Miten kuntaliitos vaikuttaa minun arkeeni?

Liitoksen myötä riihimäkeläisistä, hausjärveläisistä ja loppilaisista tulee uuden kaupungin asukkaita. Yhteys omaan asuinalueeseen, kylään ja kotiseutuun säilyy entisellään.

Uuden kaupungin kaikki asukkaat maksavat kunnallisveroa samalla veroprosentilla. Myös kiinteistöveroprosentit ovat yhtenäiset. Veroprosenteista päättää uuden kaupungin valtuusto. Arkipäivän peruspalvelut pysyvät pitkälti nykyisenkaltaisina: Päiväkodit, koulut, kirjastot, kehitysvammaisten ja ikäihmisten asumispalveluyksiköt säilyvät ennallaan. Erilaisten kunnallisten asiantuntija- ja erityispalveluiden saatavuus paranee ja laatu nousee. Valinnanvara erilaisten palveluiden suhteen lisääntyy. Alueen liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat jatkossa kaikkien asukkaiden saatavilla, samoin ehdoin ja perustein.

Alueen joukkoliikennettä kehitetään yhtenä kokonaisuutena ja siten harvemmin käytettävien, keskitettyjen palveluiden saavutettavuus paranee. Koko alueen kunnallisia rakennuksia, puistoja ja katuja ylläpidetään ja kehitetään samojen periaatteiden ja tasovaatimusten pohjalta. Kuntaliitoksen jälkeen kehitetään erilaisia kaupunkikeskuksen ulkopuolelle sijoitettavia palvelupisteitä ja lisätään sähköisiä ja kotiin vietäviä palveluita.

Miten sosiaali- ja terveydenhuolto tulisi huomioida kuntaliitoksesta päätettäessä?

Vireillä oleva valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on tulevaisuudessa vähintään maakunnan kokoisen toimijan vastuulla. Uudistuksen lopullinen aikataulu on vielä avoinna. Selvää on, että yksittäisellä kunnalla ei tulevaisuudessa enää ole itsenäistä päätösvaltaa sosiaali- ja terveyspalveluista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen uudistus ei poista tarvetta kuntaliitokselle, koska liitoksen perusteena eivät ole vain kyseisten palveluiden järjestämiseen liittyvät kysymykset.

Liitoksessa syntyvä uusi kaupunki on vahvempi toimija ja siksi sillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa myös tulevaisuudessa maakunnallisesti organisoituihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Kuka päättää kuntaliitoksesta?

Valtuustot päättävät kuntaliitoksesta, kukin valtuusto itsenäisesti.

Milloin kuntaliitoksesta päätetään?

Maanantaina 28.9.2015 klo 18.

Milloin mahdollinen uusi kaupunki aloittaa toimintansa?

Uusi kaupunki aloittaa toimintansa 1.1.2017.

Mikä on uuden kaupungin nimi?

Valmistelutyössä on sovittu, että uuden kaupungin nimeksi tulee Riihimäki.

Mitä tapahtuu henkilöstölle?

Suurin osa kuntien henkilöstöstä jatkaa nykyisissä tehtävissään ja työpaikoissaan. Henkilöstölle taataan kuntaliitoksessa kolmen vuoden palvelussuhdeturva eli jokaisella vakinaisessa palvelussuhteessa olevalla säilyy halutessaan työ/virkasuhde uuteen kaupunkiin. Lähivuosina huomattava osa henkilöstöstä tulee siirtymään eläkkeelle, mikä tarjoaa mahdollisuuksia henkilöstön määrän ja rakenteen sovittamiseen ajanmukaisiin tarpeisiin.

Kuka uutta kaupunkia johtaa?

Jos valtuustot hyväksyvät kuntaliitoksen, pidetään keväällä 2016 uuden kaupungin kuntavaalit. Niissä valitaan uuden kaupungin valtuusto, joka myöhemmin valitsee uudelle kaupungille kaupunginhallituksen ja muut toimielimet. Uuden kaupungin valtuusto valitsee myös kaupunginjohtajan.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1