Vantaanjoen siirron yleissuunnittelu

Tälle verkkosivulle kootaan Vantaanjoen siirron yleissuunnittelun tarjouspyyntöön liittyvää materiaalia sekä kysymyksiä ja vastauksia.

Tarjouspyyntömateriaalit

9.4.2020
Tarjouspyyntö Vantaanjoen uoman siirrosta, 9.4.2020
Liite 1: Jokikylän periaatteita
Liite 2: Koko asemanseudun yleissuunnitelma-alue, 9.4.2020 (dwg)
Liite 3: Viitesuunnitelmaluonnos Jokikylä, 9.4.2020 (dwg)

14.4.2020
Tarjouspyyntö Vantaanjoen uoman siirrosta, 9.4.2020 (internet-linkki korjattu 14.4.2020)

15.4.2020
Viitesuunnitelmaluonnos, Jokikylä, 15.4.2020
Viitesuunnitelmaluonnos, Jokikylä, 15.4.2020 (dwg)

21.4.2020
Tarjouspyyntö Vantaanjoen uoman siirrosta, 9.4.2020, muutettu 21.4.2020
Kysymykset ja vastaukset, 20.4.2020

 

Kysymykset ja vastaukset:

Kohta 2 (tehtävä) sivu 1: Pyydetään tilaajaa tarkentamaan mitä tarkoitetaan osion A kohdalla ” Työsuunnitelma”.

Vastaus: lyhyt selvitys työn suorittamisesta: mitä tutkitaan/suunnitellaan, tavoite, osakokonaisuudet/sisältö, laadittavat selvitykset, menetelmät, arvioitu aikataulu.

 

Sivu 2: ”Lisäksi geosuunnittelun vaatimat pohja- ja laboratoriotutkimukset sekä tarvittavat lukittavat pohjavesiputket. Putket tulee mahdollisuuksien mukaan asentaa tuleville puisto- ja piha-alueille, jotta niitä voidaan hyödyntää tarvittaessa rakentamisen aikana”. Eli sisällytetäänkö kokonaishintaan pohjatutkimusten ja laboratoriotutkimusten suorittaminen sekä pohjavesiputkien hankinta ja asennus? Tarjousten vertailukelpoisuuden vuoksi esitetään, että tilaaja määrittelisi tarjouspyyntöön tarjoukseen sisällytettävän kiinteän määrän pohjatutkimuspisteille, näytteenotolle sekä pohjavesiputkien määrälle. esim. 30 painokairausta + 20 puristinheijaria + 30 näytteen rakeisuus + 5 GW-putkea + mittaukset

Vastaus: Muutos: kaikki pohja- ja laboratoriotutkimukset sekä tarvittavat pohjavesiputket jätetään pois tarjouksesta. Tilaaja tilaa ne erikseen oman puitesopimuksensa perusteella tämän suunnittelu­työn geosuunnittelijalta tulevan tiedon perusteella.

 

Sivu 2: ”Tarjoaja esittää tilaajalle hyväksyttäväksi projektipankin” Sisältyykö projektipankin ylläpito konsultin kokonaishintaan?

Vastaus: kyllä sisältyy.

 

Sivu 2: ” Tarjoaja laatii lupahakemuksen pääosin laadittujen suunnitelmien pohjalta.” Mitä tilaaja tarkoittaa tässä yhteydessä pääosin laadituilla suunnitelmilla?

Vastaus: Kohta oli ehkä harkitsemattomasti laadittu. Pitäisi olla: Tarjoaja laatii lupahakemuksen laadittujen suunnitelmien pohjalta.

 

Sivu 3: ”Hakemuksen laatijalla pitää olla riittävä asiantuntemus hakemuksen laatimiseksi.” Miten tilaaja todentaa tarjouspyynnössä esitetyn vaatimuksen tarjoajan osalta?

Vastaus: Asiantuntemus tulee olla tarjoajan perusedellytys.

 

Sivu 3:  ”sekä mahdolliset erillisselvitykset, kuten esimerkiksi selvitykset kalataloudesta ja vuollejokisimpukasta. Selostuksessa  tulee kuitenkin selvittää oleelliset tiedot erillisselvityksistä ja tutkimuksista”. Tehdäänkö hakemussuunnitelma olemassa olevien selvitysten pohjalta vai sisällytetäänkö tähän mahdolliset erillisselvitykset ja tutkimukset vaikka tässä vaiheessa ei ole tietoa nykyisten tietojen riittävyydestä tms.?

Vastaus: Hakemus laaditaan olemassa olevien selvitysten pohjalta. Aluehallintovirasto tai muu viranomainen saattaa vaatia lisäselvityksiä. Ne laaditaan erillisenä työnä. Lisäselvitykset saattavat aiheuttaa lisätyötä tarjoajalle.

 

Sivu 3: ”Konsultin tarjouksen tulee sisältää kaikki vesiluvan lupahakemusmaksut”. Tarkoittaako tilaaja tässä yhteydessä aluehallintoviraston julkisoikeudellisista päätöksistä vuosille 2019-2020 määrittämää vesilain (587/2011) mukaisiin vesitalousasioihin liittyvän maksutaulukon mukaista käsittelymaksua? Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti ja maksun suuruus riippuu mm. suoritteiden määrästä eikä niistä ole tällä hetkellä tietoa, joten todellista lupamaksun suuruutta on mahdotonta tässä vaiheessa määrittää.

Vastaus: Muutos, tilaaja maksaa kaikki vesilupaan liittyvät maksut.

 

Sivu 6: kohta 15. Työn keskeyttäminen; ”Jos hankkeen eteneminen keskeytyy tai viivästyy oleellisesti konsultista  johtuvista syistä, aiheutuvien korvausten osalta noudatetaan KSE2013 kohdan 7. mukaista menettelyä”.  Miten tilaaja huomioi KSE 2013 kohdassa 7.5 esitetyn oikeuden vedota osapuolista riippumattomiin syihin, vaikka vallitseva COVID-19-pandemia on  tiedossa tarjouksen jättöhetkellä, mikäli tilanteen konkreettiset vaikutukset sopimuksen täytäntöönpanoon ilmenevät vasta myöhemmin? Voidaanko tässä yhteydessä todeta, että tarjoaja ei menetä sopimuskaudella oikeuttaan vedota ko. asiaan?

Vastaus: Voidaan todeta, että tarjoaja ei menetä sopimuskaudella oikeuttaa vedota ko asiassa.

 

Sivu 1: ”Joen ylittävän uuden sillan alueen geotekninen yleissuunnittelu on tarkasteltava erikseen tähän työhön sisältyen.  ja sivu 3.”Hakemuksessa tulee esittää yksityiskohtaisesti kaikki hankkeeseen kuuluvat rakennelmat, muut työt ja toimenpiteet”  Ilmeisesti kuitenkaan sillan yleissuunnittelu ei sisälly toimeksiantoon?

Vastaus: Ainostaan sillan alueen geotekninen yleissuunnittelu.

 

 

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
vs. kaavoituspäällikkö
040 330 4828


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0