Riihimäen nuorisovaltuuston toimintasääntö

Nuorisovaltuuston asettaa kaupunginhallitus.

2 § Nuorisovaltuuston toimintasäännön hyväksyy ja tarvittaessa muuttaa nuorisovaltuusto.

Nuorisovaltuusto on riihimäkeläisten nuorten, Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialueen Nuorisopalveluiden ohjauksessa oleva, vaaleilla valittava nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin.

Nuorisovaltuuston tarkoitus on:

  • nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksien edistäminen.
  • antaa valmiuksia nuorille osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.
  • tuoda nuorten näkökulma esille kaupungin päätöksenteossa.
  • antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita nuoria koskevissa asioissa.
  • seurata nuorisolain 8§:n toteutumista.
  • hoitaa muut nuorisovaltuustolle määrätyt tehtävät.

Nuorisovaltuusto laatii toiminnastaan vuosittain toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman.

Riihimäen nuorisovaltuusto koostuu 25 varsinaisesta jäsenestä. Lisäksi nuorisovaltuuston vaaleissa valitaan enintään 10 varajäsentä. Varajäsen valitaan varsinaiseksi nuorisovaltuuston jäseneksi silloin, kun nuorisovaltuusto näkee sen tarpeelliseksi. Valintajärjestys määräytyy varajäsenten saamien äänten mukaan.

Vanha valtuusto nimeää joukostaan enintään viisi uuteen valtuustoon jatkavaa jäsentä, joiden on täytettävä 6§ vaalikelpoisuusehdot. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin viisi, valitaan jäsenet suljetulla lippuäänestyksellä. Loput 25 jäsenestä valitaan vaaleilla äänimäärän perusteella. Äänimäärien mennessä tasan valinnan ratkaisee arpa.

Nuorisovaltuusto valitaan joka toinen vuosi syksyllä. Vaalit järjestetään riihimäkeläisissä yläkouluissa, lukiossa, sekä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.

Lisäksi varataan mahdollisuus äänestää esim. nuorisotiloilla.

Vaalikelpoisia sekä äänioikeutettuja ovat riihimäkeläiset vaalivuonna 13–18-vuotta täyttävät nuoret.

Mikäli toimintaa häiritsevä määrä valtuutettuja on estynyt osallistumaan valtuustotyöskentelyyn eikä varajäseniä ole käytettävissä, järjestetään täydennysvaalit.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja varasihteeri valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan uuden valtuuston järjestäytymiskokouksessa, jonka avaa vaaleissa eniten ääniä saanut valtuuston jäsen. Hän toimii järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana, kunnes uusi nuorisovaltuuston puheenjohtaja on valittu. Valittu puheenjohtaja siirtyy välittömästi johtamaan kokousta.

Puheenjohtajan tehtävänä on nuorisovaltuuston kokousten johtaminen, kokousasioiden valmistelu sekä ellei toisin päätetä nuorisovaltuuston edustajana toimiminen.

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa tammikuussa pidettävällä järjestäytymiskokouksella.

Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen mikäli puheenjohtaja ja vähintään seitsemän (7) jäsentä on paikalla

10§ Nuorisovaltuusto valitsee kaksi edustajaa kaupungin Sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan, Kaupunkikehityslautakuntaan, Ympäristö- ja rakennuslautakuntaan sekä Sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa. Nuorisovaltuusto seuraa lautakuntaedustajien kokouksiin osallistumista ja tarvittaessa vaihtaa edustajaa.

11§ Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Nuorisovaltuuston kokoukset kutsuu koolle nuorisovaltuuston sihteeri.

12§ Kaupungin talousarvioon varataan vuosittain nuorisovaltuuston toimintaan määräraha ja laskujen hyväksyjänä on nuorisotoimenjohtaja. Nuorisovaltuusto seuraa määrärahan käyttöä säännöllisesti.

Nuorisovaltuuston toimintaa voivat halutessaan tukea myös ulkopuoliset tahot, esim. paikalliset yhdistykset.

Toimintasääntö vahvistettiin Riihimäen nuorisovaltuuston kokouksessa 10.9.2018

Päivitetty 14.3.2020

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 1 Kyllä 4 Ei 1