Riihimäen pysäköintiohjelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Riihimäen ensimmäisen pysäköintiohjelman kokouksessaan 11.11.2019. Loppuraportti viimeistellään ja julkaistaan verkkosivuilla pian. Tutustu raporttiluonnokseen: Riihimäen pysäköintiohjelma

Pysäköintiohjelmassa määritellään uudet kaavoituksen auto- ja pyöräpaikkanormit sekä esitetään linjaukset asukas-, asiointi- ja työpaikkapysäköintiin sekä aseman liityntäpysäköintiin. Kohdealueena työssä on Riihimäen koko asemakaava-alue. Tarkempia tarkasteluja on tehty asemanseudun ja keskustan alueilla.

Pysäköinti on tärkeä osa liikennejärjestelmää, ja sillä on vaikutusta kaupunkirakenteeseen sekä kaupungin elinvoimaisuuteen ja ympäristön viihtyisyyteen. Pysäköinnillä on keskeinen sija kestävän liikennejärjestelmän suunnittelussa ja liikkumisen ohjauksessa. Riihimäen tiivis kaupunkirakenne muodostaa hyvät edellytykset pyöräilyn edistämiselle ja sen kulkutapaosuuden kasvattamiselle. Pyöräpysäköinnin linjaukset ja laadun kehittäminen ovatkin ohjelmassa keskeisellä sijalla. Pysäköintiohjelmaa tehtäessä on pyritty tunnistamaan pysäköintitarpeiden yleiset muutostrendit ja luomaan juuri Riihimäelle sopivia ratkaisuja. Pysäköintiohjelman periaatteita tukemaan on Riihimäelle muotoilu pysäköinnin visio: Riihimäen pysäköinti on käyttäjäystävällistä ja ohjaa kestävään liikkumiseen.

Pysäköintiohjelman tuloksia hyödynnetään asemanseudun yleissuunnittelman laadinnassa, joka on myös valmistumassa vuoden 2019 aikana.

Karttapohjaiset verkkokyselyt pysäköinnistä
Riihimäkeläisten näkemyksiä ajoneuvo- ja pyöräpysäköinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista selvitettiin kyselyillä 16.-31.5.2019. Asemanseudulla ja keskustassa asioiville sekä siellä asuville laadittiin karttapohjainen verkkokysely ja myös alueella toimiville yrittäjille tehtiin oma kyselynsä. Asukkaiden kyselyyn vastasi 420 kaupunkilaista ja he tekivät 1640 merkintää kartalle. Yrittäjien kyselyyn osallistui 56 yrittäjää ja he tekivät 103 karttamerkintää.

Työn taustaa
Riihimäen kaupunki on saanut pysäköintiohjelman laatimiseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämää, liikkumisen ohjauksen hankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta 31 093 euroa. Lisäksi hankkeeseen kuuluu omarahoitusosuus, joka muodostuu kaupungin omasta työpanoksesta. Hankkeen vetäjänä toimii kaavoituksen palvelualue, ja siihen on osallistunut asiantuntijoita kaupungin eri hallintokunnista. Kaupunki on hankkinut asiantuntijatyön ostopalveluna WSP Finland Oy:ltä.

 

Lisätietoja

Paula Leppänen
kaavoitusinsinööri
040 3304827

etunimi.sukunimi@riihimaki.fI


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0