Kuulutus

Naapurien kuuleminen suunnittelutarveratkaisussa ja poikkeamismenettelyssä, Gasum Oy (kuulutus on nähtävillä 26.8.2019 saakka)

Gasum Oy on hakenut suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä, jotka koskevat Herajoen kylän tilaa Pitkäsenkulman venttiili- ja linkkiasema RN:o 694-403-6-60.

Rakennuspaikan pinta-ala on 4185 m². Rakennuspaikalla sijaitsee nykyisin noin 60 metriä korkea linkkimasto sekä laitesuoja. Hakemuksessa rakennuspaikalle esitetään rakennettavaksi harustettu noin 63 metriä korkea linkkimasto. Nykyinen masto purettaisiin.

Kyseessä on MRL 16 §:n mukainen suunnittelutarvealue, jolla rakentaminen edellyttää

MRL 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua. Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 171 §:n 1 mom nojalla Riihimäen kaupungin rakennusjärjestyksestä seuraavilta osin:

  • kohta 3.1 kpl 1: rakennuksen etäisyys rakennuspaikan rajasta
  • kohta 3.1 kpl 1: rakennuksen etäisyys kulkuoikeuden rajasta
  • kohta 4.1 kpl 1: rakennuspaikan pinta-ala

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan kansliassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. kerros), 11130 Riihimäki.

Hakemuksen johdosta naapureille ja muille asianosaisille varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n mukaisesti. Muistutus tulee toimittaa 23.8.2019 klo 14.30 mennessä osoitteeseen Riihimäen kaupunki, Kirjaamo, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI. Sähköistä asiointia varten pyydämme olemaan yhteydessä Riihimäen kaupungin kirjaamoon, puh. 019 758 4014.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kaavoitusinsinööri Paula Leppänen, puh. 019 758 4827.

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.