Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma esittelee kaupungin kaavatilannetta; maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta sekä ajankohtaisia kehittämis- ja yleissuunnitelmia.  Kaavoituskatsaus on vuosittain laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MRL § 7).

Riihimäen kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2019

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2019 kaavoituskatsauksen ja -ohjelman 29.4.2019 (§ 156).

Kaavoituskatsauksen ja -ohjelman hyväksyminen kaupunginhallituksessa merkitsee samalla kaavoituspäätöstä niiden asemakaavahankkeiden (A-kohteet) osalta, joista ei ole tehty aiempaa päätöstä.
Kaavoituskatsaus- ja ohjelman 2019 sisältö on jaettu katsausosaan ja kaavoitusohjelmaosaan. Kaavoituskatsauksessa kerrotaan muun muassa kaavoitusjärjestelmästä, kaavoitukseen liittyvästä osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta sekä kaavoituksen etenemisestä. Kaavoitusohjelma-osioon on koottu kaikki Riihimäellä vireillä olevat kaava-asiat sekä arvioidut kohteet tuleville vuosille. Ohjelmasta löydät tietoa kaavojen lähtökohdista, sisällöstä, toteuttamisesta ja aikataulusta.

Tutustu vuoden 2019 kaavoituskatsaukseen ja -ohjelmaan:

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2019

  Kaavoituskohteet 2019 karttapalvelussa

 

Kaavoituksen tavoitteet vuodelle 2019

Kaupungin ja kaupunkikuvan kehittäminen on yksi Riihimäki-strategian 2030 kehittämiskokonaisuuksista. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen osalta sitä toteutetaan asemanseutua ja keskustaa kehittämällä. Asemanseudun ja keskustan visio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 4.2.2019 § 5. Työ jatkuu laatimalla vuoden 2019 aikana asemanseudulle yleissuunnitelma sekä koko kaupungin pysäköintiohjelma.

Riihimäen kaupungin maapoliittinen ohjelma uudistettiin keväällä 2018 ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 4.6.2018 (§ 65). Maankäytön toteuttamisohjelma on vuosittain päivitettävä maapolitiikan toteuttamisen työkalu. Vuoden 2019 aikana laaditaan maankäytön toteuttamisohjelma vuosille 2020–2030. Yleiskaavan 2035 seuranta ja ohjelmointi toteutetaan osana maankäytön toteuttamisohjelman laadintaa.

Tulevina vuosina asemakaavahankkeet, kehittämis- ja yleissuunnitelmat tulevat sijoittumaan olemassa olevan kaupunkirakenteen sisälle. Riihimäkeä kehitetään ihmisen mittakaavaisena asemakaupunkina, jossa palvelut ovat lähellä. Tavoitteena on lisätä asuntoja, palveluja ja työpaikkoja erityisesti keskeisillä paikoilla asemanseudulla ja keskustassa. Elinkeinoalueiden kaavoitus painottuu liikenneväylien varsille täydentämään olemassa olevia työpaikka-alueita. Kaupungin täydennysrakentamisessa ja tiivistämisessä huomioidaan ympäristön ominaispiirteet, vaalitaan paikallisia arvoja ja panostetaan kaupunkiympäristön viihtyisyyteen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 11 Kyllä 0 Ei 11