Toimintasääntö

1 § Nuorisovaltuuston asettaa kaupunginhallitus.

2 § Nuorisovaltuuston toimintasäännön hyväksyy ja tarvittaessa muuttaa nuorisovaltuusto.

3 § Nuorisovaltuusto on riihimäkeläisten nuorten, sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialueen nuorisopalveluiden ohjauksessa oleva, vaaleilla valittava nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin.

4 § Nuorisovaltuuston tarkoitus on
· nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksien edistäminen
· antaa valmiuksia nuorille osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin
· tuoda nuorten näkökulma esille kaupungin päätöksenteossa
· antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita nuoria koskevissa asioissa
· seurata nuorisolain 8§:n toteutumista
· hoitaa muut nuorisovaltuustolle määrätyt tehtävät
Nuorisovaltuusto laatii toiminnastaan vuosittain toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman

5 § Riihimäen nuorisovaltuusto koostuu 25 varsinaisesta jäsenestä. Kauden ollessa lopussa, vanha valtuusto nimeää joukostaan 7 uuteen valtuustoon jatkavaa jäsentä, joiden on täytettävä 7 §:n vaalikelpoisuusehdot.

6 § Nuorisovaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuussa. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle ylimääräinen kokous. Kokoukset voidaan tarpeen niin vaatiessa järjestää myös etänä, esimerkiksi nuorisovaltuuston Discord-kanavalla. Poikkeusoloissa tai muuten tarvittaessa nuorisosihteeri vahvistaa allekirjoituksellaan pöytäkirjan oikeellisuuden. Muuten pöytäkirjan tarkastavat kokouksessa määrätyt nuorisovaltuuston jäsenet, puheenjohtaja ja sihteeri.

7 § Nuorisovaltuusto valitaan joka toinen vuosi syksyllä. Vaalit järjestetään riihimäkeläisissä yläkouluissa, lukiossa, sekä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Lisäksi varataan mahdollisuus äänestää esimerkiksi nuorisotiloilla. Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat riihimäkeläiset vaalivuonna 13–20-vuotta täyttävät nuoret. Mikäli toimintaa häiritsevä määrä valtuutettuja on estynyt osallistumasta valtuustotyöskentelyyn, järjestetään täydennysvaalit nuorisovaltuuston parhaaksi katsomalla tavalla.

8 § Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut mahdolliset toimihenkilöt valitaan pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan paneelikeskustelussa joko uuden nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksen yhteydessä tai muuten sopivana ajankohtana. Puheenjohtajan tehtävänä on nuorisovaltuuston kokousten johtaminen, kokousasioiden valmistelu, ja ellei toisin päätetä, nuorisovaltuuston edustajana toimiminen.

9 § Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa tammikuussa pidettävällä järjestäytymiskokouksella.

10 § Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtaja ja vähintään seitsemän (7) jäsentä on paikalla.

11 § Nuorisovaltuusto valitsee kaksi edustajaa kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan, kaupunkikehityslautakuntaan, ympäristö- ja rakennuslautakuntaan sekä sosiaali- ja terveyslautakuntaan.
Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa. Nuorisovaltuusto seuraa lautakuntaedustajien kokouksiin osallistumista ja tarvittaessa vaihtaa edustajaa. Lisäksi nuorisovaltuusto nimeää edustajat kaikkiin sidos- ja työryhmiin, joihin sitä pyydetään, ja joissa toimimisen se näkee tarkoituksenmukaiseksi.

12 § Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Nuorisovaltuuston kokoukset kutsuu koolle nuorisovaltuuston sihteeri.

13 § Kaupungin talousarvioon varataan vuosittain nuorisovaltuuston toimintaan määräraha ja laskujen hyväksyjänä on nuorisotoimenjohtaja. Nuorisovaltuusto seuraa määrärahan käyttöä säännöllisesti.
Nuorisovaltuuston toimintaa voivat halutessaan tukea myös ulkopuoliset tahot, esimerkiksi paikalliset yhdistykset.

Päivitetty 4.6.2020

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 1 Kyllä 4 Ei 1