Riihimäen pysäköintiohjelma

Riihimäki saa vuonna 2019 pysäköintiohjelman

Riihimäellä laaditaan kuluvan vuoden aikana kaupungin ensimmäinen pysäköintiohjelma. Ohjelmassa määritellään linjaukset asukas-, asiointi-  ja työpaikkapysäköintiin sekä aseman liityntäpysäköintiin. Kohdealueena työssä on Riihimäen koko asemakaava-alue. Tarkempia tarkasteluja tehdään asemanseudun ja keskustan alueilla. Työ aloitetaan tunnistamalla pysäköintiin liittyviä puutteita ja kehittämistarpeita.

Nykytilan selvittäminen

Karttapohjaiset verkkokyselyt pysäköinnistä
Pysäköintiohjelmassa on tärkeää tunnistaa käyttäjien erilaiset tarpeet pysäköintiin. Tämän vuoksi asemanseudulla ja keskustassa asioiville sekä siellä asuville laadittiin karttapohjainen verkkokysely. Myös alueella toimiville yrittäjille tehtiin oma kyselynsä. Niissä kysyttiin sekä ajoneuvo- että pyöräpysäköinnistä. Vastausaineiston avulla pyritään tunnistamaan pysäköintiin asemanseudulla ja keskustassa liittyviä puutteita ja kehittämistarpeita. Kysely järjestettiin 16.-31.5.2019.

 

  • Kyselyt pysäköinnistä järjestettiin 16.-31.5.2019
  • Asukkaiden kyselyyn vastasi 420 kaupunkilaista ja he tekivät 1640 karttamerkintää
  • Yrittäjien kyselyyn osallistui 56 yrittäjää ja he tekivät 103 karttamerkintää

Paljon kiitoksia kaikille vastaajille! #riksutehdäänyhdessä
Tutustu kyselyistä laadittuun yhteenvetoon!

 

Nykyisin Riihimäen keskustan alueella on seitsemän yleistä pysäköintialuetta sekä kadunvarsipaikkoja. Lisäksi asemanseudulla on 835 ajoneuvojen liityntäpysäköintipaikkaa, jotka on tarkoitettu Riihimäellä autosta junaan vaihtaville matkustajille. Polkupyörien pysäköintiin asemanseudulla on 529 paikkaa.

Riihimäen rautatieaseman läheisyydessä on paljon maksuttomia liityntäpysäköintipaikkoja. Kuva on on otettu 11.4.2019 klo 15.00.

Kehittämistoimenpiteiden määrittäminen

Nykytilanteen selvityksen jälkeen suunnitellaan kehittämistoimenpiteitä pysäköintiä varten sekä tarkistetaan kaavoituksessa nykyisin käytössä olevia, pysäköintiä koskevia määräyksiä. Asemakaavassa on tavallisesti määräys siitä, kuinka monta pysäköintipaikkaa rakennettavalle tontille tulee toteuttaa. Tämä niin kutsuttu pysäköintinormi on Riihimäellä yleisesti ollut ydinkeskustassa yksi autopaikka 100:a asuinkerrosneliömetriä kohti  ja keskustan ulkopuolella yksi autopaikka yhtä asuntoa tai 85:ttä asuinkerrosneliömetriä kohti. Liike- ja toimistotilojen osalta autopaikkoja on keskustassa vaadittu yksi 70:tä kerrosneliömetriä kohti. Asemakaavojen pysäköintinormien tarkistus voi luoda mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen nykyistä joustavammin.

Pysäköintiohjelmaa tehtäessä pyritään tunnistamaan pysäköintitarpeiden yleiset muutostrendit ja luomaan juuri Riihimäelle sopivia ratkaisuja. Ohjelmaa on tärkeää tehdä yhteistyössä kaupungin asukkaiden, yrittäjien, poliittisten päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Pysäköintiohjelma viimeistellään syksyn aikana, ja sen tuloksia hyödynnetään asemanseudun yleissuunnittelman laadinnassa, joka myös tehdään vuoden 2019 aikana.

Työn taustaa

Riihimäen kaupunki on saanut pysäköintiohjelman laatimiseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämää, liikkumisen ohjauksen hankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta 31 093 euroa. Lisäksi hankkeeseen kuuluu omarahoitusosuus, joka muodostuu kaupungin omasta työpanoksesta. Hankkeen vetäjänä toimii kaavoituksen palvelualue, ja siihen osallistuu asiantuntijoita kaupungin eri hallintokunnista. Kaupunki hankkii asiantuntijatyön ostopalveluna WSP Finland Oy:ltä.

Pysäköintiohjelma toteuttaa Riihimäki-strategiaa 2030, jonka mukaan Riihimäki pyrkii kehittymään pienimmän hiilijalanjäljen kaupunkina. Keskustan ja asemanseudun alueille on laadittu visio, jonka mukaan kaupunkirakennetta täydennetään ja uusia asuntoja rakennetaan jalankulkuetäisyydelle asemasta ja keskustan palveluista. Täydennysrakentamisen edellytyksenä on keskustan ja asemanseudun pysäköintijärjestelmän uudistaminen. Pysäköintiohjelman kaltaisessa hankkeessa on mahdollista yksittäisiä kaavahankkeita laajemmin selvittää kaupunkiin sopivia ajoneuvo- ja pyöräpysäköinnin ratkaisuja.

 

Lisätietoja

Anniina Korkeamäki
kaavoituspäällikkö
019 758 4826

Paula Leppänen
kaavoitusinsinööri
019 758 4827

etunimi.sukunimi@riihimaki.fI


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0