Kaavoituksen taksat

Jos asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset (Maankäyttö- ja rakennuslaki 59 §).

Maksujen suorittamisesta sovitaan kaavoituksen käynnistämissopimuksessa ja maankäyttösopimuksessa. Ennen kaavoitustyön käynnistymistä tehdään kaavoituksen käynnistämissopimus. Sopimuksessa kaupunki sitoutuu käynnistämään kaavoituksen ja omilla toimillaan edistämään kaavoitusta ja maanomistaja sitoutuu maksamaan kaavoituksesta aiheutuvat kulut. Käynnistämissopimukseen voidaan kirjata myös kaavoituksen tavoitteita, mutta kaavan sisällöstä ei voida sitovasti sopia. Ennen asemakaavan hyväksymistä tehdään tarvittaessa maankäyttösopimus, jossa sovitaan esim. kiinteistönluovutuksista, kaavoitusarvomaksusta ja asemakaavan toteuttamisesta.

Asemakaavan tai asemakaavamuutoksen hakijan vastuulle tulee sopimuksilla normaalisti seuraavia velvoitteita:
– palkkaamansa kaavan laatijan kustannukset
– kaavatyöhön liittyvien selvitysten laatimiskustannukset
– kuulutuskustannukset
– kopiokustannukset
– maankäyttösopimuksessa sovitut velvoitteet, mikäli hankkeeseen liittyen solmitaan maankäyttösopimus
– kaupungin omasta työstä johtuvat kustannukset (taksan mukainen maksu)

Kaupungille aiheutuneiden kustannusten perimisessä käytetään 1.4.2018 alkaen seuraavia taksoja ja käytänteitä:
Asemakaavoitukseen, suunnittelutarveratkaisuihin ja poikkeamispäätöksiin liittyvät taksat

Riihimäen kaupunginhallitus on päättänyt 7.12.2020 (§ 393), että kaavoituksen myötä syntyvästä maan arvonnoususta perittävässä maksussa huomioidaan vähentävänä tekijänä alueen mahdolliset rakennusten purkukustannukset sekä alueen kulttuurihistoriallisten arvojen huomioimisen myötä syntyvät kulut. Arvonnousumaksusta sovitaan maankäyttösopimuksella. Laskennalliset kaavat on esitetty kaupunginhallituksen päätöksessä:
Rakennuksien purkukustannusten sekä kulttuurihistoriallisten arvojen huomiointi kaavan arvonlisän leikkauksessa


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0