Valvonnan kokonaisuus

Riihimäen kaupungin ulkoinen ja sisäinen valvonta

Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjes­te­tään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muo­dostavat kattavan valvontajär­jes­telmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta joh­dosta riippumatto­maksi. Ul­koisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkasta­ja kunta­lain ja  Riihimäen kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan jär­jestämi­sestä vastaavat kau­punginhallitus ja kaupunginjohtaja, joiden apuna toimii sisäinen tarkastus.

Tilintarkastus

Tilintarkastusta hoitaa Riihimäelle valtuustokaudella 2017-2021 BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana toimii v. 2019 JHTT, KHT Minna Havia-Niemi.

Tilintarkastajan yhteyshenkilönä toimii sisäinen tarkastaja.

Sisäinen tarkastus

Riihimäen kaupungin sisäisenä tarkastajana toimii

Niina Hiltunen
sisäinen tarkastaja
050 597 8033

 etunimi.sukunimi(at)riihimaki.fi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0