § 3 momentissa tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus Maanmittauslaitoksen
voimassa olevan kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaan.

Erillinen tonttijako ja tonttijaon muutos

Kaupungilla on oikeus periä maanomistajalta tai maanhaltijalta tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset, mikäli toimenpide on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai -haltija on sitä hakenut.  Perusmaksu tonttijaon muuttamisesta on 320 euroa.

Kiinteistörekisterin pitäjän päätökset

Toimenpide, jolla kaavatontti merkitään kiinteistörekisteriin 283 €.

Toimenpide, jolla muodostusluetteloon merkitty tontti merkitään kiinteistörekisteriin 283 €.

Kiinteistöjen yhdistäminen KmL 214.1 §:n mukaisessa tapauksessa 283 €.

Kiinteistöjen yhdistäminen KmL 214.2 §:n mukaisessa tapauksessa 403 €.

Asiakirjojen hankkiminen

Toimitusinsinöörin muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista suoritetaan niiden lunastus- yms. maksujen lisäksi (euroa/asiakirja) 10 €.

Työaikakorvaus ja yleiskustannuskorvaus

Kiinteistötoimitusmaksulain 3 §:n mukaiseen työaikakorvaukseen ja yleiskustannuskorvaukseen perustuvat veloitushinnat ovat voimassa
olevan teknisen lautakunnan päätöksen mukaiset.

Kiinteistötoimitusmaksulain 3 §:n mukaiseen työaikakorvaukseen ja yleiskustannuskorvaukseen perustuvat veloitushinnat ovat voimassa
olevan teknisen lautakunnan päätöksen mukaiset. 11 § Jos 1, 2, 3, 4 ja 6 §:ien mukaisen toimituksen kustannukset ovat
selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena 10 §:n mukaisin veloitushinnoin.

Toimitusinsinöörin tehtävät 78 €/h.
Toimitusvalmistelu (tietojen hankinta, kiinteistörekisterin ylläpito, asiakirjojen valmistelu, karttojen laatiminen) 57 €/h.
Maastotyöt/ryhmä 92 €/h.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1